Calendarul cazărilor

În anul universitar 2020-2021:

 • 7 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I, ca nr. de locuri scoase la concurs), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 14 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 21 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 22 – 24 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 24 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 24 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 24 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • 25, 26, 28, 29, 30 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Probleme Sociale al Direcţiei Cămine și Cantine (cămin C5).

La cazare studenții vor completa o Declarație pe proprie răspundere în scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu coronavirus (COVID-19).

Pe parcursul desfășurării procedurii de cazare, angajații, studenții și persoanele însoțitoare vor purta mască de protecție, se va face dezinfectarea mâinilor la intrarea în cămin  și se va păstra distanța socială de minimum 1,5 metri.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2020-2021:

Tarifele de cazare practicate în anul universitar 2020-2021, până la intrarea în vacanța de vară, pentru studenţii români, UE/SEE, Erasmus, pe cont propriu valutar, care vor locui în căminele studenţeşti sunt următoarele:

Căminul

Tarife de cazare practicate în anul universitar 2020/2021 (lei/loc/lună)

Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 140 280
C 11 170 310
Căminul C1    
2 locuri în cameră 275 415
3 locuri în cameră 250 390
Căminul C2    
2 locuri în cameră 275 415
3 locuri în cameră 250 390
4 locuri în cameră 225 365
Căminul C3
2 locuri în cameră 275 415
3 locuri în cameră 250 390
Căminul C5
2 locuri în cameră 275 415
2 locuri (pat dublu) 250 390
3 locuri în cameră 250 390
„Gaudeamus” 440 580
„Akademos ” 500 640
mansardă 440 580
„Buna Vestire” 440 580

Pentru alte categorii de persoane cazate în cămine (cursanți, membri ai familiilor de studenți având calitatea de salariați, studenți de la universități private sau cu taxă etc.) tariful de cazare este echivalent cu cel perceput unui student cu taxă care nu beneficiază de reducere /gratuitate la cazare.

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 •  RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate/ reducere la cazare

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii, conform prevederilor OUG nr. 73/2004:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
 • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.

Viza de reşedinţă

Procedura aplicării vizelor de reședință pentru anul universitar 2020-2021 este următoarea:

 • studenții cetățeni romani se vor prezenta la administrația căminului doar cu cartea de identitate (original)
 • studenții cetățeni străini, aflați anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii in Romania;
 • studenții cetățeni străini din ceilalți ani de studii vor prezenta la cazare permisul de ședere;
 • studenții cu dublă cetățenie ( de ex. moldoveană si română) și cu domiciliul in Romania au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza in baza cărții de identitate românești. În cazul in care au domiciliul in străinătate au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor lași in vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

Nu se vor reține la cazări cărțile de identitate cu folia de protecție uzată precum și cele care mai au 6 luni până la expirare;

Studenții cărora, din diferite motive, nu le-a fost aplicată viza de reședință la începutul anului universitar, se vor prezenta personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, situată in centrul comercial lulius Mall, pentru aplicarea vizei de reședință cu următoarele acte:

 • cerere de stabilire a reședinței completată de student, semnată și ștampilată de administrația căminului;
 • carnet de student vizat pe anul universitar 2019/2020 sau adeverință de student pentru studenții din anul I,
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie;

Mai multe informații despre cazare:

Cazarea pe perioada verii, anul universitar 2018-2019

Studenţii, absolvenţii şi candidaţii la admitere se pot caza, în cursul acestei veri, într-unul din căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pentru perioada verii (8 iulie – 15 septembrie 2019), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va oferi locuri de cazare în regim ocazional în căminul C5 şi C8 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”.

Căminul C11 este deschis permanent pentru familiști, salariați și doctoranzi ai UAIC.

Tarifele de cazare în regim ocazional variază în funcţie de statul persoanei cazate și activitățile desfășurate în timpul vacanţei de vară.

Vezi aici detalii despre tarifele de cazare.

Pentru studenții familiști, salariații și doctoranzii  care au locuit în cămin în timpul anului universitar 2018-2019 și solicită cazare pe toată perioada vacanței de vară, se aplică tariful de cazare din timpul anului, fără plata locului excedentar și cu gratuitate la copii cu vârsta până în 12 ani. Studenții familiști (cu excepția doctoranzilor) care au beneficiat de gratuitate la cazare în timpul anului universitar, pentru perioada vacanței de vară se aplică tariful din timpul anului, perceput unui student ce primește subvenție simplă (ex. tarif cazare C11= 150 lei/lună).

Studenții cu cu handicap grav sau accentuat beneficiază de cazare, la tariful din timpul anului universitar.

Pentru studenţii care beneficiază de măsură de protecţie socială plasament rezidenţial, tarifele de cazare pot fi suportate de centrele de plasament, în baza adeverinţelor eliberate de acestea.

Actele necesare la cazarea pe perioada verii 

 • cerere tip
 • copie după cartea de identitate / pașaport
 • chitanță de plată a tarifului de cazare
 • copie după certificatul de căsătorie
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • adeverință eliberată de centrele de plasament

Cererea de cazare  pentru perioada verii  (descarcă de aici modelul) trebuie avizată la Facultate și aprobată de Directorul General Administrativ sau Directorul Cămine și Cantine .

Avizul Facultății este necesar, cu excepția:

 • salariaţilor, studenților familiști și doctoranzilor care au fost cazați în cămin în timpul anului universitar şi care solicită cazare pe toată perioada vacanței de vară;
 • studenților care solicită cazare pentru activități nedidactice – prezintă carnetul vizat pentru anul universitar în curs;
 • candidaţilor care prezintă chitanţă de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Cererile se depun începând cu data de 24 iunie 2019, la Biroul Probleme Sociale (cămin C12, camera 5) sau  se transmit la adresele de e-mail: ana.amariei@uaic.ro , liliana.marciuc@uaic.ro.

Campusuri studențești

Vezi și:

Vezi o galerie foto din căminul C5