Descrierea cursului
În cadrul acestui curs participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru animare socio – educativă a diferite grupuri de copii, tineri sau adulţi.
Pe parcursul celor 95 de ore de instruire, cursanții parcurg teorii consacrate cu privire la animaţie, activităţi specfice, gestiunea proiectelor complexe de animaţie şi exersează deprinderile necesare unui animator, aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare (http://so.cnfpa.ro/so/v/animator.pdf)

Cui se adreseaza?
Acest curs se adresează tuturor persoanelor interesate, absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de animator, interesate de o carieră în organizaţii de tineret, turism, organizaţii pentru copii, seniori etc.

Competenţele dobândite şi structura cursului

Modul Subtotal Instruire teoretică Instruire practică
Comunicarea interactivă 8 ore din care: 2 ore 6 ore
Munca în echipă 10 ore din care: 2 ore 8 ore
 Dezvoltare profesională proprie 12 ore din care: 2 ore 10 ore
Elaborarea proiectelor de animaţie 10 ore din care: 3 ore 7 ore
Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi 6 ore din care: 2 ore 4 ore
Promovarea activităţii şi a imaginii organizaţiei 7 ore din care: 2 ore 5 ore
 Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie 12 ore din care: 2 ore 10 ore
 Implementarea activităţilor de animație 12 ore din care: 2 ore 10 ore
Implementarea proiectelor complexe de animaţie 12 ore din care: 2 ore 10 ore
 Dezvoltarea comportamentului pro –social 6 ore din care: 1 oră 5 ore
Total : 95 20 75

Evaluare finală
Proba de evaluare constă în:
•     proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
•     proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu
Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.
 

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului
Cursul presupune un număr de 95 de ore astfel:
•     20 ore – partea teoretică
•     75 de ore – partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;

Programul de formare profesională se va desfăşura:
•    La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de dezvoltare personală si formare profesională,  Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
•    În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului, conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.
Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.
Costurile cursului
•    TAXA DE CURS: 600 lei (taxă unică)
•    taxa poate fi platită integral până la înscriere
•    în două tranșe egale: 300 lei la înscriere + 300 lei după începerea cursului, dar înainte de evaluarea finală (o copie/scanare a chitanței va fi depusă la Centrul de Formare și Dezvoltare Personală pentru Femei)
•    Taxa include:  suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare diplomă
•    Taxa poate fi platită prin transfer bancar
Trezorerie
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, caserie
IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX- Trezoreria Iasi, CF.4701126; cu mentiunea   Taxă de participare curs CDPFP Animator socio-educativ;
Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.
Acte necesare la înscriere – înscrierea se face pe bază de dosar și va conține:

  • Certificatul de naștere (copie)
  • Certificatul de căsătorie (copie)
  • Copie după cartea de identitate
  • Diploma de bacalaureat/ licență / adeverința de absolvire a facultății (copie)
  • Chitanța pentru plata taxei de înscriere (se achită în contul din Trezorerie)
  • Fișa de înscriere

Cursul va fi organizat când se întrunesc 14 înscrieri valide.
Informații suplimentare:  Dacă doriți să urmați acest curs, trimiteți un e-mail la centruldpfp@uaic.ro pentru a vă înregistra în baza de date. Când se va ajunge la un număr suficient de solicitari, veți fi anunțat prin e-mail/telefon pentru a vă înscrie la urmatoare sesiune de curs organizată.