Aprobata in ședința CA din data de 09.02.2022                                       

Nr. UAIC 2116/09.02.2022

 

 Strategia de prevenire şi combatere a fenomenului de plagiat şi verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

CUPRINS

 1. Preambul 3
 2. Principiile generale ale strategiei antiplagiat. 4
 3. Obiective strategice. 4
 4. Cadrul legal de referință. 5
 5. Mecanisme de aplicare. 6
 6. Structuri implicate în aplicarea strategiei 7
 7. Niveluri de verificare și detectare a similitudinilor din lucrărilor elaborate. 8
 8. Resurse materiale și financiare implicate în realizarea strategiei 8
 9. Etapele aplicării strategiei 9
 10. Procedura de lucru în verificarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. 9

1.    Preambul

Strategia de prevenire şi combatere a fenomenului de plagiat şi verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numită în continuare Strategia antiplagiat a UAIC, reprezintă un ansamblu de principii și reguli ce guvernează elaborarea și comunicarea rezultatelor cercetării științifice și elaborarea oricăror lucrări de natură didactică sau științifică, realizate la orice nivel al activității universitare (licență, masterat, doctorat, cercetare științifică) precum și modul operativ în care tezele de doctorat din perioada 1990-2016 vor fi analizate în vederea detectării gradului de similitudine cu alte lucrări din domeniu apărute anterior susținerii tezei, precum și desfășurarea continuă a acestui proces.

Strategia antiplagiat se încadrează mecanismelor de asigurare a standardelor de calitate instituțională și are menirea de a asigura consolidarea cadrului etic și deontologic instituțional în activitatea de cercetare și cea de prezentare a rezultatelor cercetării.

Strategia antiplagiat a UAIC constituie o aplicare a principiilor codului de etică al Universității, contribuind la orientarea preliminară și intervenția ameliorativă care fac posibilă o conduită corespunzătoare în elaborarea și prezentarea propriilor rezultate ale cercetării și în respectarea regulilor morale și juridice care protejează munca membrilor comunității academice.

În virtutea principiilor de etică și deontologie ce au guvernat și guvernează Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la înființare și până în prezent, întregul corp profesoral, de cercetare științifică, studenții și celelalte categorii de angajați își asumă întreaga responsabilitate în respectarea, cultivarea și promovarea acestora.

Implementarea principiilor de etică și deontologie academică în sistemul educațional al UAIC reprezintă o constantă de peste 160 de ani, ca  răspuns la nevoia de consolidare a capacității Universității de a urmări principiile academice universal recunoscute.

În acord cu trendul național al consolidării principiilor de etică și integritate academică, începând cu anul 2018, în cadrul universității au fost implementate  măsurile referitoare la înființarea de programe de pregătire universitară și postuniversitară pe teme de etică și integritate.

2.    Principiile generale ale strategiei antiplagiat

 1. Scopul strategiei este de a stabili un cadru operațional privind informarea continuă și asimilarea de către toți membrii comunității academice UAIC a principiilor de corectitudine, etică și integritate și de a analiza, detecta și  încadra categoriile de plagiat din lucrările de licență, master și doctorat, precum și alte tipuri de lucrări științifice, și modul de acțiune în cazurile de plagiat dovedit.
 2. Strategia este una dintre fațetele vocației etice a Universității, în calitate de instituție angajată în atingerea celor mai înalte standarde de calitate în educarea studenților și în activitatea de cercetare științifică.
 3. Principiile și mecanismele acestei strategii se aplică tuturor membrilor comunității academice a Universității implicați în activitatea de cercetare și de prezentare a rezultatelor cercetării.
 4. Strategia este întocmită în baza actelor normative în vigoare enumerate în secțiunea Legislație.
 5. Strategia este elaborată în raport cu normele etice profesionale prevăzute în Carta UAIC și Codul de etică al UAIC și are la bază principiile fundamentale ale libertății academice în cercetare, echitate în tratarea membrilor comunității academice, onestitate și corectitudine intelectuală, transparență privind rezultatele cercetării, responsabilitate profesională și socială.
 6. Principiile enumerate presupun respectarea proprietății intelectuale și normelor de buna conduită, prin evaluarea și prezentarea corectă a muncii proprii și a colaboratorilor, cu referire la sursele folosite și aprecierea corectă a gradului de originalitate.

 

3.    Obiective strategice

 1. Dezvoltarea continuă, consolidarea și aplicarea consecventă a principiilor unei culturi a comportamentului etic, deontologic și integru în cercetare, începând de la formarea specialistului prin programele de licență, master sau doctorat și pe toată durata de activitate în domeniu;
 2. Completarea, eficientizarea și menținerea activă a tuturor structurilor și procedurilor interne cu rol în prevenirea, detectarea și sancționarea fenomenului de plagiat;
 3. Verificarea privind posibilele similitudini și preluări neconforme din tezele de doctorat elaborate în perioada 1990-2016, ce nu au făcut obiectul altor verificări anterioare privind plagierea în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 4. Crearea de competențe, curriculum și cadru de aplicare a acestora în vederea predării, prezentării și analizei la orice nivel al activității academice a conținuturilor de etică și integritate academică.

