Programele de conversie profesională sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • NOU: Admitere 2019

Condiții de admitere la programele de conversie – 2019

Informații admitere 2018

Metodologia de admitere – 2019

Condiţii de admitere la programele de conversie – 2018

Perioada de admitere

Sesiunea din iulie 2019:

 • 15 – 20 iulie: înscrierea;
 • 21 – 23 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

 • 9 – 11 septembrie: înscrierea;
 • 12 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii numărul de locuri rămase disponibile până la data de 23 august 2019.

Actele necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, la care se anexează următoarele acte:

 • Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă obţinute în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerinţele specifice specifice și vor depune la dosar o adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susține probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educație fizică și sport;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte, dosar plic etc.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

ARHIVĂ

Condiții de admitere la programele de conversie – 2017

Metodologia de admitere – 2017

Condiții de admitere la programele de conversie – sesiunea iulie 2015

Condiții de admitere la programele de conversie -sesiunea septembrie 2015

 • Perioada de admitere

Sesiunea din iulie:

 • 17 – 21 iulie: înscrierea;
 • 24 – 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 Sesiunea din septembrie:

 • 7 – 11 septembrie: înscrierea;
 • 12 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii numărul de locuri rămase disponibile.

 • Actele necesare pentru înscriere
 • Diploma de Licenţă (sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S.) şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S. în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizarea „apt pentru efort fizic”;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).

Click pentru a descărca metodologia de admitere

Programele de conversie profesională propuse, condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul  minim și maxim de locuri propuse

Domeniul Nr. Progr. Denumirea programului Forma de învăţământ Nr. Sem. Numar locuri minim Numar locuri maxim
Administrarea afacerilor 1 Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 3 5 50
2 Economia comerţului, turismului şi serviciilor IF 4 5 50
Finanțe 3 Finanțe și bănci IF 3 5 25
4 Finanțe și bănci IF 4 5 25
Economie şi afaceri internaţionale 5 Economie şi afaceri internaţionale IF 3 10 100
6 Economie şi afaceri internaţionale IF 4 10 100
Marketing 7 Marketing IF 3 5 50
8 Marketing IF 4 5 50
Contabilitate 9 Contabilitate şi Informatică de gestiune ID 3 5 50
10 Contabilitate şi Informatică de gestiune ID 4 5 50
Management 11 Management ID 3 5 50
12 Management ID 4 5 50

Condiții de admitere: 

 • 50% media ex. de licenţă;
 • 50% media ex. de bacalaureat.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media examenului de bacalaureat.
Taxa de înscriere: 250 lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 de lei la IF
 • 2900 de lei la ID
Domeniul: Geografie
Denumirea programului: Geografie
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență
Numărul de semestre: 4
Condiții de admitere: 100% media examenului de licenţă/diplomă.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii.
Taxa de înscriere: 190 de lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017: 2800 de lei
Număr de locuri minim: 10
Număr de locuri maxim: 90
Domeniul: Matematică
Denumirea programului: Matematică
Forma de învățământ: IF
Numărul de semestre: 4
Condiții de admitere: Candidaţii trebuie să fi urmat, în cadrul programului de licenţă deja absolvit, cel putin un curs de matematică.
Media de admitere:
● 100% Media examenului de licenţă a programului anterior absolvit.

Taxa de înscriere: 120 de lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017: 3000 de lei
Număr de locuri minim: 25
Număr de locuri maxim: 35