Oportunități în cercetare
Trouble seeing something? versiunea web or dezabonare
 
Competiții PN III în pregătire
 
 

SUMAR

 

Primele 100 de apeluri ORIZONT 2020 în cifre

Competiții PN III deschise și în pregătire

Competiții internaționale deschise

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 pe scurt 

Stiați că …?

 

 

I. Primele 100 de apeluri ORIZONT 2020 în cifre

 
cercuri
 
//
 
 

II. Competiții PN III deschise și în pregătire

 

 

 

Denumire apel

Scop

Buget maxim proiect

Perioadă depunere

COMPETIȚII ÎN PREGĂTIRE

P1. Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

 

Burse de cercetare “Ștefan ODOBLEJA”

Stimularea performanţelor în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi şi postdoctoranzi români. Formarea unor generaţii deschise către mediul ştiinţific european şi internaţional.

12.500 euro/bursă/

10 luni

iulie - august 2016

Bursa tânărului cercetător

Susținerea absolvenților de liceu promoția 2016, cu rezultate excelente obținute la olimpiade internaționale sau în competiții internaționale/globale de inovare, în ultimii 2 ani de liceu, în vederea pregătirii într-o instituție de învățământ superior din România pentru dezvoltarea unei cariere științifice.

15.000 euro/

24 luni

Premierea rezultatelor cercetării - articole

Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti prin

recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.

variabil

în mod continuu, până la 29 noiembrie 2016

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiența din diaspora

Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea creării unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.

variabil

pe toată durata anului 2016

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

Crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.

variabil

P2. Creșterea  competitivității economiei romțnesști  prin cercetare, dezvoltare și inovare

 Cecuri de inovare

Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.

 

Notă: proiect depus de IMM-uri

50.000 lei

 depunere continuă (de la momentul deschiderii)

Transfer de cunoaștere la agentul economic

Creșterea performanței și competitivității agenților economici prin utilizarea expertizei existente în universități/INCD-uri în vederea asimilării, dezvoltării, îmbunătățirii și optimizării tehnologiilor moderne achiziționate de către agenții economici.

 

Notă: proiect depus de o organizație de cercetare, în parteneriat cu un agent economic.

460.000 lei/

24 luni

mai 2016

Proiect experimental demonstrativ

Realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătățiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

Notă: proiect depus de o organizație de cercetare, individual sau în parteneriat

600.000 lei/

18 luni

Proiect de tranfer la operatorul economic

Creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piață.

Notă: proiect depus de o întreprindere, în parteneriat cu o organizație de cercetare.

1.700.000 lei/

24 luni

P3. Cooperare europeană și internațională

Premierea participării la ORIZONT 2020

Creșterea performanței instituționale prin premierea instituțiilor gazdă din România ce au derulat proiecte finanțate prin Programul Orizont 2020 în competițiile din perioada 2014-2016.

min. 5% - max. 25% din valoarea proiectului Orizont 2020

 

Proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund

Participarea cercetătorilor români la proiectele de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund în vederea consolidării sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență.

- max. 250.000 EUR, dacă România este coordonatorul proiectului transnaţional

- max. 200.000 EUR, dacă România este partener în proiectul transnaţional

 

Modulul AUF-RO

Cooperarea cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF)

Consolidarea sistemului național de CDI prin susținerea financiară și extinderea schimburilor științifice și tehnologice de excelenţă între instituțiile membre AUF din România și din alte țări.

50.000 lei/an

 

Proiecte EUREKA Trational, EUREKA-Cluster, EUROSTARS

Facilitarea dezvoltării de proiecte internaţionale pentru companiile din România în colaborare cu alte state membre EUREKA.

Notă: proiect depuse de companii, care pot avea ca partener o organizație de cercetare.

- max. 500.000 lei /an/proiect EUREKA Tradițional

- max. 700.000 lei /an/proiect EUREKA Cluster

- max. 700.000 lei /an/proiect Eurostars

apel

deschis

P4. Cercetare fundamentală și de frontieră

Proiecte complexe de cercetare de frontieră

Susținerea și promovarea cercetării științifice avansate, multi-, inter-și trans-disciplinare, și a progreselor substanțiale la frontierele cunoașterii, precum și încurajarea de noi metode și tehnici, inclusiv abordări și investigații neconvenționale la interfața dintre disciplinele deja consacrate.

8.500.000 lei/

48 luni

15.05.2016

(etapa I)

Proiecte de cercetare “ERC-like”

Identificarea şi susţinerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obținute în competițiile organizate de European Research Council (ERC) în anii 2014, 2015 și 2016, în vederea afirmării prestigiului cercetării științifice din România la nivel internațional.

variabilă

01.05.2016

Proiecte de cercetare exploratorie

Susţinerea şi promovarea cercetării știinţifice fundamentale, multi-, inter - și trans-disciplinare şi/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice.

