Hotărârea BECA 31 A din 08.07.2020

Declarație persoane aflate pe teritoriul UAIC

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ PE EMAIL, CONFIRMATĂ DE MEMBRII BIROULUI.

1. PROGRAMĂRILE se fac la adresele de email indicate mai jos pentru facultatea absolvită, mesajul trebuie să conțină următoarele:

 • Numele complet din certificatul de naștere
 • Tipul actului de studii solicitat (diploma de licență/master/studii postuniversitare)
 • Facultatea , specializarea și sesiunea de licență /disertație ( pentru care solicitati actele)
 • Motivul solicitării (înscriere concurs titularizare învățământ preuniversitar la Inspectoratul Școlar jud_______, susținere examen de disertație la facultatea de_____; alte situații.

 

2. După preluarea mesajului dv. vom verifica disponibilitatea eliberării actelor de studii și vă trimitem un email prin care vă comunicăm ziua și ora la care sunteți programat, precum și alte informații utile.

Program cu publicul față în față:  Luni – Joi, orele 11:00-14:00

Contact

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 – Iaşi
Corp A, Rectorat, etajul II

 

IMPORTANT!

 • Absolvenţi din promoţiile mai vechi de 7 ani! Având în vedere taxele de arhivare a actelor de studii, absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani sunt rugaţi să se intereseze, în prealabil, la  adresele de e-mail afişate, în vederea programării.

Care sunt datele de contact?

Șef de birou: Nicoleta CĂUNEAC

Telefon: 0232  20 1120

E-mail: nicoleta.cauneac@uaic.ro
Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: DREPT, ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii – pentru toate facultăţile universităţii.
 • Eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare – pentru toate facultăţile.

 

Alexandra – Andreea FERARIU

Telefon: 0232  20 1102, interior 2383

E-mail: alexia@uaic.ro

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: BIOLOGIE, CHIMIE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE- SOCIAL POLITICE, FIZICĂ, GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE,  ISTORIE, TEOLOGIE ORTODOXĂ, CENTRUL DE STUDII EUROPENE.

 

Cristina-Daniela ȚUCĂ

Telefon: 0232 20 1822

E-mail: cristina.tuca@uaic.ro

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, INFORMATICĂ, LITERE, PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, MATEMATICĂ, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ.

 

IMPORTANT!

 • Absolvenţi din promoţiile mai vechi de 7 ani! Având în vedere taxele de arhivare a actelor de studii, absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani sunt rugaţi să se intereseze, în prealabil, la numerele de telefon sau adresele de e-mail afişate, în vederea programării.

 •  Taxele, aprobate prin Hotărîrea Biroului Senatului UAIC Nr. 3/27.01.2011, se vor achita la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, pe baza unui bon primit de la Biroul Acte de Studii. Vezi taxele aici.

Ce acte se eliberează la Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară?

Care sînt datele de contact?

Ce documente sînt necesare pentru eliberare actelor de studii?

Cine poate ridica actele de studii?

Ce sînt foile matricole la cerere?

Ce este suplimentul la diplomă?

În ce condiţii se eliberează duplicatele?

Cum se pot obţine traduceri?

Ce este adeverinţa de confirmare / autenticitate?

Cum sînt recunoscute /echivalate actele de studii în străinătate?

Ce taxe se plătesc?

Formulare

Ce acte se eliberează la Biroul Acte de Studii ?

La Biroul Acte de Studii se eliberează următoarele acte:

 • DIPLOME însoţite de anexe, (foi matricole şi, începînd cu absolvenţii promoţiei iunie 2006, suplimente la diplomă).
 • foi matricole la cerere (foile matricole, la cerere, se eliberează doar absolvenţilor care nu au primit foaia matricolă odată cu diploma, respectiv, absolvenţilor care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994).
 • duplicate ale actelor de studii. Duplicatele se eliberează numai în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii – vezi informaţiile de mai jos).
 • adeverinţe de confirmare a studiilor /adeverinţe de autenticitate (adeverinţele se pot elibera în limbile română, engleză, franceză).
 • traduceri ale actelor de studii (în limbile engleză şi/sau franceză). Traducerile au antetul şi ştampila UAIC şi sînt semnate de rectorul universităţii.