 

4.    Cadrul legal de referință

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, actualizată;
 • Legea nr. 288/2004 privind actualizarea studiilor de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ;
 • OMENCS nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice;
 • GHID PENTRU IDENTIFICAREA PLAGIATULUI ÎN LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE, elaborat de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), Noiembrie, 2017;
 • OMEN nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.621/2020, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;
 • Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor;
 • OMEN nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
 • OME nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016;
 • HG nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă;
 • OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 521/1990 privind organizarea și funcționarea învățământului în România în anul școlar (universitar) 1990/1991;
 • Hotărârea nr. 461/1991 privind organizarea și funcționarea învățământului în România în anul școlar (universitar) 1991/1992;
 • Hotărârea nr. 283/1993 privind unele măsuri referitoare la desfășurarea învățământului în anul școlar (universitar) 1993/1994;
 • Hotărârea nr. 301/1996 privind organizarea și desfășurarea doctoratului;

 

 • Carta UAIC
 • ROF Comisia de etică
 • Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de cercetare științifică
 • Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
 • Procedură de sistem privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate
 • Procedură operațională privind evaluarea și monitorizarea internă a școlilor doctorale
 • ROF Comisia pentru managementul calității academice a UAIC
 • Programul de dezvoltare a Sistemului de control managerial intern – stadardul 1 Etica și integritatea
 • Procedura de sistem privind managementul riscurilor
 • Rapoarte anuale ale Comisiei de Etică
 • Hotarârile Comisiei de Etică
 • Ghiduri de elaborare a unei lucrări științifice de la nivelul fiecărei facultăți.

5.    Mecanisme de aplicare

 • Actualizarea și perfecționarea programelor existente care contribuie la educația studenților în domeniul eticii și deontologiei profesionale;
 • Introducerea în fiecare program de studii a unor componente (o disciplină sau teme în Fișa de disciplină) prin care se vor forma competențe și mentalități privind etica și deontologia academică;
 • Dezvoltarea de metode de predare în toate cele 3 cicluri de studii – licență, master și doctorat – care să ofere tuturor studenților posibilitatea de a-și dezvolta gândirea critică și de a avea competențe legate de etică și deontologie;
 • Formarea de formatori pe domeniul eticii și integrități în elaborarea diverselor lucrări pe cicluri de studii universitare;
 • Informarea constanta a comunității academice despre principiile eticii și integrității academice și aplicarea acestora în programele de studii;
 • Derularea de programe de training privind etica și deontologia profesională pentru cadrele didactice și cercetători;
 • Elaborarea/actualizarea ghidurilor/metodologiilor de elaborare a lucrărilor de finalizare a ciclurilor de studii;
 • Diseminarea Codului de etică al UAIC într-o formă optimizată pentru însușire și asimilare;
 • Accesarea de noi platforme electronice pentru detectarea similitudinilor în lucrările elaborate;
 • Crearea de secțiuni de informare antiplagiat în cadrul paginilor web ale departamentelor, facultăților și Institutului de cercetări interdisciplinare.
 • Crearea unei structuri/birou cu atribuții specifice – Etică și deontologie universitară, ca suport al comisiei de etică a UAIC, care să asigure implementarea obiectivelor, principiilor și mecanismelor de aplicare a strategiei și să coordoneze verificarea gradului de similitudine din lucrările de doctorat începând cu 1990;
 • Asigurarea și gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare disponibile în scopul atingerii obiectivelor strategiei.

6.    Structuri implicate în aplicarea strategiei

– Consiliul de Administrație al UAIC – aprobă Strategia antiplagiat;

– Rectorul UAIC – dispune și monitorizează aplicarea măsurilor stabilite de Strategia antiplagiat;

– Biroul de etică și deontologie universitară – aplică operativ mecanismele stabilite și elaborează rapoarte privind stadiul implementării și progresele realizate în cursul activității de verificare a lucrărilor științifice;

– Comisia de Etică a UAIC – analizează cazurile ce i se aduc în atenție;

– Consiliile Facultăților – asigură implementarea mecanismelor în cadrul celor 3 cicluri de studii;

– Directorii și Consiliile Școlilor Doctorale – asigură implementarea măsurilor prevăzute la nivelul studiilor universitare de doctorat și analiza tezelor pentru care se indică depășiri ale procentelor de similitudine conform fiecărui domeniu de doctorat.