850.000 lei/

30 luni

mai 2016

P5. Cercetare în domenii de interes strategic

Proiecte ELI-RO

Dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul laserilor de foarte mare putere și a fasciculelor gamma foarte intense, în corelare cu programul științific al viitoarei infrastructuri paneuropene de cercercetare ELI-NP (ELI Nuclear Physics Facility).

 

mai 2016

Proiecte EURATOM-RO Fuziune

Susținerea participării instituțiilor de cercetare românești la programul științific EUROfusion în vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești în domeniul fuziunii nucleare.

variabil

aprilie/mai 2016

Proiecte F4E-RO

Susținerea participării instituțiilor sau consorţiilor româneşti la proiectele derulate prin agenţia F4E în vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești, precum şi pentru întărirea cooperării ştiinţifice şi industriale, a transferului de cunoştinţe şi tehnologii de vârf, la nivel european şi internaţional, în domeniul fuziunii pentru energie.

variabil

depunere continuă

Proiecte CEA-RO

Energie nucleară, energii alternative și aplicații

Susținerea cooperării științifice a instituțiilor de cercetare românești cu unități dn cadrul CEA (Comisariatul pentru Energie Atomică și Energii Alternative) în vederea creșterii capacității naționae de cercetare și a vizibilității cercetării românești în domeniul energiei nucleare, al energiilor alternative și al aplicațiilor în industrie și în alte sectoare de interes strategic din România.

820.000 lei

30 mai 2016

Modulul FAIR-RO

Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare necesare participării României la experimentele Centrului FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe).

 

Mai – iunie 2016

COMPETIȚII DESCHISE

Subprogramul 5.3 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologie spațială și cercetare avansată - STAR

Proiecte tip “Cercetare-Dezvoltare-Inovare” (CDI)

Realizarea de activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice, tehnologice sau de aplicaţii spaţiale eligibile în cadrul programului.

2.000.000 lei

 

Apel deschis/

10.05.2016

Centre de Competențe în Tehnologii Spațiale

Creşterea competitivității şi vizibilității internaţionale a ştiinţei şi tehnologiei în domeniul spaţial din România. Centrele vor constitui platforme de colaborare între organizaţii de cercetare (universități, institute, etc.) şi industrie, în special IMM -uri, în vederea consolidării şi diversificării domeniilor de cercetare, producţie şi servicii în domeniul spaţial la nivel național și regional.

3.000.000 lei

Proiecte tip “STRATEGIC”

Creșterea capabilității organizațiilor din Romania de a participa cu succes în programele și proiectele ESA prin identificarea și valorificarea complementarităților în termeni de competență și infrastructură în vederea obținerii unor competențe extinse care să poată răspundă unor cereri complexe de servicii CDI/producție /testare (parteneriate bazate pe complementaritate).

3.000.000 lei

Proiecte tip INFRASTRUCTURĂ

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, în contextul unor activități de cercetare clar definite cu aplicabilitate pentru Programele ESA, propuse de entități publice sau IMM-uri care dezvoltă sinergii și complementarități pentru infrastructura ESA.

4.500.000 lei

 

                                                                                                                                 

Notă: Ghidurile disponibile pentru competițiile PN III în pregătire sunt în  variantă consultativă!

 
//
 
 

III. Competiții internaționale deschise

 

Program

Denumire apel

Scop

Buget maxim proiect

Perioadă depunere 

COMPETIȚII DESCHISE

Graturi SEE și norvegiene

Fondul pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național

Inițiative de cooperare bilaterală între entități din România și entități din Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegia.

Măsura I. Sprijin pentru deplasări

Măsura II. Arii prioritare

-

25.03 – 30.06.2016, cu depunere și evaluare continuă

 
//
 
 

IV. Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 pe scurt

 
  img_7531

a. Ce este Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020?

 Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 finanțează investiții în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării (CDI) și Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC), în scopul creșterii competitivității economice a României.

b. Care sunt principalele caracteristici ale POC 2014-2020?  


Care sunt problemele majore ale sectorului CDI urmărite de POC 2014-2014?

Conform POC 2014-2020, principalele probleme din domeniul CDI care trebuie abordate sunt:

 • legăturile slabe dintre educație, cercetare și mediul de afaceri;
 • lipsa de colaborare dintre instituțiile publice de CDI și sectorul privat;
 • slaba aplicabilitate practică a rezultatelor cercetării generate de sectorul public.

Ce domenii de CDI vizează POC 2014-2020?

 • domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:
  • bioeconomia: sectorul agroalimentar, bioenergie, biotehnologii, știința medicamentului
  • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, spaţiu și securitate
  • energie, mediu, schimbări climatice, sisteme inteligente (orașul inteligent)
  • eco-nano-tehnologii și materiale avansate: echipamente de transport, echipamente pentru producerea de bioresurse, tehnologii de depoluare, materiale
 • domeniu prioritar de interes național: sănătatea.

