Campusuri studențești

Calendarul cazărilor

Anul universitar 2023-2024:

 • 11 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2023), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 18 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 25 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 26, 27, 28 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 28 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 28 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 28 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcția Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data de 29 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 30 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

Cazarea începând cu data de 30 octombrie 2023

Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitar 2023-2024, începând cu data de 30 octombrie 2023, ora 08.00, cererile de cazare în toate căminele Universității se transmit la Direcția Cămine și Cantine, pe adresa de e-mail: cazare@uaic.ro

Contact informații suplimentare:
Administrator financiar  – Liliana MARCIUC
Administrator financiar  – Ruxandra PAIU
Telefon: 0232/201102 interior 2545

Model cerere solicitare cazare (descarcă de aici)

Procedura de cazare începând cu data de 30 octombrie 2023

 1. Studentul completează și transmite cererea de cazare pe adresa cazare@uaic.ro;
 2. După aprobare, cererea în care este specificat locul de cazare repartizat este transmisă studentului pe e-mail;
 3. Cu cererea aprobată, studentul se prezintă la facultatea la care este înmatriculat, pentru eliberarea dispoziției de cazare și ulterior la cămin, în vederea cazării;
 4. Locul de cazare repartizat se reține, în vederea ocupării de către student, o zi lucrătoare după data emiterii repartiției, după care repartiția se consideră anulată.

Documente necesare:

 1. dispoziţia de cazare;
 2. contractul de cazare și anexa, completate în două exemplare;
 3. legitimaţia de cămin;
 4. o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 5. două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 6. copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 7. copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 8. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
 9. extras de cont cu numele studentului.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2023-2024:

Tarifele de cazare practicate în anul universitar 2023-2024, până la intrarea în vacanța de vară, pentru studenţii români, UE/SEE, Erasmus, pe cont propriu valutar, care vor locui în căminele studenţeşti sunt următoarele:

Căminul

Tarife de cazare practicate în anul universitar 2023/2024 (lei/loc/lună)

Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 150 300
C 11 221 371
Căminul C1    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C2    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
4 locuri în cameră 293 443
Căminul C3
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C5
2 locuri în cameră 358 508
2 locuri (pat dublu) 325 475
3 locuri în cameră 325 475
„Gaudeamus” 572 722
„Akademos ” 650 800
mansardă 572 722
„Buna Vestire” 572 722

Precizări privind modul de plată al tarifului de cazare

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din” Iași, Cod fiscal: 4701126

În cazul plăților prin transfer bancar online, vă rugăm accesați link-ul

https://plati-taxe.uaic.ro/camin/index.php

În cazul plăților la orice ghișeu BRD, suma se virează în contul RO37BRDE240SV89534102400

La efectuarea plății trebuie specificate următoarele date: LUNA (numeric) /COD CĂMIN / TIP TAXĂ 

Cămin COD CĂMIN
C1 3002
C2 3003
C3 3004
C4 3005
C5 3006
C6 3007
C7 3008
C8 3009
C10 3010
C11 3011
C12 3012
C13 3013
„Gaudeamus” 3017
„Akademos” 3018
„Buna Vestire ” 3019

TIP TAXĂ:

TARIF CAZARE MAJORĂRI
1 4

Exemplu:

 • 03/3008/1 – plată pentru luna martie/cămin C7/ taxă cazare
 • 11/3004/1 – plată pentru  luna noiembrie/ cămin C3/ taxă cazare
 • 10/3012/4 – plată pentru luna octombrie/cămin C12/majorare

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reședinței;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare;
 • extras de cont cu numele studentului (pentru studenții din anul I din Republica Moldova, extrasul de cont poate fi prezentat până cel târziu la sfârșitul lunii octombrie).

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 •  RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate/ reducere la cazare

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii, conform prevederilor OUG nr. 73/2004:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
 • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.

Viza de reşedinţă

Procedura aplicării vizelor de reședință pentru anul universitar 2023-2024 este următoarea:

 • studenții cetățeni romani se vor prezenta la administrația căminului doar cu cartea de identitate (original)
 • studenții cetățeni străini, aflați anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii in Romania;
 • studenții cetățeni străini din ceilalți ani de studii vor prezenta la cazare permisul de ședere;
 • studenții cu dublă cetățenie ( de ex. moldoveană si română) și cu domiciliul in Romania au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza in baza cărții de identitate românești. În cazul in care au domiciliul in străinătate au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor lași in vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

Studenții cărora, din diferite motive, nu le-a fost aplicată viza de reședință la începutul anului universitar, se vor prezenta personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, situată in centrul comercial lulius Mall, pentru aplicarea vizei de reședință cu următoarele acte:

 • cerere de stabilire a reședinței completată de student, semnată și ștampilată de administrația căminului
 • carnet de student vizat pe anul universitar 2022/2023 sau adeverință de student pentru studenții din anul I
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie

Cazarea în perioada vacanței de vară

În vacanța de vară se poate beneficia de cazare în următoarele cămine:

 • C4 și C2, pentru perioada 10.07.2023-17.09.2023,  dată după care se desfășoară lucrările de pregătire a căminelor pentru noul an universitar;
 • C11 și C5 , deschise permanent pentru studenții familiști, salariații și doctoranzii UAIC care solicită prelungirea cazării.

În vederea repartizării unui loc de cazare, te rugăm să descarci și să completezi cererea de cazare (poate fi descărcată de aici). Începând cu data de 03 iulie 2023, cererea completată, însoțită de documentele doveditoare privind statutul menționat, se poate transmite pe adresa de e-mail cazare@uaic.ro .

 Acte  necesare la cazarea în cămin:

 • Cererea de cazare aprobată;
 • Copie după cartea de identitate/ pașaport (dacă este cazul pentru soţ/soţie/ însoțitor);
 • Documente doveditoare privind statutul menționat în cerere (ex: copie după carnetul de student vizat pentru anul universitar în curs, chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere);
 • Dovada achitării tarifului de cazare.

Tarifele stabilite pentru cazarea în perioada vacanţei de vară sunt următoarele:

Nr. crt.  

Statutul persoanei cazate

Tarife cazare
C4/C11 C2/C5
1 A. Studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care solicită cazare, inclusiv persoanele care îi însoţesc; 20 lei/loc/zi 26 lei/loc/zi
B. Doctoranzi, cadre didactice şi alţi salariaţi ai Universităţii;
C. Studenţi şi alte persoane din ţară sau străinătate, invitaţi la diferite manifestări organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
D. Absolvenţi din anul curent ai Universităţii, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an, la studiile de master/doctorat, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
2 A. Grupuri organizate de elevi, profesori, alte persoane, participante la diferite manifestări; 26 lei/loc/zi 39 lei/loc/zi
B. Pensionari și absolvenți ai Universității;
C. Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenţi cu studii de licenţă/master de la alte universități şi însoţitorii acestora, pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere licenţă/master/doctorat, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
3 Studenţi români şi străini, salariaţi de la alte universități, inclusiv persoanele care îi însoţesc; 33 lei/loc/zi 39 lei/loc/zi
4 Profesori ce se prezintă la examenul de definitivat, grad, specializări, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, însoţitorii acestora, alte persoane. 52 lei/loc/zi

single

65 lei/loc/zi

single

2 pers.=78 lei 2 pers.= 92 lei
3 pers.= 99 lei 3 pers.= 117 lei

* Familiile sunt cazate în regim single

Cazarea în perioada admiterii

Candidații care vor susține probe de concurs în cadrul procesului de admitere au posibilitatea de a se caza în căminele C2 și C4, din complexul studențesc „Târgușor – Copou”, împreună cu însoțitorii, dacă este cazul.

Cazarea se face în baza unei cereri trimise în perioada 10-14 iulie 2023 (până la ora 14.00), la adresa cazare@uaic.ro, și a răspunsului comunicat solicitantului.

Costurile de cazare:

 • Căminul C2 – 39 lei/loc/zi
 • Căminul C4 – 26 lei/loc/zi

Documente utile

Mai multe informații despre cazare:


Vezi și: