Mobilități de practică Erasmus+ 2018 – 2020

Reguli generale:

 • Candidați eligibili: studenți înmatriculați la ciclul de licenţă (I, II, III (IV)), master (I și II) sau doctorat (I, II și III) și proaspăt absolvenți (în primul an după absolvire)
 • Durata minimă a unui stagiu de practică Erasmus+ este de 2 luni (60 de zile), perioadă calculată conform regulilor Programului ERASMUS+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de stagiu ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.
 • Durata finanțată a unui stagiu de practică Erasmus+ pentru studentii UAIC este de maximum 3 luni.
 • Prin excepție, în limita fondurilor existente și numai cumulativ, la solicitarea instituțiilor partenere, la recomandarea coordonatorului de doctorat și cu acordul Directorului Școlii Doctorale din UAIC poate fi analizată și propusă spre aprobare BECA de către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ finanțarea prelungirilor cu până la 2 luni a stagiilor de practică pentru doctoranzi.
 • Selecţii la date stabilite de decanul fiecărei facultăți, la propunerea coordonatorului Erasmus+. Stagiile se vor desfășura după data afișării rezultatelor selecției la facultate, în termen ce permite finalizarea procedurilor interne privind deplasările Erasmus+ (termen minim recomandat – 14 zile).
 • Observații!
  1. Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor devini titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare;
   În limita fondurilor existente, studenții pot fi selectați pentru al doilea stagiu succesiv la aceeași instituție, pentru o perioadă de maximum 3 luni, având statut de titular.
  2. Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de selectat condiționat; ei devin titulari în momentul în care pot face dovada prin prezentarea unei adeverințe care atestă faptul că au statutul de absolvent, respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.
  3. Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică însumând maximum 12 luni de stagiu la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat).

Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs (excepție pot face studenții care urmează să desfășoare stagiul în calitate de proaspăt absolvenți și doctoranzii).

Finanțare:

 • 720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 Instituţii eligibile:

 • universități care au primit Carta Erasmus (ECHE)
 • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o asemenea organizație ar putea fi:
  • o companie publică sau privată, mică, medie sau mare (inclusiv companii orientate pe partea de responsabilitate socială),
  • o instituție publică la nivel local, regional sau național,
  • un partener social sau un alt reprezentant de pe piața muncii, inclusiv camere de comerț, asociații profesionale sau sindicate,
  • un institut de cercetare,
  • o fundație,
  • o scoală, un institut/ centru educațional (cuprinzând toate ciclurile de studiu – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv școlile cu profil vocațional și cele pentru adulți),
  • o organizație, asociație non-profit, ONG,
  • un centru de orientare în carieră, ce oferă consultanță profesională și servicii de informare.

Instituţii neeligibile:

 

Sistemul European de Credite Transferabile şi de Acumulare (ECTS) şi Suplimentul la Diplomă (DS) – Ghid pentru Utilizatori

Mobilități de practică Erasmus+ 2017 – 2019

Mobilități de practică Erasmus+ 2016 – 2018

Mobilități de practică Erasmus+ 2015 – 2016

Mobilități de practică Erasmus+ 2014 – 2015