1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
   • Preşedinte:
    • Prof. univ. dr. Costel Istrate
   • Membri:
    • Lect. univ. dr. Cezar Honceriu
    • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
    • Stud. Iulia – Simona Neculai
  2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului Rectorului privind starea universității pentru anul 2017, prezentat de doamna Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, potrivit articolului 10, alineatul (2), punctul (a) din Contractul de Management (conform anexei).
  3. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2018 – 2019, avizate în Consiliul de Administrație.
  4. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru studii universitare de master, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2018 – 2019, avizate în Consiliul de Administrație.
  5. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în anul universitar 2018-2019, avizate în Consiliul de Administraţie.
  6. Hotărâre cu privire la aprobarea unui comunicat care exprimă poziţia Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi referitoare la repartiţia de către Ministerul Educaţiei Naţionale a locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru admiterea în anul universitar 2018 – 2019.
  7. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire.
  8. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului lect. univ. dr. Ilie Moisuc în funcţia de Director interimar al Departamentului de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată din cadrul Facultăţii de Litere, pe perioada detaşării domnului conf. univ. dr. Ioan Milică la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi.
  9. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini.
  10. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini.
  11. Hotărâre cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru studenţii înscrişi la programul Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini.
  12. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Formare şi Perfecţionare Continuă în Educaţie Fizică şi Sport şi Kinetoterapie.
  13. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Centrului de Formare Continuă în Chimie, Ştiinţa Mediului şi Securitate şi Sănătate în Muncă, în cadrul Facultății de Chimie.
  14. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Teologie Romano – Catolică de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Excelenţei Sale, Arhiepiscop Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei şi preşedinte al Comisiei Pontificale “Ecclesia Dei” şi al Comisiei Pontificale Biblice din Vatican și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:
   • Președinte:
    • Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
   • Membri:
    • Prof. univ. dr. Henri Luchian, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
    • Excelenţa Sa Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Iaşi;
    • Conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, Decan al Facultăţii de Teologie Romano – Catolică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
    • Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu, Director al Departamentului de Teologie Romano – Catolică din cadrul Facultăţii de Teologie Romano – Catolică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
    • Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, Facultatea de Teologie Romano – Catolică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
  15. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2017 şi a Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31. 12. 2017 (Bilanţul prescurtat, Contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, Repartizarea rezultatului financiar, Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial) ale Fundaţiei „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
  16. Hotărâre cu privire la avizarea modificării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin înlocuirea domnului lect. univ. dr. Dan Constantin Mâţă cu domnul lect. univ. dr. Daniel Atasiei de la Facultatea de Drept. Noua componență a Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este următoarea:
   • Președinte:
    • Conf. univ. dr. habil. Ovidiu Gavrilovici
   • Membri:
    • Prof. univ. dr. Liliana Foșalău, Membru
    • Conf. univ. dr. Ionela Corina Chersan, Membru
    • Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Membru
    • Lector univ. dr. Daniel Atasiei, Membru
    • Lector univ. dr. pr. Paul Cezar Hârlăoanu, Membru
    • Ioana Păștinaru, Membru
    • Stud. Marian Hariuc Membru
    • Prof. univ. dr. Carmen Cozma, Membru supleant
    • Liliana Graţiela Tienhoven, Membru supleant
    • Stud. Cătălin Dumitru Rotaru, Membru supleant
  17. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific, perioadă determinată, cu timp parţial de 1 oră/zi din statul de funcţii al proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376, director de proiect prof. univ. dr. Gabi Drochioiu, Facultatea de Chimie.
  18. Hotărâre cu privire la aprobarea ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi să devină, alături de celelalte universităţi de stat din Iaşi, membru fondator al „Asociaţiei pentru Revista «Opinia Studenţească» din Iaşi”.
  19. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III, poziţia 5, perioadă determinată (pe durata derulării proiectului), cu ocuparea a 2 fracţiuni de normă, cu timp parţial d e 0,5 ore/zi şi, respectiv, 0,25 ore/zi, program de lucru inegal, aflat în statul de funcțiuni al proiectului „Assessing the Anthropogenic and Biogenic Emissions Impact on Atmospheric Urban Fine Organic Particles in Eastern Romania. Solving the Challenge of the Aerosols Missing Mass as a One Step Forward Tool”, acronim AI-FORECAST, contract de finanţare nr. 37/2017, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0299.
