1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea

– Stud. Marian Ionuţ Hariuc

– Stud. Cosmin Gabriel Glovnea

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii domnului conf. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan, membru al Senatului, pentru ședința din data de 28 iunie 2018, cu doamna prof. univ. dr. Daniela Șoitu, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni pentru admiterea la studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2018 -2019, conform anexelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat și numărului de locuri cu taxă alocate românilor și românilor de pretutindeni pentru admiterea la studii universitare de licență și master, în anul universitar 2018 – 2019, conform anexelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Statutului studenților înmatriculați la Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

10.  Hotărâre cu privire la aprobarea înființării domeniului de studii universitare de doctorat Știința Sportului și Educației Fizice în cadrul Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a două posturi de cercetător ştiinţific III și masterand, perioadă determinată, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0299, cu titlul Evaluarea impactului emisiilor antropogene și biogene asupra particolelor organice fine dintr-un areal urban din estul Romaniei. Un pas înainte în rezolvarea provocărilor bilanțului masic neîncheiat, acronim AI-FORECAST, contract de finanțare nr.37/2017.

 

12.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III, poziţia 5, perioadă determinată, cu jumătate de normă – 4 ore pe zi, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0557, contract nr. 133/2017 (Documente şi manuscrise româneşti din arhivele de la Muntele Athos: mănăstirile Zograf şi Dohiar).

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei prof. univ. dr. Dana – Anca Cehan, în domeniul Filologie, la Școala Doctorală de Studii Filologice.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Liviu Pilat, în domeniul Istorie, la Școala Doctorală de Istorie.

 

 1. Hotărâre cu privire afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației a următoarelor cadre didactice:
  • univ. dr. Beatrice Aurelia Abalașei – în domeniul Știința sportului și educației fizice;
  • univ. dr. Adrian Cojocariu – în domeniul Știința sportului și educației fizice;
  • univ. dr. Cristina Elena Moraru – în domeniul Știința sportului și educației fizice.

 

16.  Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului taxei de formare profesională pentru programul de inițiere Instructor aerobic fitness, organizat în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare Continuă în Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie, după cum urmează:

 • Inițiere instructor aerobic-fitness, 50 ore – 1200 lei.

Taxele vor fi încasate la casieria facultății și la orice filială BRD, cu codificarea pentru încasare: taxă formare profesională.

Taxele vor fi evidențiate în zona facultății, într-un purtător distinct: 3005.12.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe pentru studiile universitare de doctorat, altele decât taxele de şcolarizare și de admitere, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea completării componenței comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor după cum urmează:

Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic şi de cercetare:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica;

Membri:        Prof. univ. dr. Mihai Costică;

Prof. univ. dr. Gabriela Meşniţă;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Reprezentant Sindicat – Prof. univ. dr. Daniela Agheorghiesei.

 

 1. Comisia de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic:

Preşedinte:  Angelica – Gabriela Mîndrilă, Secretar Şef Facultate;

Membri:        Mircea Bogdan Sandu, Analist programator I (S);

Lucian Berechet, Analist programator I (S);

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Reprezentant Sindicat – Roxana Elena Kocsis, Secretar I (S).

19.  Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Drughi Manuiel, absolvent al Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, specializarea Psihologie, promoția 2014 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în sesiunea iulie 2018.

 

20.  Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:

 • Carieră judiciară – aferentă programului de studii universitare de master Carieră judiciară, IF, 60 de credite de studiu transferabile;
 • Jurisdicţii speciale – aferentă programului de studii universitare de master Jurisdicţii special, IF, 60 de credite de studiu transferabile;
 • Criminalistică – aferentă programului de studii universitare de master Criminalistică, IF, 60 de credite de studiu transferabile;
 • Ştiinţe penale – aferentă programului de studii universitare de master Ştiinţe penale, IF, 60 de credite de studiu transferabile;
 • Dreptul afacerilor – aferentă programului de studii universitare de master Dreptul afacerilor, IF, 60 de credite de studiu transferabile.