Biroul Investiții

Biroul Investiții2018-02-01T15:54:23+00:00

Contact

Adresă: B-dul Carol I , nr. 18 , Iași , Corp J

Administrator financiar ing. Magdalena POPA
E-mail: magdalena.popa@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1048

Prezentare

Biroul Investiții este compartimentul de specialitate care îndeplineşte atribuţii, sarcini, responsabilităţi în domeniul  asigurării  mentenanţei , extinderii și modernizării bazei tehnico- materiale , specifice activităţilor din Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin realizarea de clădiri, bunuri și servicii prin cheltuieli de capital,  şi are în principal următoarele atribuţii:

 • Întocmirea şi fundamentarea Listei de investiţii;
 • Planificarea anuală  a realizării obiectivelor din Lista de investiţii aprobată  de MEN  cu toate fazele şi etapele aferente legislaţiei;
 • Asigurarea Comisiilor de licitaţii si  recepţii la terminarea lucrărilor si finale ;
 • Asigurarea urmăririi execuţiei obiectivelor de investiţii  prin inspectori de şantier conform legislaţiei ;
 • Asigurarea avizelor, acordurilor, etc. pentru obţinerea Certificatelor de urbanism şi Autorizaţiilor de construire (demolare);
 • Întocmirea, urmărirea şi finalizarea contractelor de derulare a obiectivelor de investiţii ;
 • Asigurarea decontării serviciilor, lucrărilor conform contracte (decontări lucrări, servicii , situaţii de plată, facturi, etc.) ;
 • Evidenţa contractelor de investiţii – asigurarea derulării componentelor legale şi administrative a acestora;
 • Întocmirea şi comunicarea lunara  a stadiilor de realizare a obiectivelor de investiţii  către MEN;
 • Comunicări statistice, informări şi situaţii pentru alte instituţii privind investiţiile : Institutul Naţional de Statistica , Inspectoratul de Stat in Construcţii , Consiliului local  , etc ;
 • Promovarea, susţinerea şi punerea în aplicare a Hotărârilor BECA privind obiectivele de investiţii;
 • Asigurarea documentaţiei tehnice şi de licitaţii la procedurilor pentru  lucrări si servicii  de investiţii;
 • Inventarul anual al investiţiilor în curs  si finale .
 • Implementarea propunerilor  organelor de audit in activitatea programelor de investiţii ;
 • Elaborarea de programe şi strategii de investiţii pe termen mediu şi lung ;
 • Analizarea si recepţionarea  proiectelor de investiţii ( PUZ, SF, DT) in cadrul comisiei tehnice ;
 • Întocmirea Planului anual de achiziţii pentru investiţii ;
 • Rapoarte anuale privind activitatea serviciului.