Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate. Mobilitatea academică poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.

 

Tipuri de mobilităţi

 1. Mobilitatea internă temporară
 • Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituții de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Mobilitatea internă temporară poate surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.
 • Pot beneficia de mobilitate internă temporară atât studenții aflați pe locuri bugetate, cât și cei aflați pe locuri cu taxă. În cazul mobilității interne temporare pe locuri bugetate, finanțarea urmează studentul. În cazul studenţilor cu taxă care vin să studieze la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, valoarea taxei de şcolarizare, aferentă semestrului în care are loc mobilitatea, se va achita către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea primitoare. Studenţii cu taxă care pleacă să studieze la alte universități din țară sunt scutiți de plata taxei de școlarizare către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru semestrul în care are loc mobilitatea.
 • Un student poate beneficia de mobilitate de studii pe o perioadă de maximum 2 semestre, pe parcursul studiilor universitare. Perioada de studii nu poate depăşi data de încheiere a anului universitar pentru care a fost prevăzută.
 • Studenţii înmatriculaţi în an terminal pot beneficia de o mobilitate de studii cu o durată de un semestru.
 • Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curriculei se realizează atât la începutul, cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituţiilor de învăţământ superior implicate.
 • La începerea mobilităţii, studentul are obligaţia de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma, conform planului de învăţământ al specializării la care efectuează mobilitatea, contract care va fi vizat atât de instituţia de provenienţă, cât şi de instituţia primitoare. Instituţia primitoare are obligaţia ca, la finalul mobilităţii, să elibereze Situaţia şcolară a studentului.

Aprobarea mobilităţii interne temporare are următoarea succesiune:

 • Cererea de mobilitate internă temporară se întocmeşte în 2 exemplare şi are următorul format: Click pentru a descărca cererea de mobilitate internă temporară
 • Cererea de mobilitate internă temporară trebuie să conţină avizele favorabile ale decanului şi rectorului de la facultatea / universitatea de unde pleacă studentul şi respectiv de la facultatea / universitatea primitoare, iar pe verso trebuie să existe situaţia şcolară a studentului semnată de decanul şi secretarul şef al facultăţii. Cererea trebuie să fie ştampilată şi datată;
 • Pentru avizul conducerii universităţii, cererea de mobilitate internă temporară se depune la Rectoratul universităţii pe parcursul lunii septembrie, dar nu mai târziu de 22 septembrie;
 • Cererea de mobilitate internă temporară va fi depusă la secretariatul facultăţii, în original, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar şi trebuie să conţină toate avizele necesare.

 

 

 1. Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu
 • Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în afara cadrului stabilit de un program internaţional;
 • Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare. Mobilitatea internaţională temporară poate surveni după finalizarea primului an de studii;
 • În cazul studenţilor cu taxă care vin să studieze la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, valoarea taxei de şcolarizare, aferentă semestrului în care are loc mobilitatea, se va achita către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Facultatea primitoare. Studenţii cu taxă care pleacă să studieze la alte universități din străinătate sunt scutiți de plata taxei de școlarizare către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru semestrul în care are loc mobilitatea;
 • Recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare, numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior frecventată;
 • La începerea mobilităţii studentul are obligaţia de a completa un contract de studii cu disciplinele pe care le va urma (Learning Agreement), conform planului de învăţământ al specializării în cadrul căreia efectuează mobilitatea, contract care va fi vizat atât de instituţia de provenienţă, cât şi de instituţia primitoare. Instituţia primitoare are obligaţia ca la finalul mobilităţii să elibereze Situaţia şcolară a studentului (Transcript of Records);
 • Aprobarea mobilităţii internaţionale temporare urmează etapele descrise la mobilitatea internă temporară.

 

 1. Mobilitatea internă definitivă şi transferul studenţilor
 • Transferul studenților poate fi efectuat de la o formă de învățământ la alta, de la un program de studii la altul, de la un domeniu de licență la altul, de la o facultate la alta, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Mobilitatea academică internă definitivă poate fi efectuată de la o instituție de învățământ superior la alta, aplicând sistemul european de credite transferabile;
 • Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru studenții finanțați de la bugetul de stat, cât și pentru studenții cu taxă și se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de școlarizare și finanțarea învățământului superior, prin acordul instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu;
 • Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare / domeniu de licență. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar;
 • Transferul/Mobilitatea internă definitivă se face pe principiul „subvențiile urmează studentul”.

 

Transferul studenților/Mobilitatea internă definitivă se aprobă, ținând cont de:

 • compatibilitatea programelor de studii și a planurilor de învățământ;
 • criteriile de performanță profesională stabilite de universitate și de fiecare facultate în parte;
 • situații sociale deosebite.

Aprobarea transferului / mobilităţii interne definitive este de competența:

 • Consiliului Facultății (când se solicită transferul de la o specializare la alta ori de la un domeniu de licență la altul sau de la o formă de învățământ la alta în cadrul aceleiași facultăți);
 • Rectorului (când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul universității, cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăți);
 • Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (când se solicită mobilitatea internă definitivă, cererile fiind avizate favorabil de decani și rectorul celeilalte universități).

Aprobarea mobilităţii interne definitive are următoarea succesiune:

 • Transferul studenților/Mobilitatea internă definitivă se face la cerere, ca urmare a demersului studentului;
 • Cererea de mobilitate internă definitivă se întocmeşte în 2 exemplare şi are următorul format: Click pentru a descărca cererea de mobilitate internă definitivă
 • Cererea de mobilitate internă definitivă trebuie să conţină avizele favorabile ale decanului şi rectorului de la facultatea / universitatea de unde pleacă studentul şi respectiv de la facultatea / universitatea primitoare, iar pe verso trebuie să existe situaţia şcolară a studentului semnată de decanul şi secretarul şef al facultăţii. Cererea trebuie să fie ştampilată şi datată;
 • Pentru avizul conducerii universităţii, cererea de mobilitate internă definitivă se depune la Rectoratul universităţii pe parcursul lunii septembrie, dar nu mai târziu de 22 septembrie;
 • Dispoziţia de mobilitate internă definitivă, emisă în urma aprobării mobilităţii, se transmite, în original, facultăţii la care vine şi, în copie, instituţiei de învăţământ superior de unde vine studentul, în vederea transmiterii actelor de studii către facultatea la care s-a transferat studentul;
 • Cererea de mobilitate internă definitivă / transfer va fi depusă la secretariatul facultăţii, în original, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar şi trebuie să conţină toate avizele necesare;
 • Biroul Consiliului Facultății, care primește studenți transferați aplică recunoașterea creditelor, stabilește examenele de diferență, perioada de susținere a acestora și alte activități obligatorii pe care studenții transferați trebuie să le îndeplinească la facultatea la care vin.

 

 1. Mobilitatea internaţională definitivă
 • Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi în cazul studenţilor proveniţi din statele membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană;
 • Pentru ţările terţe se aplică prevederile acordurilor bilaterale şi ale acordurilor internaţionale în materie, în vigoare la data efectuării mobilităţii.