Prezentarea Departamentului Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale

Prezentarea Departamentului Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale 2016-10-12T15:27:08+00:00

Departamentul Management Proiecte – Fonduri Structurale (DMPFS) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 41A/27.03.2008. DMPFS este organizat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ale hotărârilor Senatului Universităţii.

DMPFS are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu dinamica pieţei muncii şi cu imperativele societăţii cunoaşterii. În acest scop, personalul său face eforturi de a accesa Fondurile Structurale şi alte programe naţionale, europene şi internaţionale şi participă activ la elaborarea proiectelor de finanţare iniţiate de corpul academic: cerere de finanţare, buget, matrice cadu logic, anexe etc. În acelaşi timp el desfăşoară o constantă şi intensă informare legată de programe de finanţare: apeluri de propuneri, sesiuni de informare şi training, modificări ale condiţiilor de finanţare, rezultatele evaluării etc.)

Sursele de finanţare extrabugetară vizate de activitatea DMPFS sunt constituite cu precădere din:

  • Programul Operațional Capital Uman (POCU)
  • Programul Operațional Competitivitate (POC)
  • Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)
  • Programul Operațional Dezvoltare Regională (POR)
  • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
  • Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020
  • Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020
Prin efortul său constant de cunoaştere şi de perfecţionare a abilităţilor de elaborare şi gestiune a proiectelor finanţate din Fonduri Structurale şi alte programe naţionale, europene şi internaţionale, personalul Departamentului îşi propune atragerea de fonduri nerambursabile şi implementarea cu succes a proiectelor derulare la nivelul instituţiei.
DMPFS are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, de diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu dinamica pieţei muncii şi cu imperativele societăţii cunoaşterii prin atragerea de finanţare din Fondurile Structurale şi din alte programe naţionale, europene şi internaţionale.
Centralizarea proiectelor derulate prin Fonduri Structurale pentru o clară şi coerentă înregistrare a documentelor elaborate în cadrul unui proiect: contract de finanţare, acte adiţionale, cerere de prefinanţare, cerere de rambursare a costurilor etc.

Informarea promptă şi corectă a comunităţii academice referitor la programele de finanţare relevante pentru dezvoltarea instituţională a Universităţii: apeluri la propuneri, termene, sesiuni de informare şi training organizate de organismele de implementare ale Programelor Operaţionale, rezultatele evaluării etc.

Sprijinirea activităţii de dezvoltare a proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale şi prin alte programe naţionale, europene şi internaţionale astfel:

a. În faza de elaborare a cererii de finanţare

Iniţierea – prin procedură specifică – a unor proiecte de interes major pentru Universitate;

Colectarea, prelucrarea şi colaţionarea datelor / informaţiilor legate de obiectul proiectului, în vederea redactării formularului de candidatură, utilizând toate sursele disponibile: personalul Universităţii, ghiduri de finanţare, presă, internet, publicaţii de specialitate, acte legislative şi normative.

Elaborarea formularului de candidatură (scop, obiective, activităţi, justificare, resurse, rezultate) a bugetului proiectului şi a altor anexe, în formatul impus de Autoritatea de Management;

Transmiterea prin poştă/curierat rapid şi/ sau on-line a formularului de candidatură şi a anexelor sale respectând condiţiile de conţinut, formatul şi termenul limită stabilit prin „Ghidul solicitantului”.

b. În faza de implementare(doar în caz de includere în echipa de proiect a membrilor DMPFS)

Sprijinirea managerului/directorului de proiect în elaborarea documentelor de contractare (contract de finanţare, documente de înfiinţare şi statutare etc.);

Implicare în procesele de informare, comunicare, diseminare referitoare la evoluţia şi rezultatele proiectului, în cadrul echipei de implementare şi a mediului extern vizat de proiect: comunitate academică, parteneri sectoriali);

Realizarea activităţilor atribuite în planul de implementare a proiectului în acord cu managerul de proiect;

Furnizarea de date relevante în vederea raportării narative şi financiare (periodice şi finale);

c. În faza post-implementare

Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem propriu de evidenţă şi arhivare ale copiilor documentelor tehnice legate de implementarea proiectelor; (doar în caz de includere în echipa de proiect a membrilor DMPFS)

Întocmirea unor baze de date referitoare la proiecte în vederea prelucrării statistice;

DMPFS este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului General Administrativ şi este coordonat de Prorectorul pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;

DMPFS stabileşte relaţii de colaborare internă cu personalul Prorectoratelor (Programe Preuniversitare şi de Licenţă, Programe de Masterat şi Doctorat, Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară, Cercetare şi Inovare, Dezvoltare Instituţională, Servicii Studenţi şi Absolvenţi), Direcţia Financiar-Contabilă, Direcţia General-Adminstrativă, Departament MEDIA (Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică), Direcţia resurse umane, Serviciul Achiziţii publice, Facultăţi;

În plan extern DMPFS stabileşte relaţii de colaborare cu Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare ale Programelor Operaţionale, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est, universităţi, centre de cercetare, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi şi alte entităţi ale adminstraţiei publice centrale şi locale.

Contact Departamentul Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale

E-mail: dmpfs@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2350, 2338, 2340

Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107, Iaşi