Cererile se pot descărca de mai jos. Important!

Progamele analitice se obţin de la facultate, şi NU de la Biroul Acte de Studii .

Care sînt datele de contact?

Șef de birou: Nicoleta CĂUNEAC

Telefon: 0232  20 1120

E-mail: nicoleta.cauneac@uaic.ro
Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: DREPT, ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii – pentru toate facultăţile universităţii.

 

Alexandra – Andreea FERARIU

Telefon: 0232  20 1102, interior 2383

E-mail: alexia@uaic.ro

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: BIOLOGIE, CHIMIE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE- SOCIAL POLITICE, FIZICĂ, GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE,  ISTORIE, TEOLOGIE ORTODOXĂ, CENTRUL DE STUDII EUROPENE.

 

Cristina-Daniela ȚUCĂ

Telefon: 0232 20 1822

E-mail: cristina.tuca@uaic.ro

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: LITERE, PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, INFORMATICĂ, MATEMATICĂ, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

 

Daniela CONSTANTIN

Telefon: 0232  20 1125

E-mail: daniela@uaic.ro

Activități:

 • Traduceri (engleză, franceză)
 • Adeverinţe de autenticitate /confirmare a studiilor (în limbile română, engleză, franceză)

 

Cristina IRIMIOAIA
Activităţi:

 • Gestionarea bazelor de date în vederea completării actelor de studii
 • Tipărirea diplomelor si actelor de studii pentru toate facultăţile universităţii

 Ce documente sînt necesare pentru eliberare actelor de studii? *

1. Carte de identitate (în original), pentru cetăţenii români, sau paşaport (în original), pentru cetăţenii străini.

2. Certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.

3. Două fotografii tip diplomă (3 / 4 cm), color, realizate recent. Fotografiile să fie făcute la un centru foto profesional, pe hîrtie fotografică mată (de exmplu, Agfa, Kodak, Konica, Fuji). În fotografie, purtaţi haine deschise la culoare (trebuie să se imprime şi să se vadă bine ştampila). Fotografiile necorespunzătoare nu sînt acceptate!

4. Aviz SSA – Serviciul pentru Studenți și Absolvenți – (avizul se poate obține pe email, prin completarea online a chestionarului pentru absolvenți.Dacă browser-ul nu vă permite să accesați link-ul printr-un singur click, copiați adresa de mai jos în browser și completați chestionarul:http://tinyurl.com/absolventi-UAIC).

ATENȚIE!!! Avizul SSA NU constituie programare pentru eliberarea diplomei!!!

5. Procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul (vezi detalii refritoare la procură).

 

* ATENŢIE!!! Pentru eliberarea Certificatelor de absolvire a modulului psihopedagogic, Certificatelor de acordare a definitivării în învăţămînt (ultim an 2011),  Certificatelor de acordare a gradului didactic 2 şi gradului didactic 1, Atestatelor de echivalare şi a Diplomelor de conversie accesați secţiunea Perfecţionare Preuniversitară

Cine poate ridica actele de studii?

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original.

In situaţii bine motivate, cînd titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, în original, autentificată de un notar public din România.

In cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi denumirea actului de studii care se solicită de la biroul de resort (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, percum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

Procura nu este necesară în cazul solicitării traducerilor şi/sau al adeverinţelor de confirmare /autenticitate a actelor de studii.

 Ce sînt foile matricole la cerere?

Întrucît diplomele eliberate absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sînt prevăzute cu anexă, deci cu foaie matricolă, aceştia pot solicita eliberarea unei foi matricole, la cerere.

 Pentru obţinerea foii matricole este nevoie de:

 1. Cerere (vezi formularul de mai jos). Se poate trimite şi pe e-mail (vezi datele de contact) sau prin fax (0232 / 20.11.21) sau prin poştă (vezi adresa mai sus).
 2. Taxă de 50 lei. (taxa se achită la Casieria centrală a UAIC, pe baza unui bon primit de la biroul nostru).

Eliberarea foii matricole la cerere se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice act de studii (vezi informaţiile de mai sus).

Ce este suplimentul la diplomă?

În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4968 din 7.08.2006, absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2006 primesc Suplimentul la Diplomă. Acest supliment se eliberează ca anexă pentru diplomele de: licenţă, absolvire, inginer, master, studii aprofundate. Documentul nou introdus a fost dezvoltat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO, fiind redactat bilingv (română/engleză), cu un conţinut bogat în informaţii. Printre altele, se face referire la: domeniul, specializarea, titlul acordat, statutul instituţiei, limba de studiu, nivelul studiilor, cerinţele programului de studii, descrierea programului, sistemul de notare şi clasamentul absolventului în raport cu media minimă şi maximă de promovare a anilor de studii pentru promoţia respectivă; accesul privind continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare. Ultima pagină conţine informaţii privind sistemul naţional de învăţământ şi o diagramă privind sistemul de învăţământ din România, inclusiv o descriere a sistemului de învăţământ superior.

În ce condiţii se eliberează duplicate ale actelor de studii?

Date de contact:
Nicoleta CĂUNEAC,
E-mail: nicoleta.cauneac@uaic.ro
Telefon: 0232/ 20.11.20

Acte necesare pentru obţinerea unui duplicat:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat parţial. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita, de la biroul nostru, o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
 • Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, de asemenea în original.
 • Certificat de naştere în xerocopie.
 • Două fotografii (3/4) color, realizate recent, pe hîrtie fototgrafică, de studio foto profesional. În fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise. Fotografiile sînt necesare numai în cazul duplicatului diplomei.
 • Cîte un timbru fiscal de 1 leu pentru fiecare act de studiu pierdut.
 • Chitanţă reprezentînd taxa de 100 lei pentru fiecare act de studii pierdut (taxa se va achita la Casieria centrală a UAIC, din corpul J, pe baza unui bon emis de biroul nostru).
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii. Pentru a descărca cererea faceţi click aici; sau aici sau aici.

Aceste acte se depun la Biroul Acte de Studii personal sau prin împuternicit.

Adeverinţe de confirmare /autenticitate (ROMÂNĂ, ENGLEZĂ SI/SAU FRANCEZĂ) se eliberează numai pe bază de programare strictă confirmată pe email

Date de contact: Daniela CONSTANTIN

Tel.: 0232 /20.11.25

E-mail: daniela@uaic.ro

Accesul în biroul nostru (corp A, etaj 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii) este permis NUMAI persoanelor programate. Însoțitorii vor aștepta în afara clădirii

RESPECTAȚI condițiile impuse de normele în vigoare:

 • masca de protecție care să acopere nasul și gura
 • dezinfectarea riguroasă a mîinilor la intrarea în birou

Accesul spre Biroul Acte de studii se va face pe intrarea de la Registratură, pe scări.

Persoanele programate vor aștepta în zonele din afara biroului,  cu respectarea distanței de 1,5 m, evitând aglomerarea spațiilor și lăsând un culoar de trecere.

Accesul acestora se va face strict în ordinea programării pe intervale orare din ziua respectivă.

Program cu publicul față în față:  Luni – Joi, orele 11:00-14:00

 

Obținerea unei adeverințe de autenticitate/ confirmare

PASUL 1

Trimiteți următoarele documente (scanate, în format .pdf), pe mail:

 • Cerere adresată rectorului universității (se poate descărca de pe site-ul biroului)
 • Copie a actelor de studii pentru care se solicită adeverința.

