Lista documentelor de referință externă după care funcționează Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS)

Referitor  la: Denumirea actului
Învățământ Legea educaţiei naţionale  nr.1 din 10.01.2011 (actualizată)
Cercetare – dezvoltare Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizată)
Hotărâre  nr. 1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
Carta Europeană a cercetătorului şi codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

The European Charter & Code for Researchers

Politica Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R)/ Recrutarea deschisă, transparentă și bazată pe merit a cercetătorilor

Finanțare

(indicatori cercetare)

OMENCS nr. 3279/20.02.2017 Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017
Evaluare și clasificare

Hotărâre nr. 1062 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Hotărâre nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora

Strategii CDI Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013 (actualizată)
Hotărârea  nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 (actualizată)
PNCDI III Hotărârea Guvernului nr. 583/ 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
H2020 H2020 Grants Manual

Legislație, Programe de lucru, Acorduri de finanțare, contracte și reguli de concurs, altele

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-legal-basis

Proiecte externe

(tip EEA grants)

Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Fonduri structurale gestionate prin

OI Cercetare din cadrul MCI

Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016 Programul Operaţional Competitivitate (doar POC 2014-2020, Axa Prioritară 1 „CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor”)

Ordinul ministrului nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara l a POC 2014-2020 (actualizată)

Ordinul ministrului nr. 4686/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul operational „Competitivitate” (POC)

Ordin nr.3822/11.05.2015  pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor in CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”

Ordinul de Ministru  nr. 207/13.04.2017 privind  aprobarea modelele de contracte subsidiare pentru acţiunea A1.2.3 „Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020”

Ordinul de Ministru nr. 261/12.05.2017 pentru modificarea Anexei nr.3 la  Ordinul de Ministru  nr. 207/13.04.2017

Instrucțiunea 8962/30.06.2017 privind verificarea întreprinderii de către organizaţia de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Resurse umane Legea nr. 319 /2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (actualizată)
Hotărâre Nr. 403/2017 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
Ordonanță de urgenţă nr. 98 din 8 decembrie 2016 – pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

Ordonanţă de urgenţă nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

Ordin MFP-MCI nr. 2326/2855 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzută la art.60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărâre nr. 751 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

Hotărâre nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare (actualizata noiembrie 2017)

Hotărâre nr. 750 din 2 octombrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013

Rezoluția Comisiei Europene privind clasificarea schemei salariale naționale (ref la salarizarea pe H2020)

Ordonanţa de urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România*) – Republicare

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare

Achiziţii de bunuri, servicii și lucrări LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
Hotărârea nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
Mobilităţi interne și externe  Hotărâre  nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului (actualizată)

Hotărâre nr. 518 din 10 iulie 1995  privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Hotărâre nr. 582 din 15 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologica si inovare (actualizată)
LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare


Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare a si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (.pdf)

Ghid de integritate in cercetarea stiintifica-CNE-2020 (.pdf)

Regimul rezultatelor de cercetare științifică și dezvoltare experimentală Ordinul nr.3845 /2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată
Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată
Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, cu modificările ulterioare
Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 83/2014 privind invențiile de serviciu
Ordinul nr. 7079/2003  pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice si dezvoltării tehnologice

 

Lista documentelor de referință internă după care funcționează Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS)

Referitor  la:

Denumirea actului

Cercetare – dezvoltare

cadru UAIC

Planul strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020
Carta universităţii şi regulamentele incorporate
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de cercetare ştiinţifică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Decizie privind prevederile articolului 17 din Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de cercetare ştiinţifică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Metodologie de Înființare, Evaluare și Recunoaștere Instituțională a Unităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Codul de etică şi deontologie profesională (inclus în Cartă);
Procedura operaționala pentru organizarea ședințelor si adoptarea deciziilor Biroului Executiv al Consiliului de Administrație aprobată Rector
Procedură de sistem privind emiterea deciziilor la nivelul Biroul Juridic aprobată în ședința BECA nr.29A din 06. 07.2017

Resurse Umane: Proceduri/metodologii aprobate de  conducerea UAIC Iași

Regulamentul general de organizare şi funcţionare (inclus în Cartă);

Regulamentul intern privind drepturile şi obligaţiile personalului (inclus în Cartă) aprobat în ședința Senatului nr.19 din 31.03.2016

Metodologia cu privire la criteriile minimale de performanță anuale aferente posturilor de cercetare, aprobată în ședința ordinară a Senatului UAIC din 26 ianuarie 2017 (Hotărârea nr.9)
Instrucțiuni privind aplicare măsurilor financiar-fiscale în vederea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor,  aprobate în ședința BECA din data de 07.03.2019.

