Coordonator

Lect. univ. dr. Sorin MOCANU – Prorector pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională

Contact:

E-mail: qualitas@uaic.ro
Adresa: B-dul Carol I, nr. 11, cod postal 700506, Iaşi; Corpul A al Universităţii, etajul I

Personal

Ligia  BOCA
E-mail: ligia.boca@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, interior 2342

 • Oferă consiliere și asistență în elaborarea dosarelor de evaluare a programelor de studii de licență, master, doctorat sau în orice activitate legată de asigurarea calității, următoarelor facultăți din UAIC: Biologie, Drept, FEAA, Fizică, Litere, Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă. 
 • Colectează, analizează și transmite datele solicitate de evaluatorii străini pentru:
 • Asigură secretariatul Comisiei de Monitorizare UAIC

 

Alexandra VOSNIUC
E-mail: alexandra.vosniuc@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, interior 2521

 •  Oferă consiliere și asistență în elaborarea dosarelor de evaluare a programelor de studii – licență, master, doctorat sau în orice activitate legată de asigurarea calității următoarelor facultăți din UAIC: Chimie, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice, Geografie-Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano-Catolică.   
 • Colectează, analizează și transmite datele solicitate de evaluatorii străinii pentru clasamentele internaționaleQS și RankPro
 • Asigură secretariatul Comisiei de Monitorizare UAIC

Prezentare

Biroul Managementul Calității se află sub directa coordonare a Prorectoratului pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională

BMC are rol executiv în implementarea strategiilor și politicilor UAIC în domeniul managementului calității.

BMC are următoarele responsabilități:

 • redactează și actualizează documentele specifice sistemului de management al calității documentat la nivel de Universitate;
 • urmărește implementarea managementului calității în facultăți/departamente și în administrația universității;
 • asigură suportul logistic și de secretariat Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de Universitate în realizarea de sinteze privind acțiunile de evaluare, audit și îmbunătățire a calității;
 • centralizează rezultatele măsurătorilor periodice ale satisfacției studenților cu privire la serviciile oferite la nivel de Universitate prin facultate/departamente și structurile administrative (servicii de admitere, educaționale, sociale, de documentare, administrative, de secretariat, de consiliere etc.);
 • centralizează rezultatele măsurătorilor periodice ale satisfacției angajatorilor cu privire la: pregătirea absolvenților universității; modalitățile de cooperare pentru adaptarea curricula la cerințele lor; modalitățile de cooperare în domeniul cercetării; modalitățile de reprezentare a lor în organismele decizionale;
 • propune soluții de creștere a calității serviciilor universitare, prezentându-le Comisiei pentru managementul calității;
 • elaborează raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației, și alte rapoarte de evaluare puse la dispoziția evaluatorilor externi și interni;
 • monitorizează realizarea planurilor anuale la nivel de facultate și de structuri administrative pe baza planurilor anuale la nivel de Universitate, elaborează propuneri Comisiei de evaluare și asigurare a calității, de ameliorare a calității la nivel de Universitate, pentru a asigura îndeplinirea și depășirea standardelor minimale de acreditare, a unor standarde de calitate aplicate de alte organisme de evaluare externă și a unor niveluri de performanță necesare pentru obținerea unor poziții în clasamentele internaționale;
 • urmărește poziționarea Universității în clasamentele naționale și internaționale și realizează analize pentru fundamentarea strategiilor de ameliorare a acestor poziții;
 • transmite aceste analize Comisiei de evaluare și asigurare a calității;
 • cooperează cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară și străinătate, potrivit legii;
 • culege și transmite informații de la terți, necesare membrilor Universității în acțiunile de certificare, evaluare instituțională, acreditare;
 • diseminează în Universitate, informații privind standardele naționale de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior;
 • culege și diseminează în Universitate, informații despre standardele de evaluare europeană/internațională a calității învățământului superior;
 • pregătește toate documentele cu specific de asigurarea calității și urmărește îndeplinirea hotărârilor luate;
 • alte atribuții stabilite punctual de Comisia de evaluare și asigurare a calității.

În cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, BMC colaborează strâns cu următoarele structuri dedicate Managementului calității:

Comisia de evaluare și asigurare a calității este organizată și funcționează în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale și ale Legii 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Regulamentul Comisiei poate fi consultat aici.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a solicitat și a avut evaluări externe efectuate de Comisia Europeană (2000, pentru sistemul ECTS), de Seminarul Salzburg (1999 și 2004 pentru întreaga activitate academică a Universității), de EUA (2006, pentru cercetarea științifică) și în 2014 pentru capacitatea instituțională. Constatările și recomandările din rapoartele de evaluare au contribuit la îmbunătățirea instituțională. În ceea ce privește evaluarea internă, în Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au loc evaluări anuale ale calității programelor de studii și serviciilor suport.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află în raport de colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru evaluarea externă a calității la nivel instituțional.

Biroul Managementul Calității menține legătura cu comisiile de asigurare a calității din cele 15 facultăți și cu șefii departamentelor administrative ale acestora pentru asigurarea evaluării instituționale.

În perioada vizitelor evaluatorilor ARACIS, membrii Biroului Asigurarea Calității  asigură întâlnirile cu reprezentanți ai angajatorilor, cu studenții și absolvenții Universității, vizitarea sălilor de curs, de seminar, a bibliotecilor, laboratoarelor și a altor obiective ce țin de infrastructura și dotarea spațiilor de predare-învățare-cercetare.  Ultima evaluare instituțională ARACIS a avut loc în 2022 (Raportul ARACIS în urma evaluării).

Documente referitoare la asigurarea calităţii:

Legislaţie ce reglementează asigurarea calităţii în învăţământul superior:

Sistem de Control Intern Managerial

Evaluarea activității cadrelor didactice de către studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași