Consiliul de Administraţie al Universităţii este constituit din Rector, Prorectori, Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ, Director General Administrativ Adjunct şi un reprezentant al studenţilor.

Consiliul de Administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului.

Competenţele decizionale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:

  • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţiei;
  • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  • avizează propunerile privind noi programe de studii şi supune spre aprobare Senatului închiderea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care nu se justifică din punct de vedere academic şi financiar;
  • propune Senatului strategii pe domenii de interes ale Universităţii;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat şi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Nume Funcție
Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA  Rector
Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR Prorector pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal
Prof. univ. dr. Romeo Iulian OLARIU Prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe
Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA Prorector pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională
Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare
Prof. univ. dr. Adrian IFTENE Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții, mediul economico-social și comunitatea Alumni
Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi ȘOITU Prorector pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale
Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU Prorector pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat
Costel PALADE  Director General Administrativ
Mircea TULICĂ Director General Administrativ Adjunct
Prof. univ. dr. Dragoș Lucian GORGAN  Decan, Facultatea de Biologie
Conf. univ. dr. Alin Constantin DÎRŢU   Decan,  Facultatea de Chimie
Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ  Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN Decan, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAȘEI Decan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI  Decan, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
Prof. univ. dr. Ionuț TOPALĂ  Decan, Facultatea de Fizică
Conf. univ. dr. Adrian URSU  Decan, Facultatea de Geografie şi Geologie
Prof. univ. dr. Lenuța ALBOAIE  Decan, Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion BÎRLIBA  Decan, Facultatea de Istorie
Conf. univ. dr. Dorina-Claudia TĂRNĂUCEANU  Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIȚCANU  Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Ștefan BONCU  Decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Conf. univ. dr. pr. Cezar Paul HÂRLĂOANU  Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU  Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Stud. Sebastian MOLDOVAN  Reprezentantul studenţilor