Cerere solicitant privind acordarea scutirii de la plata impozitului (doc. editabil)

Comisii pentru încadrarea proiectelor în categoria proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare

Metodologa de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată în UAIC, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr.6/27.03.2014, modificată prin Hotărârea Senatului UAIC nr.9 din data de 27.11.2014
Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe durată nedeterminată în UAIC , aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr.6/28.02.2013. modificată prin Hotărârile Senatului UAIC nr.5 din data de 11.05.2017 li nr.9 din 28.03.2013
Procedură de sistem  privind ocuparea unui post de cercetare auxiliar, vacant, în cadrul proiectelor de cercetare derulate în UAIC aprobată în BECA nr.29A din 24.03.2016
Regulamentul de recrutare, evaluare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare (inclus în Cartă)
Hotărârea Senatului UAIC nr.6 din 16.12.2010 privind utilizarea timpului de muncă în UAIC (4h/zi, respectiv 85h/lună)
Hotărâre privind  angajarea pe funcțiile de masterand și doctorand în cadrul contractelor de finanțare a proiectelor de cercetare aprobată în  BECA nr.C1 din 04.09.2017 (completată)

Procedură de sistem  privind elaborarea și aprobarea statelor de funcții pentru activitatea didactică și de cercetare și suplinirea posturilor didactice vacante sau rezervate, aprobată în

CA din 09.07.2015

Procedură de sistem  privind evidența timpului de muncă, aprobată în BECA nr.20A din 24.06.2016
Procedură de sistem  privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul  didactic auxiliar și nedidactic în UAIC aprobată în ședința BECA nr.23A din 17.12.2014
Metodologie privind acordarea gradației de merit Hotărârea Senatului UAIC nr.9 din data de 27.11.2014 prin Hotărârea Senatului UAIC nr.4 din data de 27.10.2016
Procedură privind formarea profesională și perfecționarea personalului didactic auxiliar și administrativ din cadrul UAIC aprobată în BECA nr.35A/02.09.2015
Procedură de sistem privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul UAIC aprobată în BECA nr 21A/17.12.2014
Metodologie privind plata unor drepturi salariale pentru personalul didactic auxiliar și administrativ aprobat în BECA nr. C17/16.11.2011
Procedură privind întocmirea și modificarea fișei postului aprobată în ședința BECA nr.22A din 17.12.2014
Procedura operațională privind modul de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare în UAIC

Fișa de evidență a rezultatelor cercetării

Anexa 2a

Procedura operaționala privind intocmirea si aprobarea cererilor de brevet de inventie la nivelul UAIC

Tehnoredactarea descrierii inventiei

Anexa 1. Informare BECA

Metodologie criterii minimale de performanta anuala26 ianuarie 2017

Serviciul achiziții

Procedură Operațională – Achiziția directă de produse, servicii și lucrări aprobată în ședința BECA nr.3A din 02.02.2017
Procedură operațională – procedura simplificată proprie pentru achizițiile de servicii sociale și servicii specifice[1] aprobată în BECA nr. 16A/14.09.2016
Procedură operațională privind Metodologia de întocmire, modificare și aprobare a Programului anual al achizițiilor publice aprobată în ședința BECA nr.19A din 27.10.2017 (cu modificări)

Financiar -Contabilitate

Decizie prind controlul financiar preventiv nr.15494 din 29.09.2017
Procedura de sistem privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor aprobată în ședința BECA nr.14A din 01.07.2016
Procedura operațională privind acordarea de avansuri in numerar in lei si valuta si justificarea acestora aprobată în ședința BS nr.20A din 25.02.2009

Media

Manual de identitate vizuală al UAIC aprobat de BS din 22.02.2012

Mobilităţi interne și externe

Deplasări interne 2019
Procedură operațională privind acordarea de avansuri în lei, justificarea deplasărilor interne și a unor cheltuieli materialeAnexa 1 – referat deplasare internă (doc.)Anexa 2 – referat cheltuieli material (doc)Anexa 3 – ordin deplasare (doc)Anexa 4 – decont (doc)Anexa 5 – împuternicire
Procedură referitoare la avizările cererilor de deplasare în străinătate aprobată în ședința BECA nr.1 /RI/28.07.2017
Hotărâre BS nr.57/RI/17.03.2012 privind semnarea dispozițiilor emise pentru deplasările în străinătate în cadrul contractelor de  cercetare sau cu sprijin financiar de la facultăți/departamente, a căror finanțare este mai mare de 6000 lei
Hotărâre BS nr.57/RI/30.07.2008 privind eliberarea dispozițiilor pentru deplasările în străinătate

[1] Servicii de reuniuni și conferințe, organizare seminarii, catering , altele