Având în vedere:

Directorii şi responsabilii de proiecte/contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, vor avea în vedere faptul că rezultatele CD se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile în vigoare.

Conform Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activităților de cercetaredezvoltare, din 16.12.2020:

Art.2. Prin rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare obținute în baza unui contract finanțat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înțelege:

a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;
b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;
c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;
d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
e) colecții și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute;
f) creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale – soiuri, hibrizi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.

Art.5.

(3) Fișa se completează în sistem electronic, pe platforma BrainMap, în cadrul unei secțiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea și evidența rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.
(4) Accesarea sistemului informatic se va face cu respectarea drepturilor de acces și a instrucțiunilor de completare ale platformei BrainMap.
(5) Introducerea datelor se realizează de către directorul de proiect sau managerul de inovare/directorul entității de inovare și transfer tehnologic al persoanei juridice executante.

Informatii suplimentare:

Potrivit prevederilor din Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, anexă la Ordinului Nr. 3845 din 06.05.2009, Art.5:

(1) – Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeşte, după aprobarea raportului final de activitate, Fişa de evidenţă a rezultatului/ rezultatelor activităţilor de cercetare dezvoltare (conform modelului din Anexa nr. 1 la Ordin).

(2) – Fişa se completează în sistem on-line, pe site-ul oficial al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cadrul unei secţiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea şi evidenţa rezultatelor cercetării (RO INNO ROMANIA – Inovare in Romania).

(3) – Accesarea sistemului informatic se va face pe bază de drepturi de acces, şi anume:

  • pentru fiecare persoană juridică executantă se atribuie un nume de utilizator şi o parolă pentru accesarea secţiunii dedicate care permite introducerea de informaţii în sistem;
  • introducerea datelor se realizează de către persoana desemnată în acest sens la nivelul persoanei juridice executante şi care are întreaga răspundere asupra veridicităţii datelor introduse;
  • datele în sistemul informatic se introduc numai de către coordonatorul proiectului de cercetare-dezvoltare;
  • fiecare sesiune de încărcare a datelor se finalizează prin generarea fişei, care intră în componenţa registrului;
  • sistemul informatic generează fişe pentru fiecare dintre partenerii la proiectul de cercetare-dezvoltare, care le preiau în registrul de evidenţă a acestora.

Persoană de contact:  

Sef Serviciu Elena Felice
eradu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1024
Fax: 0232 20 1382

Elida Rosenhech
elida.rosenhech@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, int.2560