absolvent

Studenţii și doctoranzii din anii terminali pot deveni beneficiari de stagii de practică ERASMUS+ care au loc,  atât pe perioada ultimului an de studiu, cât și de stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urmă caz, aceștia trebuie să fie selectați cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal (în acord cu ultima sesiune de selecție stabilită la facultate).

Studenţii și doctoranzii astfel selectati vor avea statut de “Selectat condiționat” și vor deveni “titulari” ai unui stagiu de practică Erasmus+ după susținerea și  promovarea examenului de licență/dizertație, respectiv după confirmarea titlului de doctor.

După eliberarea adeverinței care atestă promovarea și susținerea examenului final de studii, respectiv după aprobarea statutului de titular de stagiu, proaspăt absolvenții trebuie să depună o  cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+ după următorul model. Pentru calcularea valorii grantului în funcție de perioada de stagiu se foloseste urmatorul calculator.

Împreună cu această cerere studentul va aduce si următoarele documente:

1. Learning Agreement Student Mobility for Traineeships 2018-2020 – completat și semnat de către toate părțile contractante (ghid de completare, respectiv model de completare)

2. Scrisoare de accept (formular) oficială din partea instituţiei gazde

3. Declarație – tip de stagiu de practică Erasmus 

4. Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (înainte de plecare)

5. Fișa studentului Erasmus+

6. Adeverință de la Secretariatul facultății la care este încă înmatricultat studentul la momentul selecției, care să ateste susținerea și promovarea examenului de finalizare a studiilor.

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) va fi depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) cu cel puțin 10 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, proaspăt absolventul va fi anunțat prin e-mail să depună următoarele documente:

 1. Contract financiar – completat, semnat şi autentificat (formularul se gaseşte doar la Biroul Erasmus+)

 2. Extras de cont în Euro

 3. Copie după Cardul European de Sănătate (recomandat)

4. Copii după 3 tipuri de asigurări încheiate: asigurare medicală de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare împotriva accidentelor la locul de practică

5. Copii după cartea de identitate a studentului și a garantului acestuia

6. Adeverința de salariat /cuponul de pensie al garantului.

Atenție!

Durata stagiilor  pentru proaspăt absolvenți poate fi de minimum 2 luni și de maximum 3 luni.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat) însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu și/sau practică) per nivel. Perioada stagiului desfășurat în calitate de proaspăt absolvent se calculează pentru nivelul de studiu recent încheiat.

Mai multe despre Programul ERASMUS+ aici 

Important!!!

ols2

După încheierea  contractului financiar, la începutul stagiului, fiecare student va primi, prin e-mail, o invitație de efectuare a testului inițial de limbă. Realizarea acestuia în perioada indicată în e-mail-ul primit reprezintă obligație contractuală

In cazul în care rezultatul obținut la testul de limbă va fi sub nivelul B2 va fi generat de pe platforma europeană, în mod automat,  un curs on-line  pentru studentul în cauză.  Acest curs va fi frecventat, de către student, pe perioada desfășurării stagiului de practică. Participarea la curs este obligatorie!

Dacă rezultatul obținut la testul de limbă va fi cel puțin B2, studentul poate solicita un curs on-line pentru limba cehă, daneză, greacă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, poloneză, portugheză sau suedezăori pentru alte limbi în măsura în care acestea devin disponibile în instrumentul Online Linguistic Support (OLS). Odată accesat, cursul solicitat devine obligatoriu.

Mai multe informatii privind  Erasmus+ Online Linguistic Support aici

ols

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati canalul EuTube ols3