Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi peste 700 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 500 de universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre

Anul universitar 2019-2020

 • Studenți

Număr total de studenţi: 24 047, din care:

 • Studii de licenţă (ZI şi ID): 17 551
 • Studii de master (ZI şi ID): 5 600
 • Studii de doctorat  (ZI şi ID): 896

Numărul total de studenţi pe facultăţi:

 • Biologie: 778
 • Chimie: 294
 • Drept și Centrul de Studii Europene: 1 934
 • Economie şi Administrarea Afacerilor: 7 541
 • Educaţie Fizică şi Sport: 912
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 326
 • Fizică: 371
 • Geografie şi Geologie: 1 316
 • Informatică: 1 541
 • Istorie: 634
 • Litere: 2 085
 • Matematică: 555
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 659
 • Teologie Ortodoxă: 964
 • Teologie Romano-Catolică: 137
 • Personal

Numărul total al personalului didactic titular este 717, din care:

  • profesori universitari: 169
  • conferenţiari universitari: 231
  • lectori universitari: 266
  • asistenţi universitari: 51
 • Numărul total al personalului didactic asociat: 685
 • Numărul total al personalului de cercetare: 95
 • Numărul total al personalului didactic auxiliar: 505
 • Numărul total al personalului nedidactic: 555
 • Cooperare internaţională

Anul 2018-2019

 • Acorduri bilaterale (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE) cu 504 universități din 57 de țări
 • Stagii de studiu incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE: 186
 • Stagii de practică incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 30
 • Stagii de predare incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 100
 • Stagii de formare incoming (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 58
 • Stagii de studiu outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107): 265
 • Stagii de practică outgoing (Erasmus+ KA103, SEE): 341
 • Stagii de predare outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 189
 • Stagii de formare outgoing (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, SEE): 103
 • Proiecte de dezvoltare

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 23 (2017-2019), din care:

 • Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGNU): 13 proiecte din care 3 în 2017 (runda I) și 10 în 2019 (runda a II-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de Vară (SGCU-PV): 9 proiecte din care 1 în 2017 (runda I) și 8 în 2019 (runda a II-a);
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de Învățare (SGCU-CI): 1 proiect în 2017 (runda I).

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 11.485.867 lei.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 6 proiecte (în anul 2019), din care:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră): 1 proiect;
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: 1 proiect;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor: 1 proiect;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților: 1 proiect;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice: 1 proiect;
 • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități: 1 proiect.

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 2.075.204 lei.

Proiecte finanțate prin Fonduri Europene Structurale şi de Investiții în perioada de programare 2014 – 2020:

 • Programul Operațional Regional (POR): 1 proiect în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 17.478.080,59 lei);
 • Programul Operațional Capital Uman (POCU): 3 proiecte din care 1 în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 6.877.908,86 lei) și 2 în calitate de partener;
 • Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM): 1 proiect în calitate de beneficiar (valoarea totală a proiectului: 553.876,16 lei);
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA): 1 proiect în calitate de partener.

Proiecte finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții: 1 proiect privind reabilitarea, refuncționalizarea și modernizarea Casei Universitarilor Iași (valoarea totală a proiectului: 10.720.905 lei).

 • Cercetare 2019-2020

Programul Operațional Competitivitate (POC), AP1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe: 1 proiect, acronim PRIVATESKY

Proiecte de cercetare cu finanțare națională:

 • Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 – 2020  – PNCDI III
 •  FDI 2019 Fondul de Dezvoltare Instituțiunală
  • Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități: 1 proiect
 •  Planul sectorial de cercetare dezvoltare: 2018-2020 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale: 2 proiecte

Proiecte cu finanțare internațională

 • Programe ale Comisiei Europene:
  • Horizon 2020 – Research and Innovation programme: 7 proiecte, din care 3 în derulare
  • Programme COST -European Cooperation in Science and Technology: 21 de acțiuni
  • DG Employment, Social Affairs and Inclusion Social Affairs: 1 proiect
  • DG Justice and Consumers: 1 proiect
 • Alte programe internaționale:
  • Proiecte de colaborare   dintre IUCN Dubna, Rusia si institutele din Romania: 6 teme de cercetare
  • Proiecte de cooperare RO-Coreea: 2 proiecte
  • Proiecte de colaborare România-Republica Belarus (prin AR): 2 proiecte

 Contract subsidiar pentru implementarea proiectului „Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din ROMÂNIA – ANELIS PLUS 2020”

 Granturi UAIC – 10 granturi

Contracte cu terți – 3 contracte

 • Cămine și cantine

Turul Virtual al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi