Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate2018-05-16T12:54:27+00:00

Criterii generale de eligibilitate

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I-II-III licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;

La solicitarea facultăților, se pot înscrie la selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Observație! Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor devini titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare;

 •  studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie să aibă loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverința eliberată de facultate), respectiv confirmarea titlului de doctor.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.
Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs (excepție pot face studenții care urmează să desfășoare stagiul în calitate de proaspăt absolvenți și doctoranzii).

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași.

 

Criterii academice de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenţii din anul I, semestrul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (înainte de prima sesiune de examene) minimum 8;
 • să aibă media multianuală de minimum 7,5;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile studiate, astfel:
  • media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin