Descrierea cursului
În cadrul acestui curs, beneficiarii acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru o mai bună gestiune a propriului traseu de carieră, dar şi pentru autoperfecţionare, indiferent de domeniu de viaţă.
Pe parcursul celor 60 de ore de instruire, cursanții parcurg teorii şi modele consacrate cu privire la autocunoaştere, analiza rolului în familie şi a tiparelor de comunicare, gestiunea eficientă a emoţiilor şi gândurilor negative, profil vocaţional şi plan de carieră.
 
Cui se adresează?
Acest curs se adresează tuturor persoanelor interesate să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de autocunoaştere şi autoperfecţionare ce le pot înlesni un traseu de carieră în acord cu profilul vocaţional.
Atenție: Cursul nu este strict adresat absolvenților de socio-umane şi nu este acreditat de Colegiul Psihologilor din România.

Competenţele dobândite
•    Identifică elementele unui demers de dezvoltare personală
•    Aplică strategii de gestiune a emoţiilor
•    Aplică strategii de gestiune a gândurilor disfuncţionale
•    Construieşte scenarii de viaţă preferate
•    Identifică factorii familiali cu rol în formarea şi dezvoltarea personalităţii
•    Evaluează structura familiei de origine şi a celei conjugale actuale
•    Aplica strategii de comunicare eficientă
•    Construiește adecvat obiectivele profesionale
•    Identifică caracteristici ale profilului vocaţional personal
•    Realizează un plan personal de carieră
Structura cursului

Modul Instruire teoretică Instruire practică
 Dezvoltare personală – nivel individual 4 ore 18 ore
 Dezvoltare personală în context familial 4 ore 18 ore
Dezvoltare personală în context profesional 4 ore 12 ore
Total – 60 de ore 12 ore 48 ore

Evaluare finală
Proba de evaluare constă în:
•     proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
•     proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu
Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului
Cursul presupune un număr de 60 de ore astfel:
•     12 ore – partea teoretică
•     48 de ore – partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;
Programul de formare profesională se va desfăşura:
•    La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de dezvoltare personală și formare profesională, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
•    În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului, conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.
Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.
 Costurile cursului
•    TAXA DE CURS: 450 lei (taxa unica)
•    taxa poate fi platita integral pana la înscriere
•    în două tranșe egale: 225 lei la înscriere + 225 lei după începerea cursului, dar înainte de evaluarea finală (o copie/scanare a chitanței va fi depusă la Centru)
•    Taxa include:  suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare diplomă
•    Taxa poate fi platită prin transfer bancar
Trezorerie:
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, caserie
IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX- Trezoreria Iasi, CF.4701126; cu mențiunea ,,Taxă de participare curs CDPFP Competența de a învăța”;
Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Acte necesare la înscriere – înscrierea se face pe bază de dosar și va conține:

  • Certificatul de naștere (copie)
  • Certificatul de căsătorie (copie)
  • Copie după cartea de identitate
  • Diploma de bacalaureat / licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
  • Chitanța pentru plata taxei de înscriere (se achită în contul din Trezorerie)
  • Fișa de înscriere (se completează la centru).

Cursul va fi organizat când se întrunesc 14 înscrieri valide.
Informații suplimentare:  Dacă doriți să urmați acest curs, trimiteți un e-mail la centruldpfp@uaic.ro pentru a vă înregistra în baza de date. Când se va ajunge la un număr suficient de solicitări, veți fi anunțat prin e-mail/telefon pentru a vă înscrie la urmatoare sesiune de curs organizată.