1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
  • Stud. Cosmin Gabriel Glovnea
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții ale personalului didactic şi de cercetare, pentru anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studii universitare de licență, master și doctorat, elaborate de facultăți, departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților / departamentelor / şcolilor doctorale de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2017-2018, conform anexelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reactualizării criteriilor minimale pentru ocuparea posturilor didactice de asistent şi lector/șef de lucrări (perioadă nedeterminată și determinată) din Metodologiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile de cercetare științifică, pe perioadă determinată, aflate în statele de funcţiuni ale unor proiecte de cercetare.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei percepute pentru organizarea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat, aplicabilă studenţilor-doctoranzi conform prevederilor legale, după cum urmează:
 • Taxa pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat este destinată cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă precum şi remunerației pentru membrii comisiei.
 • Taxa pentru susţinerea publică a tezei de doctorat se plăteşte la casieria centrală a Universității sau în contul de venituri proprii al instituției deschis la Trezoreria Iaşi- RO44TREZ40620F330500XXXX.
 • Valoarea taxei pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat este de 5500 lei (echivalentul taxei pentru susținere a tezei de doctorat, de 1200 Euro, pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reactualizării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, având în vedere modificările survenite în structura acesteia. Noua componenţă a Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este următoarea:
 • Președinte:        Conf. univ. dr. habil. Ovidiu Gavrilovici
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Liliana Foșalău, Membru
  • Conf. univ. dr. Corina Chersan, Membru
  • Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Membru
  • Lector univ. dr. Dan Constantin Mâță, Membru
  • Lector univ. dr. pr. Paul Cezar Hârlăoanu, Membru
  • Ioana Păștinaru, Membru
  • Stud. Marian Hariuc Membru
  • Prof. univ. dr. Carmen Cozma, Membru supleant
  • Liliana Graţiela Tienhoven, Membru supleant
  • Stud. Cătălin Dumitru Rotaru, Membru supleant

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:
 • univ. dr. Ion Ignat, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • univ. dr. Felicia – Dacia Iacomi, Facultatea de Fizică;
 • univ. dr. Stan Chiriţă, Facultatea de Matematică;
 • univ. dr. Aurel Răşcanu, Facultatea de Matematică;
 • univ. dr. Ioan Tofan, Facultatea de Matematică;
 • univ. dr. Ioan Vrabie, Facultatea de Matematică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Educaţie Fizică şi Sport de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, maestrului PHAM XUAN TONG, fondatorul artei marţiale Qwan Ki Do și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:
 • Președinte: Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Ovidiu – Gabriel Iancu, Președintele Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Conf. univ. dr. Beatrice – Aurelia Abalaşei, Decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Conf. univ. dr. Adrian Cojocariu, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi domnului Profesor Louis G. Pol, Decan al College of Business Administration, University of Nebraska, Omaha, SUA, în data de 27 octombrie 2017 și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:
 • Președinte:       Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași ;
  • Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
  • Prof. univ. dr. Petru Stefea, Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării postului de Director al Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării Facultăţii de Litere de organizare în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi a Conferinţei inter-regionale şi transfrontaliere Acceptarea diversităţii lingvistice şi culturale prin intermediul limbii engleze.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 (studii universitare de licență şi master), conform anxelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 600 lei pentru programul de studii psihopedagogice corespunzător Nivelului 2 master de profesionalizare didactică, an universitar 2017 – 2018, organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1225 lei pentru cursurile modulului de pregătire psihopedagogică, nivelul II postuniversitar, seria 2017 – 2018, organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1750 lei pentru cursurile modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul I postuniversitar de licenţă, seria 2017 – 2018, organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 320 lei / semestru (2 cp săptămânal), pe care Facultatea de Litere poate să o perceapă studenţilor de la celelalte facultăţi din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ce doresc să se înscrie la următoarele cursuri facultative:
 • Limbă / literatură chineză;
 • Limbă / literatură poloneză;
 • Limbă / literatură norvegiană;
 • Cultură şi civilizaţie norvegiană;
 • Limbă / literatură portugheză;
 • Limbă / literatură japoneză;
 • Limbă / literatură coreeană;
 • Limbă / literatură neogreacă;
 • Limba ebraică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea perceperii următoarelor taxe cursanţilor din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, care au fost înscrişi în anul universitar anterior la cursurile de nivel I şi/sau nivel II postuniversitar şi care au achitat integral taxa de şcolarizare dar au promovat doar o parte din examenele corespunzătoare acestor cursuri:
  • Taxa de reînmatriculare (stabilită la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
  • Taxa corespunzătoare cursurilor noi ce trebuie parcurse.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea echivalării, fără perceperea unei taxe, a disciplinelor urmate pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi master de către cursanţii înscrişi la cursurile postuniversitare de profesionalizare didactică nivel I şi II din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, precum şi aprobarea perceperii unei taxe corespunzătoare cursurilor noi pe care aceştia le vor urma.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2017 al Facultăţii de Litere.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare pentru perioada 2016 – 2020 al Facultăţii de Litere.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş, doamnei conf. univ. dr. Veronica Popescu, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, doamnei conf. univ. dr. Liliana Elisabeta Radu, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, doamnei lect. univ. dr. Mirela Goanţă, de la Facultatea de Chimie, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi, domnului lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob, de la Facultatea de Teologie Romano – Catolică, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, domnului lect. univ. dr. Mihai Radu Iacob, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei asist. univ. dr. Simona Elena Vârlan, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, doamnei asistent de cercetare Laura Ion angajată în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, doamnei lect. univ. dr. Paula Andreea Onofrei, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Susanu Luminiţa Liliana, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Finanţe – Bănci, învățământ ID, promoția 2011, la Universitatea „Danubius” din Galaţi, în sesiunea februarie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Rogojină Carmina Elena, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, învățământ cu frecvenţă, promoția 2017, la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, în sesiunea septembrie 2017.