 

7.    Niveluri de verificare și detectare a similitudinilor din lucrărilor elaborate

 • Autorul lucrării – prin folosirea platformelor de verificare a similitudinii puse la dispoziție de UAIC;
 • Cadru didactic îndrumător/coordonator al lucrărilor studenților, prin verificarea lucrărilor de licență și disertație folosind inclusiv platformele specifice puse la dispoziție de UAIC și analiza rapoartelor furnizate de aceste platforme;
 • Departament – prin sondaj, verificarea lucrărilor de licență și disertație;
 • Școala doctorală – verificarea de către comisia de îndrumare sau comisia desemnată în acest scop folosind platformele electronice și analiza de specialitate a rapoartelor furnizate;
 • La nivelul Comisiei de etică a UAIC, cu ajutorul BEDU, în cazurile sesizate.

8.    Resurse materiale și financiare implicate în realizarea strategiei

Resurse materiale:

 • Spațiile UAIC și dotarea aferentă, alocate activităților structurilor enumerate în secțiunea 6;
 • Aparatură dedicată digitizării lucrărilor de doctorat depuse în format printat;
 • Pagini web dedicate și serverele pentru găzduirea acestora.

Resurse financiare:

 • Alocate din Fondul pentru finanţarea situaţiilor speciale, conform OM 5255/2021, pentru verificarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016;
 • Proprii pentru activitățile curente de prevenire și verificare pentru lucrările elaborate după 1 ianuarie, 2022.

 

9.    Etapele aplicării strategiei

 • 1 octombrie, 2021 – 30 decembrie, 2021:

inventarierea tezelor de doctorat, a depozitului și stării tipografice a acestora;

 • 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2024:

digitizarea tezelor din perioada 1990-2016, cu excepția celor care se află deja predate și în format electronic, cu elaborarea periodică de rapoarte de progres;

 • 1 ianuarie, 2022 – 31 mai, 2022:

Stabilirea resursei umane specializate (formatori) în domeniul etică, integritate, deontologie;

 

 • Anual:

Calendarul activităților de formare în domeniul eticii și integrității;

Elaborare Ghiduri și Metodologii specifice implementării prezentei strategii.

10. Procedura de lucru în verificarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016

 • Consiliul de administrație, la propunerea Biroului executiv, înființează Biroul de etică și deontologie universitară (BEDU), cu rol în implementarea strategiei antiplagiat și verificarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, structură ce își va corela activitatea cu secretariatul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat.
 • Conducerea școlilor doctorale susține activitatea de verificare.
 • Structura BEDU, în cooperare cu Biroul pentru studii universitare de doctorat și Arhiva universității, inventariază tezele de doctorat din perioada 1990-2016, locația și starea lor tehnică, precum și distribuția pe domenii de doctorat;
 • Structura BEDU, în colaborare cu specialiști de la Editura universității și Serviciul de achiziții, stabilește tipul și numărul echipamentelor utilizate în digitizarea tezelor de doctorat, procedeul tehnic și volumul de ore/om necesare în digitizare precum și timpul necesar/sistem de calcul pentru transformarea tezelor în formate editabile prin recunoașterea optică a caracterelor (OCR), cu excepția tezelor care au fost deja predate în format electronic și se pot identifica ca atare;
 • Structura EDU, în colaborare cu specialiști de la Editura UAIC, estimează numărul lucrărilor și volumul ore/om necesar pentru corectarea prin tehnoredactare de către operator a lucrărilor în care sistemul OCR nu funcționează corespunzător;
 • Tezele de doctorat, transformate, sau existente deja, în formate editabile, sunt supuse verificării similitudinii cu alte surse folosind platformele pentru care UAIC deține drepturi de utilizare. Sunt exceptate de la verificarea similitudinii tezele de doctorat care au făcut obiectul altor verificări anterioare privind plagierea în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Verificarea se va face ținând cont de regulile aplicabile la nivel de școală doctorală și de lucrările publicate până la data susținerii tezei de doctorat, cu excluderea inclusiv a formulelor, desenelor, articolelor de lege sau alte astfel de texte utilizate, care nu sunt creație de autor ci reprezintă documente oficiale și indicate în acest sens, chiar dacă sunt trecute în text fără ghilimele. Verificarea tezelor de doctorat se va realiza în ordine cronologică, începând de la data susținerii publice.
 • Rapoartele generate de platforme în care apar procente de similitudine mai mari decât cele stabilite de Școlile doctorale pentru domeniile de doctorat specifice sunt transmise CSUD al UAIC, în vederea solicitării unei analize realizată de comisii formate din conducători de doctorat din cadrul scolii doctorale a UAIC în care a fost susținută teza. Componența comisiei, formată din 3 membri, va fi propusă de către directorul CSUD și aprobată de către rector.
 • În cazul în care sunt sesizate abateri de la normele privind plagiatele, așa cum sunt definite în documentul GHID PENTRU IDENTIFICAREA PLAGIATULUI ÎN LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE, elaborat de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), Noiembrie, 2017, și ținând cont de reglementările legale în vigoare la data susținerii respectivei teze, comisiile informează CSUD, care va transmite un raport Comisiei de etică, în vederea demarării procedurilor specifice reglementate în cadrul UAIC și în acord cu legislația națională.