Agenţia de Credite şi Burse de Studii (A.C.B.S.) anunţă lansarea programului de burse de cercetare  şi  formare  postuniversitară şi postdoctorală „Vasile  Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, modificată prin H.G. nr. 918/2011.

Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care cunosc limba italiană cel puţin de nivel mediu și o limbă de circulație internațională, pentru domeniile: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, științe economice și științe exacte.

 

Informaţii generale

  • bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive şi maximum doi ani universitari consecutivi;
  • Ministerul Educaţiei Naționale, prin A.C.B.S., asigură o bursă de 500 de euro pe lună destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană,  transport internațional, procurare de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale şi, eventual, plata unor taxe şcolare);
  • Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di  Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituţii.

Condițiile de înscriere și participare la concursul național pentru acordarea burselor

La concursul național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România;

b) provin din instituții de învățământ acreditate din România/instituții de profil din România, sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități:

  • studenți la programele de masterat/cursanți la studii  aprofundate, la învățământul de zi;
  • doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România;
  • doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate;
  • artiști consacrați;
  • cadre  didactice  titulare  în  instituții  de  învățământ  de  stat  sau  particular acreditate, din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
  • cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației Naționale;
  • membri ai Uniunii Artiștilor Plastici;

c) au cunoștințe de limba italiană cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație) și, de asemenea,  fac dovada cunoașterii unei limbi străine de  circulație internațională;

d) fac dovada obținerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în care se solicită bursa.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente redactate în limba română:

1. consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. formular-tip de înscriere la concurs;

3. curriculum vitae;

4. copie buletin de identitate/carte de identitate;

5. proiect de cercetare și/sau creație artistică cu tema din domeniile prevăzute mai sus, aprobat de coordonatorul din România sau Italia, după caz, care să justifice, în 2-10 pagini, activitatea bursierului în perioada stagiului, pentru care se solicită bursa; proiectul de cercetare și/sau creație artistică trebuie să  conțină:  motivație,  justificare;  obiectiveștiințifice/artisticeclare, precise; fezabilitate; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunoștințelor dobândite; concordanța cu  lucrările elaborate anterior; încadrare și validare în programul de cercetare/specializare;

6. acordul  conducerii  instituției  de învățământ acreditate din România/instituției de profil din România unde își desfășoară activitatea, pentru candidatura la bursa de cercetare și formare  postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” sau „Nicolae Iorga” (cu semnătură și număr de înregistrare);

7. recomandări din partea a 2 profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei solicitate;

8. lista de lucrăricomunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării); lista de lucrări  publicate  în  țară și  în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative; în domeniul artistic, se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activitățile științifice/artistice;

9. copii ale actelor de studii: diplome (licență, studii aprofundate, masterat, doctorat),  foi  matricole,  situații  școlare,  după  caz,  alte  certificate  de specialitate/diplome;

10. copia atestatului sau certificat de cunoaștere a limbii italiene cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație), precum și a unei limbi de circulație internațională;

11. adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată  aptă pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate;

12. adeverință eliberată de către instituția de învățământ acreditată din România/instituția de profil din România de unde provine și care atestă calitatea candidatului, în conformitate cu condițiile de eligibilitate;

13. copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;

14. copia chitanței privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs; taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din str. Caransebeş  nr.  1,  etaj  7,  sect.  1,  Bucureşti,  sau  prin  virament  bancar, utilizând următoarele coordonate:

Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii

Cod fiscal: 26318777

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX

Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

 

Dosarul de candidatură

Toate filele din dosarul de candidatură se numerotează în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data înscrierii la concurs se consideră:

a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;

b) data poștei/curierului pentru cele transmise prin poștă sau prin curierat;

c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma on-line.

Dosarele  de  candidatură  primite, trimise sau  încărcate  on-line, după termenul limită prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului, nu vor fi evaluate.

După afișarea rezultatelor finale, numai candidații nominalizați sunt obligați să depună la Registratura A.C.B.S. următoarele documente:

1. Proiectul de cercetare și/sau creație artistică, aprobat de coordonatorul din România sau Italia –în original;

2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul-în original;

3. Recomandările din partea a doi profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei solicitate-în original;

4. Actele de studii: licență, masterat,doctorat, studii aprofundate, foi matricole, situații  școlare,  alte  certificate  de  specialitate/diplome -pentruconformarea copiilor de la dosar cu originalul de către consilierul juridic alA.C.B.S.(sau copiile legalizate ale actelor de studii);

5. Atestatul sau certificatul de cunoaștere a limbii italiene-pentru conformarea copie ide la dosar cu originalul de către consilierul juridic al A.C.B.S. (sau copia legalizată a actului de studiu);

6. Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională-pentru conformarea copiei de la dosar cu originalul de către consilierul juridic al A.C.B.S.(sau copia legalizată a actului de studiu);

7. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie-în original;

8. Adeverința  eliberată  de  instituția  de  învățământ  acreditată  din România/instituția de profil din România de unde provine candidatul și care atestă calitatea acestuia-în original.

 

Calendarul desfășurării concursului:

Etapele concursului naţional Termen limită
Depunerea dosarelor de candidatură 23/10/2019
Verificarea administrativă şi afişarea rezultatelor 24/10/2019 – 31/10/2019
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă 01/11/2019 – 05/11/2019
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă 06/11/2019 – 07/11/2019
Selecţia candidaţilor de către Juriul de selecţie și comunicarea rezultatelor 08/11/2019 – 15/11/2019
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică 18/11/2019 – 20/11/2019
Soluţionarea contestaţiilor la evaluarea academică de Biroul Juriului de selecție 21/11/2019 – 26/11/2019
Afișarea rezultatelor finale 27/11/2019
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați 28/11/2019 – 29/11/2019

 

NOTĂ:

1. Numărul maxim de luni de bursă pentru acest concurs este de 90, sub rezerva nediminuării bugetului instituției pe parcursul anului și în limita spațiilor de cazare a celor două instituții sus-menționate.

2. Stagiul de bursă al candidaților care vor fi nominalizați în urma acestui concurs se va desfășura începând cu 06 ianuarie 2020, în funcție de disponibilitățile spațiilor de cazare.

3. Informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național se pot consulta pe site-ul roburse.ro.