Compartiment Probleme Sociale

Adresa: Str. Gheorghe Asachi nr. 7 (Campus Codrescu, Cămin C12, camera 4 și camera 5)
Telefon: 0232.201577
Fax: 0232.201578

Persoane de contact:

Program de lucru cu publicul: 8.00 – 16.00, pauza de masă: 12.30 – 13.00

Regulamentul  privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material

Regulamentul  privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Anexa 9 – Hotărârea Senatului privind cuantumul burselor studențești (aprobate în Ședința Senatului din data de 16 noiembrie 2023)

Întrebări frecvente

Pentru studenții la licență și master, bursa se virează, de regulă, în ultima săptămână a fiecărei luni, pentru luna în curs. Excepție face luna de la începutul fiecărui semestru, când viramentul bursei poate întârzia până în luna următoare. Pentru doctoranzi, bursele se virează,  de regulă, în jurul datei de 15 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Stabilirea unei date fixe pentru viramentul burselor în fiecare lună nu este posibilă întrucât mai multe echipe ale universității (Facultăți, Compartiment Burse, Serviciul Financiar) conlucrează la întocmirea tuturor documentelor necesare viramentelor. De asemenea, plata efectivă a burselor este un proces în care sunt implicate și entități externe Universității, precum Trezoreria sau băncile, care la rândul lor pot întâmpina blocaje ocazionale. Având în vedere că fluxul documentelor și al aprobărilor este uneori imprevizibil și că unele luni conțin și zile libere legale, o dată fixă pentru viramentul burselor nu este realistă, din păcate.

La fiecare început de semestrul se întocmesc noi liste cu studenții bursieri. În cazul semestrului I, întocmirea listelor se poate face abia după ce Universitatea primește fondurile de la Ministerul Educației și după ce se finalizează raportarea numărului de studenți în platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior (ANS). După primirea fondurilor, acesta sunt repartizate celor 15 facultăți, proporțional, în funcție de numărul de studenți de la fiecare facultate. După ce listele sunt publicate și supuse eventualelor contestații, urmează o etapă de colectare a conturilor tuturor studenților bursieri de la toate cele 15 facultăți, apoi se pot întocmi documentele de plată. În cazul semestrul al doilea, întocmirea listelor depinde din nou de raportarea numărului de studenți în platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior (ANS). Raportarea se încheie, de regulă, la mijlocul lunii martie, având în vedere retragerile de la studii care au loc după începerea semestrului. După ce raportarea este finalizată se poate aproba fondul de burse care este distribuit facultăților, proporțional, în funcție de numărul de studenți de la fiecare facultate. După aprobarea și distribuirea fondului de burse către facultăți, acestea pot afișa listele cu studenții bursieri. Ulterior afișării listelor și soluționării contestațiilor, se colectează conturile studenților care sunt bursieri pentru prima dată, urmând să fie pregătite documentele de plată.

Conform legii, studenții au dreptul la 12 luni de bursă pe an academic. Prin urmare, dacă anul academic începe la 1 octombrie, prima lună de bursă încasată va fi luna octombrie, iar ultima lună de bursă încasată va fi luna septembrie din următorul an calendaristic. Însă, având în vedere că studenții din ani terminali (anul 2 pentru studii de master sau 3, respectiv 4 pentru studii de licență), își pierd calitatea de student după ce se încheie anul universitar în curs (data variază de la un an la altul, în funcție de structura anului universitar aprobată la nivelul Universității), nu mai pot beneficia de bursă pentru lunile de după încheierea anului universitar. Prin urmare, studenții care nu sunt în ani terminali vor primi 12 luni de bursă, în timp ce studenții care sunt în ani terminali pot primi bursă doar strict pe durata anului universitar (octombrie-iulie). Întrucât listele cu studenții bursieri se întocmesc semestrial, numărul total de luni la care studenții au drept la bursă se împarte la 2 (câte 6 luni pentru fiecare semestru, în cazul studenților care nu sunt în ani terminal și aproximativ 4,5 luni pentru fiecare semestru, în cazul studenților care sunt în ani terminali). Spre exemplu, ultima bursă pe semestrul I pentru studenții care nu sunt în ani terminali va fi luna martie, iar pentru studenții care sunt în ani terminali ultima lună de bursă pe semestrul I va fi luna februarie. În ceea ce privește semestrul al doilea, ultima lună de bursă pentru studenții care nu sunt în ani terminali va fi luna septembrie, în timp ce pentru studenții care sunt în ani terminali va fi luna iulie (valabil pentru anul universitar 2023-2024, care a început pe 2 octombrie 2023 și se încheie pe 12 iulie 2024).

