Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu 15 facultăți, aproximativ 25.000 de studenţi şi peste 700 de cadre didactice titulare, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 600 de universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre

Anul universitar 2023-2024

 • Studenți

Numărul total de studenți: români, străini (UE și non-UE) și în mobilități academice: 24 529, din care:

 • Studenți români: 22 196
  • Studii de licență : 16 681
  • Studii de master: 4 748
  • Studii de doctorat: 767
 • Studenți străini (UE și non-UE): 1 935
  • Studii de licenţă: 1 343
  • Studii de master: 490
  • Studii de doctorat: 102
 • Studenți în mobilități academice: 398
  • Studii de licenţă: 287
  • Studii de master: 84
  • Studii de doctorat: 27

Numărul total de studenți (români, străini UE și non-UE, în mobilități academice) pe facultăţi (licență, master, doctorat):

 • Biologie: 879
 • Chimie: 292
 • Drept și Centrul de Studii Europene: 2 009
 • Economie şi Administrarea Afacerilor: 7 194
 • Educaţie Fizică şi Sport: 1 146
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 658
 • Fizică: 354
 • Geografie şi Geologie: 1 197
 • Informatică: 1 416
 • Istorie: 618
 • Litere: 2 220
 • Matematică: 562
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 889
 • Teologie Ortodoxă: 952
 • Teologie Romano-Catolică: 143
 • Personal

Numărul total al personalului didactic titular este 707, din care:

 • profesori universitari: 182
 • conferenţiari universitari: 256
 • lectori universitari/ șefi lucrări: 232
 • asistenţi universitari: 37

Numărul total al personalului didactic angajat pe perioadă determinată este 55, din care:

 • lectori universitari: 8
 • asistenți universitari: 47

Numărul total al personalului didactic asociat: 865
Numărul total al personalului de cercetare: 126
Numărul total al personalului didactic auxiliar: 586
Numărul total al personalului nedidactic: 556

 • Cooperare internaţională

Anul 2022-2023

 • 663 de universități partenere din 75 de țări
 • Stagii de studiu incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 214
 • Stagii de practică incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 7
 • Stagii de predare incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 87
 • Stagii de formare incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 75
 • Stagii de studiu outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 373
 • Stagii de practică outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 442
 • Stagii de predare outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus KA131, Erasmus+ KA107, SEE): 147
 • Stagii de formare outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 219
 • Proiecte de dezvoltare

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 30 (2017-2024), din care:

 • Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGNU): 13 proiecte din care 3 în 2017 (runda I) și 10 în 2019 (runda a II-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin Acordat Studenților (SGCU-SS): 3 proiecte în 2020 (runda a III-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de Vară (SGCU-PV): 12 proiecte din care 1 în 2017 (runda I), 8 în 2019 (runda a II-a) și 3 în 2020 (runda a III-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de Învățare (SGCU-CI): 2 proiecte din care 1 proiect în 2017 (runda I) și 1 proiect în 2019 (runda a II-a).

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de peste 19 milioane de lei.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 7 proiecte (în anul 2023), din care:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior: 1 proiect;
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: 1 proiect;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor: 1 proiect;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților: 1 proiect;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice: 1 proiect;
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități: 1 proiect;
 • Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră: 1 proiect.

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) în anul 2023 este de 2.158.800 lei.

Proiecte finanțate prin Fonduri Europene Structurale şi de Investiții în perioada de programare 2014 – 2023:

 • Programul Operațional Regional (POR): 2 proiecte în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectelor: 32.002.115,37 lei);
 • Programul Operațional Capital Uman (POCU): 7 proiecte din care 4 în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectelor: 26.189.269,50 lei) și 3 în calitate de partener (valoarea totală contractată de către UAIC: 5.808.212,28 lei);
 • Programul Operațional Competitivitate (POC): 3 proiecte în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectelor: 96.783.927,31 lei);
 • Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM): 1 proiect în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 553.876,16 lei);
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA): 1 proiect în calitate de partener (valoarea contractată de către UAIC: 554.208,58 lei);
 • Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM): 2 proiecte din care 1 proiect în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 1.403.202,04 lei) şi 1 proiect în calitate de partener (valoarea contractată de către UAIC: 5.301.799,57 lei);
 • Programul Operațional Asistență Tehnică – ADR NE (POAT): 1 proiect în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 1.412.790,40 lei).

Proiecte finanțate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR):

 • 2 proiecte prin Componenta 15 – Educație (Digitalizare universitară și Dotare preuniversitară) în valoare de 41.357.392,50 lei.

Proiect finanțat de către Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, 1 proiect în valoare totală de 100.000,00 lei.

 • Cercetare 2023

Proiecte de cercetare cu finanțare națională:

 • Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada  2015 – 2020PNCDI III
  • P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD
   • SUBPROGRAMUL 1.1 Resurse umane
    • Proiecte de cercetare postdoctorală (PD): 4 proiecte
    • Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE): 12 de proiecte
   • SUBPROGRAMUL 1.2 Performanță instituțională
    • Proiecte de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE): 1 proiect
  • P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI
   • SUBPROGRAMUL 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare (parțial)
    • Proiect experimental demonstrativ (PED): 1 proiect
  • P3 – Cooperare europeană și internațională
   • SUBPROGRAMUL 3.2 Orizont 2020 – COFUND: 1 proiect
   • SUBPROGRAMUL 3.6 Suport (parțial)
    • Premierea participării la Orizont 2020: 1 proiect
  • P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră
   • Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE): 21 de proiecte
  • P5 – Cercetare în domenii de interes strategic
   • SUBPROGRAMUL 5.2 Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic
    • Modulul CERN-RO: 2 proiecte 
    • Modul FAIR-RO: 1 proiect
 • Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022 – 2027PNCDI IV

Proiecte FDI, D6-Susținere cercetare: 1 proiect

Proiecte cu finanțare internațională

 • Programe ale Comisiei Europene:
  • Horizon Europe: 2 proiecte
  • Horizon 2020 – Research and Innovation programme:  5 proiecte
  • Programme COST – European Cooperation in Science and Technology: 25 de acțiuni
  • DG Employment, Social Affairs and Inclusion Social Affairs: 2 proiecte
  • Digital Europe Programme (DIGITAL) – DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL: 1 proiect
 • Alte programe internaționale:
  • Proiecte de cooperare Romania-Coreea: 1 proiect
  • The Royal Society International Exchanges award – Romania-UK: 1 proiect

Contract subsidiar pentru implementarea proiectului „Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din ROMÂNIA – ANELIS PLUS 2020”

Granturi UAIC – 25 de granturi

Contracte cu terți – 3 contracte

Brevete și cereri de brevet de invenții

 • 1 brevet de invenții acordat UAIC
 • 4 cereri de brevete de invenții depuse la OSIM
 • Cămine și cantine

Turul Virtual al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi