Descrierea cursului
În cadrul acestui curs, participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru o împletire eficientă a celor două domenii majore de viaţă – familie şi profesie.
Pe parcursul celor 70 de ore de instruire, cursanții parcurg teorii consacrate cu privire la interfaţa dintre muncă şi familie, conflictul dintre aceste domenii, dar şi oportunităţile de facilitare interdomenii, strategii de gestiune a stresului şi gestiunea eficientă a provocărilor multiple.

Cui se adreseaza?
Acest curs se adresează tuturor celor interesați să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de autocunoaştere şi autoperfecţionare ce îi înzestrează cu o mai bună capacitate de face faţă provocărilor celor două domenii majore de viaţă – familie şi muncă.
Condiție – minim absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Competenţele dobândite
•    Identifică elementele unei conduite adecvate la locul de muncă
•    Identifică factorii motivatori pentru succesul professional
•    Adaptează conduita profesională la cerințele specifice locului de muncă
•    Identifică rolurile specifice vieții de cuplu și familie
•    Aplică strategii de comunicare funcțională
•    Identifică caracteristicile interacțiunii muncă- familie
•    Aplică strategii individuale de gestiune a stresului
•    Aplică strategii de cuplu de gestiune a stresului
•    Adaptează strategia de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională în funcție de etapă de viață în care află

Structura cursului

Modul Instruire teoretică Instruire practică
Conduita profesională 3 ore 13 ore
Conduita în viața de cuplu și familie 4 ore 15 ore
Reconcilierea vieții de familie cu viața profesională 5 ore 30 ore
Total – 70 de ore 12 ore 58 ore

Evaluare finală
Proba de evaluare constă în:
•     proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
•     proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu
Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.
 Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului
Cursul presupune un număr de 70 de ore astfel:
•     12 ore – partea teoretică
•     58 de ore – partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;
Programul de formare profesională se va desfăşura:
•    La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de dezvoltare personala si formare profesionala, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
•    În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.
Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.
 Costurile cursului
•    TAXA DE CURS: 450 lei (taxă unică)
•    taxa poate fi plătită integral până la înscriere
•    în două tranșe egale: 225 lei la înscriere + 225 lei după începerea cursului, dar înainte de evaluarea finală (o copie/scanare a chitanței va fi depusă la înscriere)
•    Taxa include:  suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare diplomă
•    Taxa poate fi platită prin transfer bancar
Trezorerie
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, caserie
IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX- Trezoreria Iasi, CF.4701126; cu mențiunea Taxă de participare curs CDPFP Reconcilierea vieții de familie cu viața profesională;
Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Acte necesare la înscriere – înscrierea se face pe baza de dosar și va conține:

  • Certificatul de naștere (copie)
  • Certificatul de căsătorie (copie)
  • Copie după cartea de identitate
  • Diplomă de bacalaureat / licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
  • Chitanța pentru plata taxei de înscriere (se achită în contul din Trezorerie)
  • Fișa de înscriere

Cursul va fi organizat când se întrunesc 14 înscrieri valide.
Informații suplimentare:  Dacă doriți să urmați acest curs, trimiteți un e-mail la centruldpfp@uaic.ro pentru a vă înregistra în baza de date. Când se va ajunge la un număr suficient de solicitări, veți fi anunțat prin e-mail/telefon pentru a vă înscrie la urmatoarea sesiune de curs organizată.