Contact:

E-mail: qualitas@uaic.ro
Adresa: B-dul Carol I, nr. 11, cod postal 700506, Iaşi; Corpul A al Universităţii, etajul I

Personal

Ligia  BOCA
E-mail: ligia.boca@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, interior 2342

 Alexandra VOSNIUC
E-mail: alexandra.vosniuc@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102, interior 2521

 •  Oferă consiliere și asistență în elaborarea dosarelor de evaluare a programelor de studii – licență, master, doctorat sau în orice activitate legată de asigurarea calității următoarelor facultăți din UAIC: Chimie, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice, Geografie-Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano-Catolică.   
 • Colectează, analizează și transmite datele solicitate de evaluatorii străini pentru clasamentele internaționaleQS World University Rankings, RankPro Rankings, Favorable Environment for International Students
 • Asigură secretariatul Comisiei de Monitorizare UAIC

Prezentare

Asigurarea Calității, structurǎ ȋn cadrul Serviciului Juridic, Asigurarea Calitǎții şi Deontologie Universitarǎ, se află sub directa coordonare a Prorectoratului pentru asigurarea calității, strategie și dezvoltare instituțională

Asigurarea Calității are rol executiv în implementarea strategiilor și politicilor UAIC în domeniul managementului calității.

Asigurarea Calității are următoarele responsabilități:

 • redactează și actualizează documentele specifice sistemului de management al calității documentat la nivel de Universitate;
 • urmărește implementarea managementului calității în facultăți/departamente și în administrația universității;
 • asigură suportul logistic și de secretariat Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de Universitate în realizarea de sinteze privind acțiunile de evaluare, audit și îmbunătățire a calității;
 • elaborează raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației, și alte rapoarte de evaluare puse la dispoziția evaluatorilor externi și interni;
 • monitorizează realizarea planurilor anuale la nivel de facultate și de structuri administrative pe baza planurilor anuale la nivel de Universitate,
 • cooperează cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară și străinătate, potrivit legii;
 • culege și transmite informații de la terți, necesare membrilor Universității în acțiunile de certificare, evaluare instituțională, acreditare;
 • diseminează în Universitate, informații privind standardele naționale de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior;
 • culege și diseminează în Universitate, informații despre standardele de evaluare europeană/internațională a calității învățământului superior;
 • pregătește toate documentele cu specific de asigurarea calității și urmărește îndeplinirea hotărârilor luate;
 • alte atribuții stabilite punctual de Comisia de evaluare și asigurare a calității.

În cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, colaborează strâns cu următoarele structuri dedicate asigurării calității:

Comisia de evaluare și asigurare a calității este organizată și funcționează în concordanță cu legislația în vigoare.

Regulamentul Comisiei poate fi consultat aici.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a solicitat și a avut evaluări externe efectuate de Comisia Europeană (2000, pentru sistemul ECTS), de Seminarul Salzburg (1999 și 2004 pentru întreaga activitate academică a Universității), de EUA (2006, pentru cercetarea științifică) și de ARACIS în 2009, 2015 și 2022 pentru capacitatea instituțională. Constatările și recomandările din rapoartele de evaluare au contribuit la îmbunătățirea instituțională.

Raportul ARACIS din 2022 poate fi consultat aici

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află în raport de colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru evaluarea externă a calității la nivel instituțional.

Asigurarea Calității menține legătura cu comisiile de asigurare a calității din cele 15 facultăți și cu șefii departamentelor administrative ale acestora pentru asigurarea evaluării instituționale.

Vezi mai jos:

Documente referitoare la asigurarea calităţii:

Legislaţie ce reglementează asigurarea calităţii în învăţământul superior:

Sistem de Control Intern Managerial

Evaluarea activității cadrelor didactice de către studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași