Lista documentelor de referință externă 

care stau la baza derulării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare

Legislaţia sistemului de cercetare


Învățământ


Cercetare – dezvoltare


Finanțare (indicatori cercetare)


Evaluare și clasificare

 • Hotărâre nr. 1062 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
 • Hotărâre nr. 406 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora

Strategii CDI


PNCDI III


H2020

 • H2020 Grants Manual
 • Legislație, Programe de lucru, Acorduri de finanțare, contracte și reguli de concurs, altele

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/


Proiecte externe (tip EEA grants)

 • Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Fonduri structurale gestionate prin OI Cercetare 

 • Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016 Programul Operaţional Competitivitate (doar POC 2014-2020, Axa Prioritară 1 „CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor”)
 • Ordinul ministrului nr. 4686/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul operational „Competitivitate” (POC)
 • Ordinul MCI 455/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ordinului nr.3822/11.05.2015  pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor in CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”

Resurse umane


Achiziții de bunuri, servicii și lucrări

 • Hotărârea nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

Mobilităţi interne și externe

 •  Hotărâre  nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului (actualizată)
 • Hotărâre nr. 518 din 10 iulie 1995  privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
 • Hotărâre nr. 582 din 15 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare


Regimul rezultatelor de cercetare științifică și dezvoltare experimentală

Lista documentelor de referință internă

care stau la baza derulării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare

Cercetare – dezvoltare- inovare (UAIC)

 • Procedura operaționala pentru organizarea ședințelor si adoptarea deciziilor Biroului Executiv al Consiliului de Administrație aprobată Rector
 • Procedură de sistem privind emiterea deciziilor la nivelul Biroul Juridic aprobată în ședința BECA nr.29A din 06. 07.2017

Resurse Umane: Proceduri/metodologii aprobate de  conducerea UAIC 

[Fișa de evidență a rezultatelor cercetării]

[Anexa 2a]

[Tehnoredactarea descrierii inventiei],

[Anexa 1. Informare BECA]

 • Metodologa de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată în UAIC, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr.6/27.03.2014, modificată prin Hotărârea Senatului UAIC nr.9 din data de 27.11.2014
 • Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe durată nedeterminată în UAIC , aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr.6/28.02.2013. modificată prin Hotărârile Senatului UAIC nr.5 din data de 11.05.2017 li nr.9 din 28.03.2013
 • Procedură de sistem  privind ocuparea unui post de cercetare auxiliar, vacant, în cadrul proiectelor de cercetare derulate în UAIC aprobată în BECA nr.29A din 24.03.2016
 • Regulamentul de recrutare, evaluare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare (inclus în Cartă)
 • Hotărârea Senatului UAIC nr.6 din 16.12.2010 privind utilizarea timpului de muncă în UAIC (4h/zi, respectiv 85h/lună)
 • Hotărâre privind  angajarea pe funcțiile de masterand și doctorand în cadrul contractelor de finanțare a proiectelor de cercetare aprobată în  BECA nr.C1 din 04.09.2017 (completată)
 • Procedură de sistem  privind elaborarea și aprobarea statelor de funcții pentru activitatea didactică și de cercetare și suplinirea posturilor didactice vacante sau rezervate, aprobată în CA din 09.07.2015
 • Procedură de sistem  privind evidența timpului de muncă, aprobată în BECA nr.20A din 24.06.2016
 • Procedură de sistem  privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul  didactic auxiliar și nedidactic în UAIC aprobată în ședința BECA nr.23A din 17.12.2014
 • Metodologie privind acordarea gradației de merit Hotărârea Senatului UAIC nr.9 din data de 27.11.2014 prin Hotărârea Senatului UAIC nr.4 din data de 27.10.2016
 • Procedură privind formarea profesională și perfecționarea personalului didactic auxiliar și administrativ din cadrul UAIC aprobată în BECA nr.35A/02.09.2015
 • Procedură de sistem privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul UAIC aprobată în BECA nr 21A/17.12.2014
 • Metodologie privind plata unor drepturi salariale pentru personalul didactic auxiliar și administrativ aprobat în BECA nr. C17/16.11.2011
 • Procedură privind întocmirea și modificarea fișei postului aprobată în ședința BECA nr.22A din 17.12.2014

Serviciul achiziții

 • Procedură Operațională – Achiziția directă de produse, servicii și lucrări aprobată în ședința BECA nr.3A din 02.02.2017
 • Procedură operațională – procedura simplificată proprie pentru achizițiile de servicii sociale și servicii specifice aprobată în BECA nr. 16A/14.09.2016
 • Procedură operațională privind Metodologia de întocmire, modificare și aprobare a Programului anual al achizițiilor publice aprobată în ședința BECA nr.19A din 27.10.2017 (cu modificări)

Financiar -Contabilitate

 • Decizie prind controlul financiar preventiv nr.15494 din 29.09.2017
 • Procedura de sistem privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor aprobată în ședința BECA nr.14A din 01.07.2016
 • Procedura operațională privind acordarea de avansuri in numerar in lei si valuta si justificarea acestora aprobată în ședința BS nr.20A din 25.02.2009

Media


Mobilităţi interne și externe

 • Deplasări interne 2019

Procedură operațională privind acordarea de avansuri în lei, justificarea deplasărilor interne și a unor cheltuieli materiale

[Anexa 1 – referat deplasare internă (doc.)]

[Anexa 2 – referat cheltuieli material (doc)]

[Anexa 3 – ordin deplasare (doc)]

[Anexa 4 – decont (doc)]

[Anexa 5 – împuternicire]

 • Procedură referitoare la avizările cererilor de deplasare în străinătate aprobată în ședința BECA nr.1 /RI/28.07.2017
 • Hotărâre BS nr.57/RI/17.03.2012 privind semnarea dispozițiilor emise pentru deplasările în străinătate în cadrul contractelor de  cercetare sau cu sprijin financiar de la facultăți/departamente, a căror finanțare este mai mare de 6000 lei
 • Hotărâre BS nr.57/RI/30.07.2008 privind eliberarea dispozițiilor pentru deplasările în străinătate

Documentele Universităţii


Alegeri 2020-2024