PASUL 2

Veți primi, pe mail un mesaj de confirmare și o programare posibilă ( ziua/ora) pentru ridicarea adeverinței și achitarea taxei aferente acesteia (taxa vi se va comunica pe mail).

PASUL 3

Dacă vă puteți prezenta să ridicați adeverința la data și ora stabilite, confirmați acest lucru pe mail.

Dacă veți delega pe altcineva să ridice adeverința și să achite taxa la data și ora stabilite de comun acord, trimiteți pe email numele și prenumele persoanei care se va ocupa de acest demers.

PASUL 4

Vă prezentați la data și ora stabilite de comun acord, în corpul A, etajul 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii.

Veți primi un bon cu care veți merge la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, pentru a achita taxa.

Reveniți la biroul nostru (cu chitanța de la casiere) și ridicați adeverința.

Traduceri (în limbile ENGLEZĂ ȘI/SAU FRANCEZĂ) se eliberează numai pe bază de programare strictă, confirmată pe email

Date de contact: Daniela CONSTANTIN

Tel.: 0232 /20.11.25

E-mail: daniela@uaic.ro

Accesul în biroul nostru (corp A, etaj 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii) este permis NUMAI persoanelor programate. Însoțitorii vor aștepta în afara clădirii

RESPECTAȚI condițiile impuse de normele în vigoare:

 • masca de protecție care să acopere nasul și gura
 • dezinfectarea riguroasă a mîinilor la intrarea în birou

Accesul spre Biroul Acte de studii se va face pe intrarea de la Registratură, pe scări.

Persoanele programate vor aștepta în zonele din afara biroului,  cu respectarea distanței de 1,5 m, evitând aglomerarea spațiilor și lăsând un culoar de trecere.

Accesul acestora se va face strict în ordinea programării pe intervale orare din ziua respectivă.

Program cu publicul față în față:  Luni – Joi, orele 11:00-14:00

Pentru obținerea unei traduceri

PASUL 1

Trimiteți documentul de tradus (scanat, în format .pdf), pe mail împreună cu solicitarea dvs. Menționați dacă doriți ca traducerea să fie pusă într-un plic sigilat.

PASUL 2

Veți primi, pe mail un mesaj de confirmare și o programare posibilă ( ziua/ora) pentru ridicarea traducerii și achitarea taxei aferente acesteia (taxa vi se va comunica pe mail).

PASUL 3

Dacă vă puteți prezenta să ridicați traducerea la data și ora stabilite, confirmați acest lucru pe mail. Dacă nu, solicitați o altă programare (zi, oră) și așteptați confirmarea.

Dacă veți delega pe altcineva să ridice traducerea și să achite taxa la data și ora stabilite de comun acord, trimiteți pe email numele și prenumele persoanei care se va ocupa de acest demers.

PASUL 4

Vă prezentați la data și ora stabilite de comun acord, în corpul A, etajul 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii.

Veți primi un bon cu care veți merge la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, pentru a achita taxa.

Reveniți la biroul nostru (cu chitanța de la casiere) și ridicați traducerea.

Cum sînt recunoscute /echivalate actele de studii în străinătate?

Pentru recunoaşterea /echivalarea actelor de studii în străinătate, absolvenţii sînt rugaţi să contacteze Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ce taxe se plătesc?

Important! Taxele se vor achita la Casieria Centrală a UAIC, numai pe baza unui bon primit de la biroul nostru.

Vezi taxele aici.

Formulare

 1. Cerere de eliberare a foii matricole (numai pentru absolvenţii care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994).
 2. Cerere de eliberare a duplicatului pentru diplome.
 3. Cerere de eliberare a adeverinţei de confirmare /autenticitate.

RECOMANDĂRI:

 • Păstraţi în bune condiţii actele de studii!
 • Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!
 • Nu plastifiaţi actele de studii!