Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

-UAIC-INOV-IMP2-

Obiectivul general al proiectului UAIC-INOV-IMP2 constă în susținerea Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în vederea creșterii capacității de inovare și a performanței instituționale, a competitivității și a impactului cercetării prin finanțarea excelenței.

Proiectul urmărește creșterea capacității de CDI la nivelul UAIC prin: (1) Consolidarea recunoașterii internaționale a universității pentru calitate în cercetare prin facilitarea valorificării și diseminării rezultatelor cercetării prin publicare în reviste indexate Clarivate Analytics; (2) Consolidarea infrastructurii de CDI/dezvoltarea capacității de CDI a Universității prin achiziția de noi infrastructuri de cercetare și prin modernizarea infrastructurii existente; (3) Perfecționarea cercetătorilor prin organizarea de cursuri de specializare și prin efectuarea de mobilități în instituții de cercetare din țară și străinătate.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

OS1. Consolidarea cercetării multidisciplinare și intersectoriale și a colaborărilor naționale/ internaționale în cercetare
OS2. Dezvoltare de facilități pentru susținerea transferului tehnologic
OS3. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare puternice și moderne
OS4. Susținerea tinerilor pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare
OS5. Promovarea unui climat organizațional favorabil colaborării și cooperării
OS6. Tranziția spre Open Science (Știință deschisă)

Proiectul va genera efecte pe termen lung direcționate spre:

 • dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare prin sprijinirea și încurajarea tinerilor cercetători să efectueze stagii de formare și documentare (naționale / internaționale), fiind încurajate cele organizate la agenți economici de succes;
 • consolidarea potențialului științific al grupurilor de cercetători din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin achiziționarea echipamentelor necesare funcționării Institutului de Cercetări Interdisciplinare, și prin înființarea și /sau modernizarea a două laboratoare de cercetare științifică interdisciplinară;
 • dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic atât prin dobândirea de know-how, cât și prin dezvoltarea activităților Centrului de Inovare și Transfer CTTT iTransfer în scopul valorificării rezultatelor cercetării științifice, care este în proces de acreditare;
 • dobândirea atributului de „excelență” a cercetării, prin satisfacerea anumitor criterii cheie: interdisciplinaritate, dimensiune internațională, calitate, competitivitate, utilitate pentru societate, open access, politici de gender, susținerea dezvoltării durabile și a protecției mediului înconjurător.

Perioada de implementare a proiectului „Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC-INOV-IMP2)” este 30 decembrie 2021-15 iunie 2024, bugetul total fiind de 6.266.000 lei.

Proiectul va fi implementat prin Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS).

Director de proiect : Prof.dr. MANGALAGIU Ionel

Membrii echipei de implementare a proiectului :

CS II dr. MOCANU Mihaela

Lector /CS II dr. BEJAN Iustinian Gabriel

Prof. dr. PINTILESCU Carmen

Conf. dr. ASIMINEI Romeo

Șef Serviciu SMACS FELICE Elena

CS II dr. MITROIU Simona

Prof. dr. ALBOAIE Lenuța

Conf. dr. MITROIU Mircea Dan

Prof. dr. MOLDOVEANU Costel

Prof. dr. UNGUREANU Carmen Tamara

Conf. dr. BREABAN Mihaela Elena

Prof. dr. ENĂCHESCU Cristian

Conf. dr. LIHACIU Ioan Constantin

Prof. dr. habil. HOLMAN Andrei Corneliu

CONSTANTIN Elena

ȚOPA Cristina

LINA Diana

ROSENHECH Elida

CHIRNOAGĂ Dragoș Petrișor

METODOLOGIE
privind acordarea de sprijin financiar pentru publicarea de articole științifice, participări la conferințe internaționale și stagii de cercetare, formare și documentare

Pentru ce puteți obține bani?

