inainte de plecareÎnainte de plecarea în stagiu –  documente de depus:

După contactarea coordonatorului Erasmus pe facultate pentru stagii de practică şi participarea, respectiv promovarea sesiunii de  selecţie organizate de facultate, studentul trebuie să depună o cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+ după următorul model. Pentru calcularea valorii grantului în funcție de perioada de stagiu se foloseste urmatorul calculator.

Începând cu data de 25 septembrie 2017 , Cererea va fi depusă la Registratura Universității cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării ( dupa ce in prealabil a fost verificata de responsabilul Biroului Erasmus+)  și va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.
Dispoziţia Rectorului se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la data aprobării în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Împreună cu această cerere studentul va aduce si următoarele documente:

1. Learning-Agreement-Student-Mobility-for-Traineeships-2018-2020 – completat și semnat de către toate părțile contractante (ghid de completare, respectiv model de completare)

2. Scrisoare de accept (formular) oficială din partea instituţiei gazdă

3. Fișa studentului ERASMUS+

4. Declarație – tip de stagiu de practică Erasmus

    Declarație – tip de stagiu de practică Erasmus –  pentru absolventi

5. Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (înainte de plecare)

     Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (înainte de plecare) – pentru absolventi

6. Declarație privind finalizarea stagiului anterior (depunerea tuturor documentelor cerute  prin contractul financiar, efectuarea testului final de limbă,  completarea chestionarului de evaluare și depunerea cererii de echivalare). Doar în cazul  studenților selectați condiționat*

* Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute  prin contractul financiar, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare.

7. Adeverință de la Secretariatul facultății la care este încă înmatricultat studentul la momentul selecției, care să ateste susținerea și promovarea tuturor disciplinelor din ciclul de studiu la care este înmatriculat studentul. Adeverința poate fi obținută imediat după finalizarea ultimei sesiuni de examene, înaintea susținerii examenului de licență/disertație.  Doar în cazul proaspeților ABSOLVENȚI**!

** Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la susținerea tezei în comisia de evaluare, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de selectat condiționat; ei devin titulari în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe de la facultate, respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.

!!! În cazul în care există solicitări pentru efectuarea unui stagiu de practică într-un domeniu diferit de cel studiat, acesta poate avea loc doar cu aprobarea decanului facultății de care aparține studentul.

Atenție! FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI ERASMUS PRIMIT.

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) va fi depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, studentul va fi anunțat prin e-mail să trimită mai intai copiile scanate după cartea de identitate a sa și a garantului său la adresa de e-mail: contract-erasmus@uaic.ro  și  apoi să depună următoarele documente la  Biroul ERASMUS+:

 1. Contract financiar – completat, semnat şi autentificat (formularul se gaseşte doar la Biroul Erasmus+)

 2. Extras de cont în Euro

3. Copie după Cardul European de Sănătate (recomandat)

 4. Copii după 3 tipuri de asigurări încheiate: asigurare medicală de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare împotriva accidentelor la locul de practică

5. Adeverința de salariat /cuponul de pensie al garantului.

Important!!!

ols2

După încheierea  contractului financiar, la începutul stagiului, fiecare student va primi, prin e-mail, o invitație de efectuare a testului inițial de limbă. Realizarea acestuia în perioada indicată în e-mail-ul primit reprezintă obligație contractuală! 

In cazul în care rezultatul obținut la testul de limbă va fi sub B2 va fi generat de pe platforma europeană, în mod automat,  un curs on-line  pentru studentul în cauză.  Acest curs va fi frecventat, de către student, pe perioada desfășurării stagiului de practică. Participarea la curs este obligatorie!

In cazul în care rezultatul obținut la testul de limbă va fi cel puțin B2, studentul poate solicita un curs on-line pentru limba cehă, daneză, greacă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, poloneză, portugheză sau suedezăori pentru alte limbi în măsura în care acestea devin disponibile în instrumentul Online Linguistic Support (OLS). Odată accesat, cursul solicitat devine obligatoriu.

Mai multe informatii privind  Erasmus+ Online Linguistic Support aici

ols

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati canalul EuTube ols3

 

 

 

 

  id