  20. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei sumei de 2,165 milioane euro (echivalentul în lei) destinată achiziţionării de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a clădirii Telekom. Suma aprobată de MEN şi prevăzută în fila de plan pentru 2018 va fi constituită din venituri din activități economice, venituri proprii și venituri cămine-cantine.
  21. Hotărâre cu privire la memoriul cu nr. 5586 din 05.04.2018, depus de domnul Profesor universitar dr. Ovidiu Florin Călţun.
  22. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei prof. univ. dr. habil. Dorina – Emilia Creangă, în domeniul Fizică, la Școala Doctorală de Fizică. 
  23. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Mircea Nicuşor Nicoară, în domeniul Ştiinţa mediului, la Școala Doctorală de Geoştiinţe.
  24. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ.dr. Violeta Enea, în domeniul Psihologie, la Școala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
  25. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ.dr. Eugen Vărvărucă, în domeniul Matematică, la Școala Doctorală de Matematică.
  26. Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii dosarelor de autorizare pentru următoarele programe de formare continuă care se vor organiza în cadrul Centrului de Formare Continuă în Chimie, Ştiinţa Mediului şi Securitate şi Sănătate în Muncă:
   • Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR: 325723;
   • Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR: 226302.
  27. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a dosarului de acreditare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, în domeniul Limbă şi literatură, forma de învăţământ cu frecvenţă din cadrul Facultăţii de Litere.
  28. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor după cum urmează:
   1. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic şi de cercetare:
    • Preşedinte:
     • Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica;
    • Membri:
     • Prof. univ. dr. Gabriela Meşniţă;
     • Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;
     • Reprezentant Sindicat – Prof. univ. dr. Daniela Agheorghiesei.
   2. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic:
    • Preşedinte:
     • Angelica – Gabriela Mîndrilă, Secretar Şef Facultate;
    • Membri:
     • Lucian Berechet, Analist programator I (S);
     • Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;
     • Reprezentant Sindicat – Roxana Elena Kocsis, Secretar I (S).
  29. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:
   • Chimie clinică – aferentă programului de studii universitare de master Chimie clinică, IF;
   • Studii avansate în chimie – aferentă programului de studii universitare de master Studii avansate în chimie, IF.
  30. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:
   • Drept European – aferentă programului de studii universitare de master Drept european, IF, la Bălţi;
   • Studii Europene şi vecinătatea estică a UE – aferentă programului de studii universitare de master Studii Europene şi vecinătatea estică a UE, cu predare în limba engleză, IF.
  31. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Data mining, aferentă programului de studii universitare de master Data mining, IF, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
  32. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:
   • Sport şi performanţă motrică – aferentă programului de studii universitare de licenţă Sport şi Performanţă Motrică, IF;
   • Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară – aferentă programului de studii universitare de master Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară, IF;
   • Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă – aferentă programului de studii universitare de master Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, IF, la Chişinău.
  33. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Optică şi optometrie, aferentă programului de studii universitare de master Optică şi optometrie, IF, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
  34. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Arhivistică, aferentă programului de studii universitare de master Arhivistică, IF, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
  35. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Matematici aplicate, aferentă programului de studii universitare de master Matematici aplicate, IF, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
  36. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.
  37. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor din Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice pentru studiile de licenţă şi masterat.
  38. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.
  39. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Litere.
  40. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.
  41. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Teologie Romano – Catolică.
  42. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare din cadrul Centrului Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord – Est (CERNESIM) după cum urmează:
   1. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul de cercetare:
    • Preşedinte:
     • Prof. univ. dr. habil. Romeo – Iulian Olariu, coordonator Centru CERNESIM;
    • Membri:
     • Prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene, Facultatea de Chimie;
     • Prof. univ. dr. Costică Mihai, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
     • Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;
     • Conf. univ. dr. Naela Costică, Facultatea de Biologie, Reprezentant Sindicat.
   2. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul de cercetare auxiliar:
    • Preşedinte:
     • Prof. univ. dr. habil. Romeo – Iulian Olariu, coordonator Centru CERNESIM;
    • Membri:
     • Prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene, Facultatea de Chimie;
     • Prof. univ. dr. Costică Mihai, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
     • Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;
     • Ing. Vasile Vatră, Facultatea de Chimie, Reprezentant Sindicat.