După contactarea coordonatorului SEE pe facultate pentru stagii de practică şi participarea, respectiv promovarea sesiunii de  selecţie organizate de facultate, studentul trebuie să depună o cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+. Pentru calcularea valorii grantului, în funcție de perioada de stagiu și de distanța până la locul de practică, va trebui să luați legătura cu responsabilul administrativ de la Biroul Erasmus+, Alexandra Teodorescu.

Dispoziţia Rectorului se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la data aprobării în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Împreună cu această cerere studentul va aduce si următoarele documente:

1. Learning agreement – student mobility for traineeships – completat și semnat de către toate părțile contractante

2. Scrisoare de accept (Confirmation letter EEA Grants) (formular) oficială din partea instituţiei gazdă

3. Adeverință de la Secretariatul facultății la care este încă înmatriculat studentul la momentul selecției, care să ateste susținerea și promovarea tuturor disciplinelor din ciclul de studiu la care este înmatriculat studentul. Adeverința poate fi obținută imediat după finalizarea ultimei sesiuni de examene, înaintea susținerii examenului de licență/disertație.  Doar în cazul proaspeților ABSOLVENȚI**!

** Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la susținerea tezei în comisia de evaluare, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de selectat condiționat; ei devin titulari în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe de la facultate, respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.

!!! În cazul în care există solicitări pentru efectuarea unui stagiu de practică într-un domeniu diferit de cel studiat, acesta poate avea loc doar cu aprobarea decanului facultății de care aparține studentul.

Atenție! FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI ERASMUS PRIMIT.

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) va fi depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, studentul va fi anunțat prin e-mail să trimită mai întâii o copie scanată după cartea sa de identitate a sa la adresa de e-mail: alexandra.teodorescu@uaic.ro  și  apoi să depună următoarele documente la  Biroul ERASMUS+:

1. Contract financiar completat

2. Extras de cont în Euro

3. Copie după Cardul European de Sănătate (recomandat)

4. Copii după 3 tipuri de asigurări încheiate: asigurare medicală de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare împotriva accidentelor la locul de practică