Documente şi legislaţie

Documente şi legislaţie 2017-10-26T15:09:31+00:00
Referitor  la Denumirea actului
Legea educaţiei naţionale  din 10.01.2011
Cercetarea ştiinţifică și dezvoltarea tehnologică Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare
Strategii CDI Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013
Hotărârea  nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020
PN II Hotărârea Guvernului nr. 475/ 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
PN III Hotărârea Guvernului nr. 583/ 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
Resurse umane: Legislație națională și internațională Legea nr. 319 /2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Resurse Umane: Proceduri/metodologii aprobate de  conducerea UAIC Iași Metodologia cu privire la criteriile minimale de performanță anuale aferente posturilor de cercetare , aprobată în ședința ordinară a Senatului UAIC din 26 ianuarie 2017 (Hotărârea nr.9)

Metodologie-granturi-interne

Erata Metodologie Granturi UAIC

Instrucțiuni privind aplicare măsurilor financiar-fiscale în vederea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor,  aprobate în ședința CA din data de 13.03.2017.

Anexa 1. Definiții

Anexa 2. Tipurile de activități de CDI

Anexa 3. Foaie de prezență

Anexa 4. Declarația directorului de proiect

Anexa 5. Cerere -solicitant

Procedură de sistem  privind Elaborarea și aprobarea statelor de funcții pentru activitatea didactică și de cercetare și suplinirea posturilor didactice vacante sau rezervate, aprobată în CA din 09.07.2015
Hotărârea Senatului UAIC nr.6/28.02.2013 pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe durată nedeterminată în UAIC , completată cu Hotărârea Senatului UAIC nr.9 din data de 27.11.2014
Hotărârea Senatului UAIC nr.6/27.03.2014 pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată în UAIC, completată cu Hotărârea Senatului UAIC nr.9 din data de 27.11.2014
Achiziţii de bunuri, servicii și lucrări Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Hotărârea nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
Procedură Operațională Achiziția directă de produse, servicii și lucrări
Servicii de Audit
Mobilităţi interne și externe HOTĂRÂRE nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului
Hotărâre nr. 518 din 10 iulie 1995  privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în stăinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu character temporar
Documente necesare – Deplasări externe
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE ) Deplasări interne
REFERAT DE NECESITATE – Deplasări interne
Buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologica si inovare;
Regimul rezultatelor de cercetare științifică și dezvoltare experimentală

Ordinul nr.3845 /2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare

Procedura operațională privind modul de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată

Procedura operațională privind modul de depunere a cererii de brevet de invenție

Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată
Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată
Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, cu modificările ulterioare
Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 83/2014 privind invențiile de serviciu
Ordinul nr. 7079/2003  pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice si dezvoltării tehnologice
Link-uri utile www.research.edu.ro
www.uefscdi.gov.ro
www.edu.ro 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=redirect 
Manual de bune practici pentru aplicarea legislatiei privind inventiile de serviciu