Ce urmărește POC 2014-2020?

 • crearea unui mediu CDI modern, orientat către nevoile pieței
 • realizarea de proiecte integrate (care să includă aspecte economice și sociale)

c. Ce finanțează POC 2014-2020 în anul 2016? 

Proiecte de investiţii pentru universităţi/instituţii publice de CD

Cui se adresează?

Universităților, institutelor de cercetare etc.

Ce activități sunt finanțate?

·         construcția de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare)

·         modernizarea, extinderea, consolidarea și schimbarea destinației unui departament de CD existent

·         achiziția de aparatură, instrumente și echipamente de cercetare

 

Care este valoarea finanțării nerambursabile?

Între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei (100% din bugetul proiectului).

Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

Cui se adresează?

Instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public

Ce activități sunt finanțate?

 • activități pentru stimularea transferului de cunoștințe:
  • identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate a organizației de cercetare
  • asistență directă acordată întreprinderilor să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare
  • organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri întocmite de organizația de cercetare ținând cont de cerințele întreprinderilor
  • instruirea personalului organizației de cercetare implicat în materie de transfer de cunoștințe
  • identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic
 • accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calităţii şi certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite prin:
  • acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul)
  • accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
  • închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii
 • transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării
  • activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii
  • detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului
  • cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întreprinderi
  • servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de organizația de cercetare
 • activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere

Care este valoarea finanțării nerambursabile?

Între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei (100% din bugetul proiectului pentru organizația de cercetare).

Aceste informații sunt preluate din Ghidurile Solicitantului aferente anului 2015.

Mai multe informații privind calendarul apelurilor POC estimate pentru anul 2016 puteți găsi aici.


  img_7189

d. Cum puteți genera o idee de proiect POC?

Unul dintre cele mai dificile, dar și cele mai importante aspecte în realizarea de proiecte de CD este generarea ideii de proiect. Pentru a vă sprijini în acest demers, prezentăm un mix de elemente relevante:

 • definiți tema de CD de care sunteți interesați, ținând cont și de punctele dumneavoastră tari reale și/sau potențiale;
 • documentați-vă cu privire la starea de fapt curentă din domeniul vizat, consultând cărți, rapoarte de cercetare, reviste științifice, prezentări pentru conferințe, noutăți din domeniul CDI la nivel european disponibile pe pagina de Internet a Directoratului General Pentru Cercetare, Știință și Inovare din cadrul Comisiei Europene etc.;
 • informați-vă cu privire la direcțiile strategice de cercetare relevante la nivel național și european pentru perioada 2014-2020 (Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, Strategia Europa 2020 și inițiativele sale majore etc.);
 • discutați cu colegi, alți experți naționali și internationali;
 • derulați sesiuni de brainstorming, în cadrul cărora să abordați probleme, întrebări etc. relevante;
 • aflați ce proiecte au fost finanțate până acum sau sunt în curs de finanțare;
 • identificați lipsurile, zonele care ar putea fi îmbunătățite;
 • apoi redefiniți (particularizați) cât mai clar tema de cercetare, prin concentrarea pe un aspect particular realistic și fezabil pentru a fi cercetat.

Câteva exemple de PROIECTE finanțate prin POS CCE/POC:

 • Centru integrat de studii în știința mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (proiect UAIC)
 • Centru de cercetări avansate pentru  bionanoconjugate și biopolimeri
 • Institutul de cercetări pentru energii regenerabile
 • Centrul de cercetare pentru nanotehnologii dedicate sistemelor integrate și nanomateriale avansate pe bază de carbon
 • Centru euroregional de cercetări avansate pentru senzori și sisteme de senzori pe bază de micro și nanomateriale magnetice
 • Smart city Research Center
 • Centru de cercetare în domeniul criminalității și securității informatice: prevenire, investigare și guvernanță corporativă – CYBER C
 
//
 
 

V. Ştiați că …?

 
hr_excellence_logo-300x246
 • UAIC a dobândit în 2014 premiul Human Resources Excellence in Research din partea Comisiei Europene? Această distincție recunoaşte faptul că Universitatea utilizează practici de recrutare și proceduri de evaluare corecte și transparente.
 • Puteți deveni expert evaluator în cadrul programului Orizont 2020? Mai multe informații aici.

***

Pe cine puteți contacta pentru a obține sprijin în inițierea, formularea și implementarea unui proiect CDI?

Elena FELICE

Șef departament

eradu@uaic.ro

Corp A, Rectorat, et. 2,

Tel.: 0232 201.382

Departamentul de Cercetare

și Managementul Proiectelor

 

Acest newsletter a fost elaborat de către Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor din cadrul UAIC.