Consiliul de Administraţie al Universităţii este constituit din Rector, Prorectori, Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

Consiliul de Administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului.

Competenţele decizionale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:

  • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţiei;
  • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  • avizează propunerile privind noi programe de studii şi supune spre aprobare Senatului închiderea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care nu se justifică din punct de vedere academic şi financiar;
  • propune Senatului strategii pe domenii de interes ale Universităţii;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat şi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

Nume Funcție
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER  Rector
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi personal
Prof. univ.dr. Mihaela ONOFREI  Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic
Prof. univ. dr. Lucia CIFOR Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe
Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC
Prof.univ.dr. Dan CRISTEA  Director interimar al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat
Costel Palade  Director General Administrativ
Conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen IVĂNESCU  Decan, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Aurel PUI   Decan,  Facultatea de Chimie
Conf. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE  Decan, Facultatea de Drept
Conf. univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAȘEI  Decan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Prof.univ.dr. Teodora Cristina ROMAN  Decan, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU  Decan, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru POPESCU  Decan, Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU  Decan, Facultatea de Geografie şi Geologie
Conf. univ. dr. Adrian IFTENE  Decan, Facultatea de Informatică
Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC  Decan, Facultatea de Istorie
Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU  Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIȚCANU  Decan, Facultatea de Matematică
Conf. univ. dr. Ștefan BONCU  Decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Prof.univ. dr. pr. Ion VICOVAN  Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU  Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Stud. drd. Tudor Mugurel AURSULESEI  Reprezentant al studenţilor