 • Pentru stagii de cercetare (1-6 luni) la universități prioritar din Top 500 ARWU și /sau Top 501-1000 ARWU sau institute de cercetare (OS4.A1);
 • Pentru stagii pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile în proiecte inter/trans-disciplinare (OS4.A2);
 • Pentru stagii de documentare (OS4.A3);
 • Pentru publicarea de articole în regim open-acces în reviste indexate Web of Science din cvartilele Q1 (zona rosie) și Q2 (zona galbenă) pentru toate domeniile științifice și din cvartila Q3 (zona albă) și Art & Humanities Citation Index (AHCI) pentru domeniile Științe sociale și umaniste (OS1.A1);
 • Pentru participarea la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare (OS1.A2).

Eligibilitate!
La acestă competiție pot participa cadrele didactice și cercetătorii științifici cu contract de muncă valid pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul universității.

Dosar de concurs!

 • Anexa 1 – cerere înscriere concurs (detalii în metodologie);
 • Anexa 2cerere de finanțare (detalii în metodologie);
 • cv solicitant (EUROPASS, max. 5 pagini)
 • Anexa3 declarație proprie răspundere a solicitantului cu privire la consecințele nerealizării activității finanțate (detalii în metodologie)

Depunere continuă în perioada 30.12.2021 – 14.06.2024, în format lectric și electronic (cu semnătură electronică).

Mulțumiri/Acknowledgment!

În cazul publicării articolelor științifice și a materialelor destinate participării la conferințe științifice este necesară recunoașterea contribuției proiectului prin utilizarea sintagmei:

 • în limba română: „Autorii mulțumesc Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 -Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 11PFE/30.12.2021” pentru suportul financiar”
 • în limba engleză: „Authors are thankful to Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization, within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.11PFE/30.12.2021, for financial support”

Când?

Etapa

Perioada

Etapa I

30/12/2021 – 31/05/2022

Etapa II

01/06/2022 – 31/10/2022

Etapa III

01/11/2022 – 28/04/2023

Etapa IV

29/04/2023 – 31/10/2023

Etapa V

01/11/2023 – 14/06/2024

Unde?

Dosarul  se înregistrează la Registratura UAIC și se depune la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică.

.

Evenimente organizate în 2024:


OS2.A2. Organizarea de cursuri managementul proiectelor

OS2.A3.Workshop-uri și mese rotunde organizate în colaborare cu mediul public și privat, în vederea identificării de soluții pentru facilitarea transferului tehnologic

OS5.A1. Organizarea unor seminarii științifice interne pentru dezvoltarea de idei de proiecte multidisciplinare, în vederea împărtășirii de cunoștințe și dialog, cu invitați de prestigiu din țară și străinătate

OS5.A2. Organizarea unor sesiuni de prezentare a proiectelor/temelor de cercetare aflate în derulare, cu scopul perfecționării personalului de cercetare în domeniul coordonării și implementării proiectelor de cercetare.

OS6.A1. Organizarea unui eveniment de tipul ”ZIUA CERCETĂTORULUI LA UAIC” cu frecvență anuală

OS6.A2. Organizarea de evenimente de comunicare și popularizare a științei-citizen science/Open Science

Mulțumiri/Acknowledgment!

În cazul publicării articolelor științifice, a materialelor destinate participării la conferințe științifice, precum și a materialelor destinate activităților de comunicare și diseminare, este necesară recunoașterea contribuției proiectului prin utilizarea sintagmei:

 • în limba română: „Autorii mulțumesc Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 -Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 11PFE/30.12.2021” pentru suportul financiar”
 • în limba engleză: „Authors are thankful to Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization, within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.11PFE/30.12.2021, for financial support”
 • Manager de proiect:

Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU

e-mail: ionelm@uaic.ro
Telefon: (+40) 232 20 1014 ;  (+40) 232 20 1343

 • Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS)

Şef serviciu, Elena FELICE
e-mail: eradu@uaic.ro
Telefon: (+40) 0232 20 1024; +40 745 311 844
Fax: 0232 20 1382