oportunitati de finanatare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
Trouble seeing something? versiunea web or dezabonare
 
ORIZONT 2020 la UAIC
oportunități de finanțare
 
 

Acest newsletter are rolul de a prezenta oportunitățile de finanțare în domeniul CERCETĂRII și INOVĂRII din cadrul Programului ORIZONT 2020. Sunt incluse informații privind apelurile de proiecte deschise și estimate pentru intervalul martie – iunie 2016, care pot fi relevante pentru UAIC.

 

Cuprins

Ce este Programul ORIZONT 2020?

Cum funcționează Programul ORIZONT 2020?

Ce finanțează Programul ORIZONT 2020 în perioada martie – iunie 2016?

Ce proiecte FP7 și ORIZONT 2020 a derulat UAIC?  

 

 

Ce este Programul ORIZONT 2020?

 

Programul ORIZONT 2020 (H2020) este programul-cadru al Uniunii Europene care finanțează cercetarea și inovarea. Scopul său este de a “asigura capacitatea Europei de a produce o știință și o tehnologie de clasă mondială, care să stimuleze creșterea economică” [1]. Cu un buget de aproape 80 miliarde € alocat pentru o perioadă de 7 ani (2014-2020), este cel mai amplu program de Cercetare Dezvoltare (CD) derulat de Uniunea Europeană până în prezent. H2020 vizează 3 domenii cheie: excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocări societale.

 
//
 
dsc00321

1. Excelența științifică

Urmărește consolidarea și extinderea excelenței științifice a Uniunii și întărirea spațiului european de cercetare, astfel încât sistemul de cercetare și inovare al UE să fie mai competitiv la nivel global.

 

Infrastructura de cercetare, inclusiv e-infrastructura

Sprijină dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Uniunii Europene, astfel încât cercetătorii să aibă  “acces la o infrastructură ultramodernă de ultimă generație pentru a face posibile acțiunile de cercetare noi și fascinante”[2]. Sunt vizate proiecte mari.

Acțiunile Marie-Sklodowska-Curie

“Se oferă sprijin cercetătorilor tineri și cu experiență pentru a-și consolida cariera și competențele prin formare sau perioade de stagii în alte țări sau în sectorul privat”[3].

Tehnologiile viitoare și emergente

Sprijină cercetarea colaborativă în domeniul tehnologiilor emergente și viitoare.

Cercetarea de frontieră finanțată de Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Finanțează cercetarea de frontieră la nivelul cercetătorilor individuali sau echipelor de cercetători. Singurul criteriu pentru acordarea finanțării este excelența.

 
//
 
l1-01-raze-x-02-cernesim

2. Poziția de lider în sectorul industrial

Susține dezvoltarea tehnologiilor viitoare care vor spriji IMM-urile inovatoare din UE să se dezvolte în întreprinderi de nivel mondial. Cele 3 direcții de finanțare sunt: i) poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale (TIC, nanotehnologii, materiale avansate, biotehnologii, sistemul de producție și prelucrare avansată, spațiu); ii) accesul la finanțare de risc și iii) inovarea în IMM-uri.

 
//
 

3. Provocări societale

2 

Se adresează principalelor preocupări ale cetățenilor Europei. Cele 7 provocări prioritare la nivelul cărora activitățile de CD pot avea impact concret și pozitiv sunt:

 

 

 

 

Sănătate, schimbări demografice și bunăstare

Sprijină identificarea de “soluții la anumite probleme majore actuale de sănătate, cum ar fi impactul în creștere al bolii Alzhemer, diabetul și superorganismele rezistente la antibiotice”[4].

Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină și maritimă și privind apele interioare și bioeconomie

Sprijină identificarea de ”modalități de a ne schimba în mod radical abordarea față de procesele de producție, consum, prelucrare, depozitare, reciclare și eliminare a deșeurilor, minimizând, în același timp, impactul asupra mediului. Aceasta va include găsirea unui echilibru între utilizarea resurselor regenerabile și neregenerabile de origine terestră, maritimă sau oceanică, transformarea deșeurilor în resurse valoroase și o producție durabilă de alimente, hrană pentru animale, bioproduse și bioenergie”[5].

Surse de energie sigure, ecologice și eficiente

Finanțează tranziția la un sistem energetic sustenabil și competitiv.

Transporturi inteligente, ecologice și integrate

Sprijină creșterea competitivității industriei europene de transporturi și realizarea unui sistem de transport eficient, prietenos cu mediul, sigur, sustenabil și integrat în beneficiul cetățenilor.

Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, de mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiilor prime

Finanțează inovarea orientată spre dezvoltarea unei economii ecologice. Prioritățile speciale sunt schimbările climatice, deșeurile și apa.

Europa într-o lume în schimbare - societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive

“Finanțează acțiunile de cercetare în materie de noi strategii și structuri de guvernanță pentru a depăși instabilitatea economică predominantă și a asigura reziliența Europei la viitoarele crize, schimbări demografice și tendințe de migrație. Finanțarea sprijină, de asemenea, noile forme de inovare, cum ar fi inovarea deschisă, inovarea în materie de modele de afaceri, inovarea în sectorul public și în domeniul social pentru a satisface nevoile sociale. Prin sprijinirea cercetării și inovării privind patrimoniul, identitatea, istoria și cultura europeană și rolul Europei în lume, UE construiește și „societăți reflexive” în care sunt explorate valorile comune și contribuția lor la viitorul nostru comun.”[6]

Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi

Vizează activități de cercetare și inovare pentru protejarea cetățenilor, societăților și economiei, infrastructurii și serviciilor, prosperității, stabilității politice și bunăstării.

 

Alte 2 domenii finanțate de H2020, cu relevanță pentru UAIC, sunt:

 

4. Răspândirea excelenței și extinderea participării

  l3-01-camera-02-cernesim

 

Sunt finanțate măsuri pentru “a asigura convergența și ameliorarea performanțelor în materie de inovare ale tuturor statelor membre și ale regiunilor lor. Experiența arată că atunci când apar crize economice care impun constrângeri asupra bugetelor naționale, disparitățile în domeniul inovării devin mai evidente în întreaga Europă. Exploatarea potențialului rezervei de talente a Europei și maximizarea și distribuirea beneficiilor inovării în întreaga Uniune reprezintă cea mai bună modalitate de consolidare a competitivității Europei și a capacității acesteia de a răspunde provocărilor societale pe viitor.

Măsurile specifice (…) includ:

 • formarea de echipe care să combine instituții de cercetare excelente și instituții omoloage cu performanțe mai scăzute cu scopul de a se crea sau moderniza centrele de excelență;
 • înfrățirea instituțiilor, incluzând schimburi de personal, vizite ale experților și cursuri;
 • instituirea unor „catedre SEC” pentru a atrage cadre universitare renumite către instituțiile cu potențial înalt;
 • un mecanism de sprijin al politicilor pentru îmbunătățirea politicilor naționale și regionale în materie de cercetare și inovare;
 • favorizarea accesului la rețelele internaționale pentru cercetătorii și inovatorii de excelență;
 • consolidarea rețelelor transnaționale ale punctelor de contact naționale (PCN) pentru informarea potențialilor participanți”[7].
 
//
 

5. Știința cu și pentru societate

  1-14

Încurajează cooperarea efectivă dintre știință și societate în vederea recrutării de noi talente pentru știință și asocierea excelenței științifice cu conștientizarea și responsabilizarea socială. „De aceea, Orizont 2020 sprijină proiectele care implică cetățenii în procesele de definire a naturii cercetării care afectează viața noastră de zi cu zi. O înțelegere mai amplă între comunitățile de specialiști și nespecialiști cu privire la obiective și modalitățile de realizare a acestora va menține excelența științifică și îi va permite societății să își asume în comun rezultatele”[8].

 
//
 
 

II. Cum funcționează Programul ORIZONT 2020?

 

Cine poate participa?

 • un parteneriat alcătuit din minim 3 entități juridice, localizate într-un stat membru UE sau într-o țară asociată (pentru proiectele standard de cercetare)
 • o entitate juridică localizată într-un stat membru UE sau într-o țară asociată (Marie Curie etc.).

Ce tipuri de acțiuni sunt finanțate?

