26 ianuarie 2017

 1. Hotărâre cu privire la reluarea mandatului de senator a domnului conf. univ. dr. Alexandru Ioan TOFAN, reprezentant în Senatul Universitar din partea Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, în baza Art. 4, alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ în calitate de președinte al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului a Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2017-2018 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă), conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă), conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, în perioada 2017-2021.
 • Facultatea de Biologie
 • Facultatea de Chimie
 • Şcoala Doctorală de Chimie şi Ştiinţele Vieţii
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
  • Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale
  • Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică
  • Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor
  • Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice
  • Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice
  • Departamentul de Învăţământ la Distanţă
 • Facultatea de Fizică
 • Facultatea de Geografie şi Geologie
  • Departamentul de Geografie
  • Departamentul de Geologie
 • Facultatea de Informatică
 • Facultatea de Litere
  • Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură Comparată
  • Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine
  • Şcoala Doctorală de Filologie
 • Facultatea de Matematică
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Facultatea de Teologie Româno-Catolică

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei cu privire la criteriile minimale de performanță anuale aferente posturilor de cercetare, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor Operaționale ale Prorectoratelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul 2017.
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru programe de masterat şi studii doctorale;
  • Planul de acţiuni 2017 al Prorectoratului pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;
  • Planul operaţional al Prorectoratului pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea integrării Centrului de Studii Europene în cadrul Facultății de Drept (sub acest nume), cu statut de Departament, pentru organizarea de programe inter- și pluridisciplinare în domenii asociate Studiilor europene și Dezvoltării regionale, în colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

 

 1. Hotărâre cu privire la înfiinţarea unor duble specializări de studii universitare de licenţă, care să funcţioneze începând cu anul universitar 2017 – 2018, după cum urmează:
  • specializarea Chimie – Informatică, IF, Facultatea de Chimie;
  • specializarea Istorie – Geografie, IF, Facultatea de Istorie;
  • specializarea Geografie – Informatică, IF, Facultatea de Geografie şi Geologie.

                                                                                                     

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării unui program de studii universitare de master intitulat Istorie – Educație Civică al Facultăţii de Istorie, în cadrul Extensiunii universitare a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării unui program de studii universitare de licenţă intitulat Istorie al Facultătii de Istorie, în cadrul Extensiunii universitare a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului stud. Costel Marian Dalban în calitate de membru al Comisiei pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe a Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății de Fizică, începând cu anul universitar 2016 – 2017 a următorilor studenți:
  • Roşca Octavian, anul I, studii universitare de licenţă;
  • Hodoroabă Bianca – Cristiana, anul I, studii universitare de master;

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, normă întreagă, 8 ore/zi, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare POC-A1-A1.2.3.-G-2015, ID P_40_371, SMIS 106611, cu titlul Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor – PRIVATESKY.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 – Anexa privind achiziţiile directe – Suplimentare I, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport pentru anul 2017, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a departamentului de cercetare ştiinţifică al Facultății de Informatică, conform anexei.

 

 

 

By | 2017-01-31T13:43:30+00:00 30 ianuarie 2017|

About the Author: