Fonduri Structurale

Fonduri Structurale2013-12-16T14:41:02+00:00

Programul Operaţional Regional – POR

Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

 Obiective specifice:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor;
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare;
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor;
 • Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri;
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE

Obiectivul general al POS-Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiective specifice:

 • Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
 • Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI;
 • Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni);
 • Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

 Obiective specifice:

 • Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
 • Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
 • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Prezentare in detaliu

Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decala