Descrierea cursului
În cadrul acestui curs participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru formarea profesională a adulţilor, în diferite domenii de expertiză, cât şi pentru formarea profesională a adulţilor ca formatori în diverse domenii.
Pe parcursul celor 100 de ore de instruire, cursanții parcurg teorii consacrate cu privire la formarea profesională a adulţilor şi exersează deprinderile necesare unui formator, aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare (http://so.cnfpa.ro/so/m/Formator.pdf)

Cui se adreseaza?
Acest curs se adresează tuturor persoanelor interesate, absolvenți de studii superioare cu diplomă de licenţă,  interesați să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de formare a adulţilor, interesați de o carieră ca şi formator (trainer), interesați de o carieră în resurse umane, organizaţii diverse în care se dezvoltă programe de formare pentru adulţi, implicați deja în activități cu adulți etc.
 
Competenţele dobândite şi structura cursului

Modul Instruire teoretică Instruire practică
Pregătirea formării 4 ore 12 ore
Realizarea activităţilor de formare 4 ore 12 ore
Evaluarea participanţilor la formare 2 ore 8 ore
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 2 ore 12 ore
Marketingul formării 2 ore 8 ore
Proiectarea programelor de formare 2 ore 10 ore
Organizarea programelor şi strategiilor de formare 2 ore 10 ore
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 2 ore 8 ore

Evaluare finală
Proba de evaluare constă în:
•     proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
•     proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu
Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.
 
Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului
Cursul presupune un număr de 100 de ore astfel:
•     20 ore – partea teoretică
•     80 de ore – partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor;
Programul de formare profesională se va desfăşura:
•    La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de dezvoltare personala si formare profesională, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
•    În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.
Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.
Costurile cursului
•    TAXA DE CURS: 600 lei (taxă unică)
•    taxa poate fi plătită integral până la înscriere
•    în două tranşe egale: 300 lei la inscriere + 300 lei dupa inceperea cursului, dar inainte de evaluarea finala (o copie/scanare a chitantei va fi depusa la Centrul de Deyvoltare Personală şi Formare Profesională )
•    Taxa reprezintă:  suportul de curs, materialele didactice  complementare cursului, evaluare finală, eliberare diplomă
•    Taxa poate fi plătită prin transfer bancar:
Trezorerie:
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, caserie
IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX- Trezoreria Iasi, CF.4701126; cu mențiunea Taxă de participare curs CDPFP Formator;
Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Acte necesare la inscriere – înscrierea se face pe bază de dosar și va conține:

  • Certificatul de naștere (copie)
  • Certificatul de căsătorie (copie)
  • Copie după cartea de identitate
  • Diploma de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
  • Chitanța pentru plata taxei de înscriere (se achită în contul din Trezorerie)
  • Fișa de înscriere

Cursul va fi organizat când se întrunesc 14 înscrieri valide.
Informații suplimentare:  Dacă doriți să urmați acest curs, trimiteți un e-mail la centruldpfp@uaic.ro pentru a vă înregistra în baza de date. Când se va ajunge la un număr suficient de solicitari, veți fi anunțat prin e-mail/telefon pentru a vă înscrie la urmatoarea sesiune de curs organizată.