Tip acțiune Descriere Cine candidează Cofinanțare UE (%)
Acțiuni de cercetare și inovare proiecte care vizează “provocările definite și pot determina dezvoltarea de noi cunoștințe sau tehnologii”[9] Parteneriat 100
Acțiuni de inovare proiecte centrate pe activități apropiate de piață (crearea de prototipuri, demonstrații, proiecte-pilot …) Parteneriat 70
Acțiuni de coordonare și sprijin proiecte care vizează coordonarea și conectarea proiectelor, programelor și politicilor de CDI; constituie sprijin pentru cercetare Parteneriat sau organizații individuale 100
Granturi pentru cercetarea de frontieră proiecte din orice domeniu de cercetare, realizate de echipe naționale sau multinaționale unice de cercetare conduse de un „cercetător-șef”; singurul criteriu de evaluare este excelența științifică Cercetători sau echipe de cercetători 100
Acțiuni Marie Sklodowska Curie burse internaționale de cercetare în sectorul public sau privat, formare în domeniul cercetării și schimburi de personal

Parteneriat

Cercetători

100
Acțiuni COFUND[10] ERA-NET Cofund (partneriate publice-private) Parteneriat 33
Programul European Comun Cofund 70

 

Ce se urmărește?

 • Trecerea de la cercetare la INOVARE – introducerea noilor idei pe piață!
 • INOVAREA = exploatarea cu succes a noilor ideilor, astfel încât să genereze beneficii reale, practice, care să răspundă nevoilor grupurilor țintă vizate!
 • EXCELENȚĂ ŞTIINŢIFICĂ
 • IMPACTUL
 • Exploatarea și diseminarea rezultatelor.
 
//
 
 

III. Ce finanțează Programul ORIZONT 2020 în perioada martie-iunie 2016?

 

Ce finanțează pilonul EXCELENȚA ȘTIINȚIFICĂ?

 

  Tip acțiune Tematica Descriere Termen limită
MSCA-RISE Acțiuni Marie Sklodowska-Curie Schimburi de personal de cercetare şi inovare (RISE)

- schimburi de personal de cercetare și inovare, indiferent de nivelul carierei și de domeniul științific

- sunt mobilități internaționale și/sau inter-sectoriale pe termen scurt (max. 12 luni)

28 aprilie 2016

Infrastructuri de cercetare

  Dezvoltarea și sustenabilitatea pe termen lung a noii infrastructuri de cercetare pan-europene - Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare de nivel mondial identificate de Forumul Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (ESFRI), precum și a altor infrastructuri. Sunt finanțate:  
Acțiuni de coordonare și suport - etapele pregătitoare ale proiectelor ESFRI 22 iunie 2016
- suport individual pentru ESFRI și alte infrastructuri de cercetare de nivel mondial 30 martie 2016
Acțiuni de cercetare și inovare - acțiune pilot care să demonstreze larga disponibilitate a datelor știițifice printr-o infrastructură cloud 22 iunie 2016
E-Infrastructuri H2020-EINFRA-2016-2017

- suport pentru următoarea etapă de implementare a infrastructurii pan-europene de calcul de înaltă performanță

- inovarea pentru e-infrastructuri orientate spre utilizatorul final

30 martie 2016

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) ERC-POC

Subvenție ERC pentru dovada conceptului

- este destinat cercetătorilor care au câștigat o competiție ERC

- urmărește valorificarea rezultatelor cercetării și punerea în valoare a potențialului inovator a ideilor prezentate în proiectele ERC anterioare (activități care nu au fost finanțate prin grantul original de cercetare de frontieră)

26 mai 2016

 

Ce finanțează pilonul PROVOCĂRI SOCIETALE?

 

  Tip acțiune Tematica Descriere Termen limită
Sănătate, shimbări demografice și bunăstare Acțiuni de cercetare și inovare

Cercetare în domeniul implementării pentru creșterea probelor privind inovarea și bunele practici în Europa și în țările cu venituri mici și medii

Replicarea și creșterea de intervenții comprehensive în domeniul sănătății, care să fie inovative și bine-cercetate, sprijinite prin documente justificative suficiente.

