Consiliul de Administraţie al Universităţii este constituit din Rector, Prorectori, Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

Consiliul de Administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului.

Competenţele decizionale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:

  • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţiei;
  • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  • avizează propunerile privind noi programe de studii şi supune spre aprobare Senatului închiderea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care nu se justifică din punct de vedere academic şi financiar;
  • propune Senatului strategii pe domenii de interes ale Universităţii;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat şi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

Nume Funcție
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER  Rector
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU Prorector pentru managementul resurselor umane și evaluarea activității
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe
Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare
Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ Prorector pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC
Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN Prorector pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Lect. univ. dr. Sorin MOCANU Prorector pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat
Costel PALADE  Director General Administrativ
Prof. univ. dr. habil. Marius ȘTEFAN  Decan, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Aurel PUI   Decan,  Facultatea de Chimie
Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA  Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Teodora Cristina ROMAN Decan, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAȘEI Decan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi ȘOITU  Decan, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU  Decan, Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU  Decan, Facultatea de Geografie şi Geologie
Conf. univ. dr. Adrian IFTENE  Decan, Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Lucrețiu Ion BÎRLIBA  Decan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON  Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIȚCANU  Decan, Facultatea de Matematică
Conf. univ. dr. Ștefan BONCU  Decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Prof.univ. dr. pr. Ion VICOVAN  Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU  Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Stud. Iustin-Gheorghe JALABOI  Reprezentant al studenţilor