1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:- Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri: – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei

– Stud. Dana Petronela Oprea

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea noilor cuantumuri ale burselor studenţeşti, după cum urmează:
  • 1000 RON/lună – bursă de performanţă ştiinţifică;
  • 730 RON/lună – bursă de merit;
  • 630 RON/lună – bursă de studiu integrală;
  • 580 RON/lună – bursă de studiu parţială;
  • 580 RON/lună – bursă socială;
  • 1000 RON/lună – bursă de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (se suplimentează din veniturile proprii ale facultăţilor diferenţa dintre cuantumul stabilit pentru această categorie de bursă de către Consiliul de Administraţie şi suma atribuită prin bursă de studiu/merit, susţinută din alocaţii bugetare).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea noilor cuantumuri ale burselor doctorale, după cum urmează:
  • anul I de studii – 1450 lei/lună;
  • anul II de studii – 1450 lei/lună;
  • anul III de studii – 1680 lei/lună.

        De asemenea, au fost aprobate şi noile cuantumuri ale burselor doctorale acordate din veniturile proprii ale  Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

 • anul I de studii – 1050 lei/lună;
 • anul III de studii – 1050 lei/lună.                                                                     
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statutului de membru în Comisia de specialitate a Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, de către studenta Diana Gogan de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, ca urmare a vacantării unui loc destinat reprezentanților studentilor.                                                                       
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2017-2018 pentru studii universitare de licenţă şi master – IF, ID, IFR, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolelor 8 și 13 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, după cum urmează:

Art. 8

Condiţiile de înscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate în alineatele 1–2 de mai jos:     

(1) Pentru funcţia de asistent universitar:

a) deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează, sau statutul de student-doctorand;b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.

(2) Pentru funcţia de lector universitar/şef de lucrări:

a) deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează;

b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.         

Art. 13

(1) În cadrul fiecărei facultăți, conducerea acesteia propune Consiliului facultății componența unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului facultății și va fi formată din 3 membri titulari și 2 supleanți, urmând a funcționa cu titlu continuu pentru proceduri de concurs succesive.

(3) În perioada înscrierilor la concursurile pentru ocuparea posturilor, comisia de evaluare acordă pentru fiecare dosar aviz consultativ (Anexa 5) referitor la îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, având în vedere fișa de autoevaluare și a fișei privind standardele minimale pe domenii ale universității, depuse de candidat în dosarul de concurs.

(4) Comisia de evaluare are responsabilitatea de a verifica, pentru fiecare candidat înscris la concurs, îndeplinirea cumulativă a standardelor prevăzute ȋn Anexa 2, respectiv dacă dețin titlul de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează. Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale iar în cazul cărților, cele care sunt publicate (fizic sau electronic), în formă definitivă sau care au dovada primirii în editură a mențiunii „bun de tipar”.

(5) Îndeplinirea condiţiilor de legalitate referitoare la concurs este certificată prin avizul Biroului Juridic al Universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar și a avizului consultativ al comisiei prevăzute la aliniatul 2.

(6) Avizul este comunicat candidatului, potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate (Anexa 6), în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. Prin acelaşi formular, candidatul este invitat să susţină probele de concurs.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolelor 9 și 14 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Art. 9.

Condiţiile de înscriere la concurs sunt cele stipulate în alineatele 1–5.

(1) Pentru funcţia de asistent universitar:

a) deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează;

b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.

(2) Pentru funcţia de lector universitar/şef de lucrări:

a) deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează;

b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.

(3) Pentru funcţia de conferenţiar universitar:

a) deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează;

b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.

(4) Pentru funcţia de profesor universitar:

a) deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează;

b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.           

Art. 14.

(1) În cadrul fiecărei facultăți, conducerea acesteia propune Consiliului facultății componența unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului facultății și va fi formată din 3 membri titulari și 2 supleanți, urmând a funcționa cu titlu continuu pentru proceduri de concurs succesive.

(3) În perioada înscrierilor la concursurile pentru ocuparea posturilor, comisia de evaluare acordă pentru fiecare dosar aviz consultativ (Anexa 5) referitor la îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, având în vedere fișa de autoevaluare și a fișei privind standardele minimale pe domenii ale universității, depuse de candidat în dosarul de concurs.

(4) Comisia de evaluare are responsabilitatea de a verifica, pentru fiecare candidat înscris la concurs, îndeplinirea cumulativă a standardelor prevăzute ȋn Anexa 2, respectiv dacă dețin titlul de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează. Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale iar în cazul cărților, cele care sunt publicate (fizic sau electronic), în formă definitivă.

(5) Îndeplinirea condiţiilor de legalitate referitoare la concurs este certificată prin avizul Biroului Juridic al Universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar și a avizului consultativ al comisiei prevăzute la aliniatul 2.

(6) Avizul este comunicat candidatului, potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate (Anexa 6), în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. Prin acelaşi formular, candidatul este invitat să susţină probele de concurs.         

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării programului de master profesional Optică şi Optometrie, în domeniul Fizică, din cadrul Facultăţii de Fizică, începând cu anul universitar 2017 – 2018.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Consiliului Director al Fundaţiei Alumni – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

Preşedinte: Ordonator de credite, Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei

Membri:   Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob

Prof. univ. dr. Cătălin Tănase

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu

Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu

Prof. univ. dr. Henri Luchian

Ec. Costel Palade                                                   

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, timp de lucru parțial de 80 ore/lună, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878, contract de finanţare nr. 4/01.07.2014, cu titlul MappingBooks – Intră în carte!, acronim MappingBooks.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, poziţia nr.4, pe perioadă determinată cu timp de lucru parțial, cu ocuparea a 3 fracţiuni de normă a câte 2 ore fiecare, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare „Dezvoltarea şi validarea unei camere de reacţie cu temperatură controlată pentru studiul mecanismelor şi proceselor de oxidare din atmosferă”, contract de finanţare nr. 78PED/ 03/01/2017, acronim DEV-TREC.
 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. habil. Gabriela Borcia în domeniul Fizică, la Școala Doctorală de Fizică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de participare la Cursurile Internaţionale de Vară „România – Limbă şi civilizaţie”, organizate în cadrul Facultăţii de Litere pentru cursanţii veniţi pe cont propriu valutar, în cuantum de 900 de euro.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lect. univ. dr. Elena Seghedin, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, domnului lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Facultatea de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, doamnei lect. univ. dr. Mirela Goanţă, în anul universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Coţac Valentin Nicolae, specializarea Geochimia Mediului, anul I, studii de masterat, ca reprezentant al studenților pentru studiile universitare de masterat în Consiliul Facultății de Geografie și Geologie, începând cu anul universitar 2016 – 2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituţională al Facultății de Matematică 2017 – 2020.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional de dezvoltare instituţională al Facultății de Matematică pentru anul 2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare 2016 – 2020 al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, pentru anul 2017.