13 aprilie 2016

Cercetare clinică în domeniul medicinei regenerative Vizează terapii de medicină regenerativă, pregătite pentru cercetare clinică.
Noi terapii pentru boli cronice Se concentrează pe probe clinice pentru noile terapii sau pentru optimizarea terapiilor existente pentru boli cronice.
Dezvoltarea de vaccinuri pentru malaria și/sau boli infecțioase neglijate Descoperirea și dezvoltarea preclinică și clinică incipentă de potențiale vaccinuri pentru malaria și/sau boli infecțioase neglijate.
COFOUND-EJP Inițiativa europeană de biomonitorizare umană Crearea unui program comun de monitorizare și evaluare științifică a expunerii umane la substanțe chimice și a potențialului impact asupra sănătății în Europa.
Acțiuni de cercetare și inovare Networking și optimizarea utilizării populației și a cohortelor de pacienți la nivel UE Maximizarea exploatării cohortelor prin punerea în comun a cohortelor naționale și/sau europene  cu interese științifice comune și prin valorificarea noilor tehnologii (TIC, platforme sociale etc.) și a noilor tipuri de date.
Multi ică (domenii de studiu din biologie care se termină în –ică: genomică etc.) pentru terapii personalizate adresate bolilor sistemului imunitar Integrarea și utilizarea de date genetice, epigenetice etc. calitative cu date inovative funcționale, structurale și de stil de viață/mediu și combinarea acestora cu analize funcționale ale bolilor, pentru a contribui la înțelegerea sănătății și a bolilor. Obiectivul final este de a selecta biomarkeri relevanți pentru validare clinică, care să conducă la dezvoltarea de noi terapii pentru bolile sistemului imunitar.
Acțiuni de coordonare și sprijin Spre ERA-NET pentru  dezvoltarea de modele de sisteme medicale sustenabile și rezistente Dezvoltarea unui sistem structurat de schimburi de informații dintre finanțatorii cercetării medicale, mediul academic etc.., pentru a stabili sinergii și a evita duplicarea.

Orașe inteligente și durabile

Acțiuni inovative Orașe inteligente și durabile Proiecte far pentru orașe și comunități inteligente 5 aprilie 2016
Energie sigură, curată și eficientă Acțiuni de cercetare și inovare Noua generație de tehnologii inovative care permit stocarea și integrarea sistemului de energie cu creșterea cotei de energii regenerabile: rețea de distribuție

- tehnologii pentru stocarea energiei în rețeaua de distribuție

- sinergii între rețelele de energie (soluții de încălzire), dezvoltarea de surse regenerabile variate

5 aprilie 2016
Acțiuni de inovare Demonstrarea unor tehnologii de stocare și integrare a sistemului, cu creșterea cotei de energii regenerabile: sistemul de distribuție Vizează sistemul de distribuție (nivele de voltaj scăzute și medii).
Acțiuni de coordonare și sprijin Suport pentru strategia CI pentru stocare

- suport pentru coordonarea opiniilor factorilor interesați cu privire la strategia CI

- analiza proiectelor de cercetare și inovare în curs

-  suport pentru dezvoltarea unui roadmap al CI

- organizarea de workshopuri pentru partajarea cunoștințelor transnaționale

ERA-NET Cofund ERA-NET (tematici transversale) în domeniul geoștiințelor aplicate Vizează 3 domenii: geo-energie, apă freatică, materii prime.
Acțiuni de coordonare și sprijin Platformă europeană pentru energie - cercetare în domeniul științelor sociale și umane Crearea unei platforme pentru comunitățile de cercetare SSU în domeniul energiei la nivel european.
ERA-NET Cofund Acțiuni comune orientate spre demonstrarea și validarea de soluții energetice inovative Coordonarea eforturilor de cercetare legate de  tehnologiile privind energia regenerabilă, decarbonizarea combustibililor fosili etc..
  Acțiuni de cercetare și inovare Dezvoltarea de tehnologii inovative de purificare a hidrogenului bazate pe sisteme de membrane Dovada conceptului și optimizarea tehnologiilor de purificare a hidrogenului care îndeplinesc condițiile de puritate pentru celulele de combustibil utilizate în aplicații staționare și de transport. 3 mai 2016
Societăți favorabile incluziunii Acțiuni de coordonare și sprijin, Acțiuni de inovare Co-crearea între administrațiile publice: principiul “o singură dată” Organizarea colaborării între diferiții actori, inclusiv administrațiile publice, în vederea partajării informațiilor, cunoștințelor și resurselor. 24 mai 2016

 

 
//
 
 

Focus pe apelul SCHIMBURI DE PERSONAL DE CERCETARE ŞI INOVARE (RISE)

 

Care sunt principalele caracteristici ale acestui apel?

