1. Participarea la selecţia organizată de facultate (de consultat avizierul facultății).

2. Consultarea programei academice a universității în cadrul căreia se va efectua stagiul de studiu. (de intrat pe site-ul universității respective)

3. Întocmirea dosarului de candidatură. Acesta cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

b. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

c. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

d. Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

e. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);

f. În cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru (adeverință de la secretariat);

Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus;

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

– o copie a permisului de ședere;

– o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);

– dovada existenței unui garant cetățean român, salariat şi deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);

Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

– proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;

– recomandare din partea unui cadru didactic;

– atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

4. Contactarea coordonatorului Erasmus UAIC pe facultate pentru stagiile de studiu.