Prezentarea Departamentului Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale

Prezentarea Departamentului Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale2016-10-12T15:27:08+00:00

Departamentul Management Proiecte – Fonduri Structurale (DMPFS) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 41A/27.03.2008. DMPFS este organizat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ale hotărârilor Senatului Universităţii.

DMPFS are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu dinamica pieţei muncii şi cu imperativele societăţii cunoaşterii. În acest scop, personalul său face eforturi de a accesa Fondurile Structurale şi alte programe naţionale, europene şi internaţionale şi participă activ la elaborarea proiectelor de finanţare iniţiate de corpul academic: cerere de finanţare, buget, matrice cadu logic, anexe etc. În acelaşi timp el desfăşoară o constantă şi intensă informare legată de programe de finanţare: apeluri de propuneri, sesiuni de informare şi training, modificări ale condiţiilor de finanţare, rezultatele evaluării etc.)

Sursele de finanţare extrabugetară vizate de activitatea DMPFS sunt constituite cu precădere din:

  • Programul Operațional Capital Uman (POCU)
  • Programul Operațional Competitivitate (POC)
  • Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)
  • Programul Operațional Dezvoltare Regională (POR)
  • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
  • Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020
  • Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020