De la bugetul de stat sunt finanțate trei categorii de burse:

a) pentru rezultate academice;

b) pentru sprijin social;

c) pentru alte activități.

La articolul 21 alin. 4 din ordinul 6463/2023 se specifică: „Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu o valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp (prevedere preluată și consemnată și în art.26 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).”

Tipurile de burse pe categorii:

Categoria a):

 • burse de excelență olimpică I/internațională;
 • burse de performanță (științifică, BP1, BP2);
 • burse de studiu;
 • burse pentru masterat didactic;
 • burse pentru învățământ dual.

Categoria b):

 • burse sociale;
 • burse pentru ajutor social ocazional;

Categoria c):

 • burse speciale;
 • burse de performanță sportivă.

Bursa de performanță sportivă (din categoria c) poate fi cumulată cu o bursă pentru sprijin social (din categoria b) și cu o bursă pentru rezultate academice (din categoria a). În mod specific, bursa de ajutor ocazional se cumulează cu bursa socială. Studenții care beneficiază de bursă socială cumulează această bursă cu orice alt tip de bursă acordată pentru stimularea performanței academice. Bursele din venituri proprii pot fi cumulate cu bursele de la bugetul de stat.

Bursele studenților români de pretutindeni și cetățeni străini provin din alocarea bugetară de la Guvernul României. Studenții români de pretutindeni și cetățeni străini pot beneficia de burse, mobilități și alte drepturi finanțate din contracte de finanțare externă nerambursabilă câștigate de către UAIC în competiții naționale și internaționale în cuantumul prevăzut de aceste contracte. Studenții români de pretutindeni și cetățeni străini pot beneficia de burse și alte forme de sprijin care se acordă din venituri proprii Universitate/facultăți (burse și granturi de studii acordate de UAIC – ERASMUS, burse și mobilități cu finanțare nerambursabilă, burse Laudamus, Cum Laude, pentru activități sociale în campusurile studențești, pentru activități cultural artistice, activități extracurriculare și alte stimulente financiare respectându-se criteriile și condițiile din Regulament). Restul categoriilor de burse acordate de UAIC nu se pot cumula cu bursa primită de studenții români de pretutindeni care sunt înmatriculați la buget, cu bursă.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, studenții pot primi următoarele tipuri de burse:

 • Burse pentru rezultate academice:

  • burse de excelenţă olimpică I/internaţională;
  • burse de performanţă, categoriile I (BP1) și II (BP2) și burse de performanță științifică (inovație și brevete);
  • burse de studiu;
  • burse pentru masterat didactic;
  • burse pentru învăţământ dual.
 • Burse pentru sprijin social:

  • burse sociale;
  • burse pentru ajutor social ocazional.
 • Burse pentru alte activități:

  • burse speciale: bursa Cum Laude, bursa Laudamus, bursa pentru activități cultural – artistice, bursa pentru activități sociale în campusurile studențești;
  • burse de performanţă sportivă;
  • bursă pentru stagii de studii universitare efectuate în țară și străinătate.

Burse pentru rezultate academice

Bursele de excelenţă olimpică I/internaţională se acordă studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anul I care au obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei.

Bursele de excelenţă olimpică I/internaţională se păstrează pe toată durata studiilor universitare de licenţă, dacă se menţine performanţa academică.

Cuantumul minim al bursei de excelenţă olimpică I/ internaţională este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei.

 Bursele pentru performanță

Bursele atribuite pentru stimularea performanţei se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

 • au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii – bursă de performanță categoria I (BP1) și bursă de performanță categoria II (BP2). Aceste burse se acordă începând cu semestrul I al fiecărui ciclu de studii licență/master, domenii /specializări, în limita fondului disponibil alocat.

Bursa de performanță categoria I (BP1)  – 1.050 RON/lună, iar bursă de performanță categoria II (BP2) – 950 RON/lună.

 •  au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete se poate acorda începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către instituţiile de învăţământ superior, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. Pot candida pentru obţinerea ei doar studenţii care au obținut performanțe științifice prin: publicarea de articole, studii, cărți, monografii/ inovații și brevete/premii la manifestări științifice naționale și internaționale/ participarea la simpozioane, conferințe și sesiuni științifice în domeniul și din timpul ciclului de studii la care este înmatriculat când solicită această bursă.

Bursa de performanță științifică este de 1.320 RON/lună.

Bursele de studiu se acordă studenţilor care frecventează cursurile licenţei didactice cu dublă specializare într-o instituţie de învăţământ superior de stat.

Bursele de studiu se acordă în limita bugetului alocat cu această destinaţie.

Cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare este egal cu salariul net al unui profesor debutant, aflat în plată la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Bursele pentru masterat didactic se acordă studenţilor care frecventează cursurile de masterat didactic într-o instituţie de învăţământ superior de stat.

Cuantumul bursei pentru masterat didactic este egal cu salariul net al unui profesor debutant, aflat în plată la data de 1 octombrie a fiecărui an (3.158 RON/lună).

Bursele pentru învățământ dual  se acordă studenţilor înscrişi la un program de studii din cadrul învăţământului dual, organizat de o instituţie de învăţământ superior de stat, ce îndeplinesc condiţiile stabilite prin metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Burse pentru sprjin social

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarele priorități:

 • studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, studenţilor care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 • studenților bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boala cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent, moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA și cei cu deficiențe locomotorii severe, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Bursa este în valoare de 900 RON/lună.

Bursa pentru ajutor social ocazional

Studenţii pot beneficia, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul beneficiază şi de altă categorie de bursă:

 • bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălţăminte,
 • bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate,
 • bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces.

Burse pentru alte activități

Burse speciale:

Bursa Cum Laude

Beneficiarii acestei categorii de burse sunt studenții care, la sfârşitul unui an de studiu, au acumulat punctaj maxim (600 puncte) pentru fiecare specializare/domeniu de studii.

Aceste burse se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar.

Bursa Laudamus

Beneficiarii acestei categorii de burse sunt: studenţii cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline şi studenţii care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

Aceste burse se acordă lunar, pe durata unui semestru universitar, pentru perioada în care se desfăşoară activităţi didactice.           

Bursa de performanță cultural-artistică se acordă studențiilor înmatriculați la cursuri cu frecvență, de la orice specializare/domeniu de studiu, care au o activitate universitară și de creație cultural-artistică meritorie și au înregistrat performanțe deosebite pentru aceste tipuri de activități extracurriculare /vocaționale. Se acordă lunar, pe durata unui an universitar, inclusiv vacanţe.

Bursa pentru activități cultural-artistice

Beneficiarii acestei categorii de burse sunt studenţii care, sub îndrumarea unui membru al comunităţii academice a UAIC, desfăşoară activităţi suplimentare celor prevăzute în planurile de învăţământ, recunoscute în instituţie de factură vocațională, precum: interpretări vocal-instrumentale, dramaturgie, dansuri, pictură etc.

Se acordă nominal, pentru perioada propusă de către coordonatorii activităţilor, prin hotărîre a Consiliului de Administrație, cu avizul Consiliului facultății unde este înmatriculat studentul.

Bursa pentru activități sociale în campusurile studențești se poate acorda studenţilor care, într-o formă organizată, se implică voluntar în activităţi extracurriculare în folosul UAIC a căror derulare a fost aprobată în prealabil sau ulterior pentru rezultate remarcabile, de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, precum:

 • protejarea şi curăţarea mediului înconjurător;
 • editarea şi redactarea unor reviste, broşuri ale Universităţii;
 • optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti, cantinele și bibliotecile Universităţii, precum și în alte structuri și departamente administrative;
 • implicarea în organizarea unor manifestări științifice, educative, culturale, sportive, etc.

Bursele de performanță sportivă se pot acorda studenţilor care au obţinut performanţe sportive deosebite, lunar pe durata unui an universitar, inclusiv vacanțe.

Bursele pentru stagii de studii universitare în țară și străinătate se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare de studiu ale studenților, efectuate în universități și instituții de cercetare din țară și străinătate pentru care UAIC are încheiate acorduri bilaterale/ inter-instituționale în acest sens sau contracte câștigate și finanțate prin competiții  naționale și internaționale, din fonduri nerambursabile (ex. granturile ERASMUS+, SEE etc).

Cuantumul acestor burse este stabilit prin acordurile și granturile respective, dar poate fi suplimentat din venituri proprii extrabugetare, la propunerea Consiliilor facultăților,  cu plata din veniturile proprii ale acestora și cu aprobarea Consiliului de Administrație.