 • finanțează schimburi de personal de cercetare și inovare indiferent de nivelul carierei, domeniul științific, naționalitate sau vârstă, în vederea derulării de activități comune de cercetare și inovare; se urmărește dezvoltarea unei culturi comune de cercetare și inovare axate pe creativitate, antreprenoriat și transformarea ideilor creative în produse, servicii sau procese inovative
 • este orientat spre exploatarea complementarității expertizei participanților și crearea de sinergii între aceștia
 • proiectele trebuie depuse de un parteneriat alcătuit din cel puțin 3 organizații din 3 țări diferite, din care cel puțin 2 participanți din 2 state membre și/sau țări asociate diferite; organizațiile pot proveni din sfera academică și non-academică (în special IMM-uri) din Europa și din țări din afara Europei; de obicei, proiectele sunt depuse de parteneriate compuse din 4-7 organizații
 • finanțează mobilități (detașări) internaționale și inter-sectoriale bazate pe mecanismul schimbului (return):
  • mobilități internaționale: deplasări de la organizații din state membre/țări asociate către țări terțe și invers, indiferent de sector (pot fi în cadrul aceluiași sector)
  • mobilități europene/intersectoriale: deplasări între organizații din state membre/țări asociate care fac parte din sectoare diferite (academic/non-academic); prin urmare, aceste schimburi trebuie să implice cel puțin 1 organizație academică și o organizație non-academică
  • mobilități internaționale și europene/intersectoriale: cuprind mobilități internaționale și mobilități europene/intersectoriale; partneriatul este compus din organizații academice și non-acedemice din state membre/țări asociate și organizații din afara Europei
 • pot participa angajați activi, implicați direct sau indirect în cercetare de puțin 6 luni (echivalent full-time) în cadrul organizației de trimitere, înainte de prima detașare:
  • cercetători începători (fără doctorat și < 4 ani experiență de cercetare full-time)
  • cercetători experimentați (cu doctorat sau > 4 ani experiență de cercetare full-time)
  • personal de management, administrativ sau tehnic
 • fiecare persoană participantă în proiect trebuie să fie detașată pentru o perioadă de minim 1 lună și maxim 12 luni; perioada de detașare poate fi consecutivă sau non-consecutivă; o persoană poate fi detașată la una sau mai multe organizații de primire
 • numărul maxim al unui proiect este de 540 luni-persoană; nu există un număr minim de luni-persoană, dar este vizat un impact consistent; de obicei, sunt prevăzute 200-400 luni-persoană
 • durata unui proiect este de maxim 4 ani
 • costurile unitare cofinanțate de UE:
  • pentru personalul detașat: 2.000 €/persoană/lună de detașare, care acoperă costurile de transport, cazare și diurnă; costurile salariale nu pot fi acoperite prin proiect; prin urmare, este de așteptat ca organizațiile să continue plata salariilor participanților în proiect pe durata șederii în străinătate
  • pentru instituție:
   • 800 €/persoană/lună de detașare, care acoperă costurile legate de cercetare, formare și networking (consumabile, costuri de laborator, participări la conferințe, workshopuri, activități de networking)
   • 700 €/persoană/lună de detașare, care acoperă costurile de management și costurile indirecte (management administrativ și financiar, logistică, costuri de personal, documentare etc.)
  • fondurile UE sunt plătite proporțional cu durata detașării
 • costurile sunt cofinanțate integral de H2020 (contribuția UAIC este 0)
 • termen limită de depunere: 28 aprilie 2016!

Care este situația apelurilor RISE din 2014 și 2015 (la nivel UE)?

Domeniu 2014

2015

Număr proiecte depuse

Număr proiecte depuse Rata de succes (%)
Chimie 22 50 37
Științe economice 12 33,3 17
Information science și inginerie 59 40,7 114
Mediu și geoștiințe 25 45,8 51
Științele vieții 34 45,5 52
Matematică 4 25 11
Fizică 26 32 41
Științe sociale și umane 21 47,6 40
TOTAL 203   363

 

Cum puteți genera o idee de proiect RISE?

 
//
 
 

IV. Ce proiecte FP7 și ORIZONT 2020 a derulat UAIC?

 

Pentru a sprijini generarea de noi idei de proiecte, prezentăm, începând cu cele mai recente, proiectele derulate de către UAIC în cadrul Programelor FP7 și ORIZONT 2020.

 

Nr.
crt.
Titlul proiectului Denumirea facultății Director proiect Tip proiect
1. EBSIS - Event Based Systems in Iaşi - A Twinning between Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Université de Neuchâtel and Technische Universität Dresden Facultatea de Informatică

Lect. dr. Emanuel ONICĂ

Horizon 2020/H2020-TWINN-2015: Twinning
2. PROVIDE - PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Prof. univ.dr. Costică MIHAI Horizon 2020/H2020-ISIB-2014-2015
3. RoTalkScience - Researchers'night in Romania. Do you speak science? Facultatea de Fizică Lect.univ.dr. Ionuț TOPALĂ Horizon 2020- MSCA-Night-2014
4. Researchers‘  night in Romania 2013 : Science : the great escape: RNR  2013 Facultatea de Fizică Lect.univ.dr. Ionuț TOPALĂ FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
5. FLUMEN - Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services Departamentul Interdisciplinar - Științe

Cercet. dr.Cristi NICU

FP7-PEOPLE-2012-IRSES
6. STAGES - Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science Facultatea de Filosofie și Ştiinţe Social-Politice Prof.univ.dr. Doina BALAHUR FP7-Science -in-Society-2011-1
7. CERVISO - Cerebellum in visual-spatial orientation Facultatea de Fizică Prof.univ.dr. Dorina CREANGĂ FP7-PEOPLE-2010-IRSES
8. MYPHY- Join physicists in festival my physics, my world Facultatea de Fizică

Prof.univ.dr. Siviu GURLUI

FP7-PEOPLE-2009-NIGHT
9.

PCAP - Photocatalytic Cluster Complexes for Artificial

Photosynthesis Applications

Facultatea de Chimie Prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIU FP7-PEOPLE-2009-IRSES
10. COPING – Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mintal Health Facultatea de Filosofie și Ştiinţe Social-Politice Prof.univ.dr. Cristina GAVRILUȚĂ FP7-HEALTH-2009
11. ALEAR – Artificial Language Evolution on Autonomous Robots Facultatea de Informatică Prof.univ.dr. Dan CRISTEA FP7-ICT-2007
12. CONTROLLED SYSTEMS - Deterministic and stochastic controlled systems and applications Facultatea de Matematică Prof.univ.dr. Aurel RĂŞCANU FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN
(Networks for Initial Training)
13. EuroBroadMap - EUROPEAN UNION & THE WORLD SEEN FROM ABROAD Facultatea de Geografie și Geologie Prof.univ.dr. Octavian GROZA FP7-SSH-2007-1
(CP-FP - Small or medium-scale focused research project)
14. FuseNet – a European Fusion Education network Facultatea de Fizică

Prof.univ.dr. Gheorghe POPA/Prof. univ. dr. Lucel SIRGHI

FP7-Fusion-2007-Fusion ed
15. CLARIN – Common language resources and technology infrastructure Facultatea de Informatică Prof.univ.dr. Dan CRISTEA
   

ICT (FP7) – 2007-1-Research Infrastructure

16. ICAARUS – Intensive characterization of atmospheric aerosols in the North-Eastern Romania at various urban sites Facultatea de Chimie Prof.univ.dr. Cecilia ARSENIE FP-7-PEOPLE-2007-2-2-ERG
17. REPLAY – Gaming technology platform for social reintegration of marginalised youth Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Prof.univ.dr. Carmen CREȚU FP7-ICT-2007.7.2 
 
//
 
Pe cine puteți contacta pentru a obține sprijin în inițierea și formularea unui proiect H2020?

 
Elena FELICE, Legal Entity Appointed Representative (LEAR) pentru H2020eradu@uaic.roDepartamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor
Corp A, Rectorat, et. 2, cam. 13
Tel.: 0232 201 382
Diana LINAdiana.lina@uaic.roCămin C5, cam. 10,
Tel. 0232 201 102 int. 2560
Alina CIORNEIalina.ciornei@uaic.roCămin C5, cam. 9,
Tel. 0232 201 102, int. 2559
 
//
 

Note de subsol

1 Sursa: Comisia Europeană, Horizon 2020 pe scurt, Bruxelles, 2014, p. 5
2 Ibidem, p. 8
3 Idem, p. 7
4 Idem, p. 11
5 Idem, p. 12
6 Idem, p. 14
7 Idem, p. 16
8 Idem, p. 17
9 Idem, p. 22
10 Guvernul României, prin PN III, contribuie la cofinanțarea proiectelor tip COFUND până la 100%.

 
//
 

Resurse bibilografice

 1. Comisia Europeană, Horizon 2020 pe scurt, 2014
 2. Portalul participanților
 3. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 4. http://cordis.europa.eu/
 5. https://mscabusiness.teamwork.fr/docs/bucharest/L_APOSTOL_2.pdf
 
Ați primit acest email deoarece v-ați abonat la newsletterul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași cu adresa . Dacă doriți să nu mai primiți aceste mesaje, vă puteți dezabona: dezabonare
© 2020 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Toate drepturile rezervate