Informaţii publice în conformitate cu Legea 544/2001

Date de contact

Public și mass media: Lidia BOURCEANU
Telefon: +40 (232) 201101
E-mail: lidia.bourceanu@uaic.ro

Biroul de Informare Publică al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” asigură accesul liber şi neîngrădit al publicului şi mass-media la informaţiile de interes public. Activitatea acestuia este condusă în spiritul transparenţei şi al dreptului la informare a cetăţeanului.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, ca instituţie de învăţământ superior, ale cărei acţiuni, politici şi programe au un impact major asupra comunităţii, promovează o politică a deschiderii faţă de societate, în general şi faţă de mass-media. Din acest motiv, universitatea asigură, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege, prin biroul de Informare Publică, informarea corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la informaţiile datorate prin lege sau solicitate în acord cu aceasta.

Activitatea de informare publică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este reglementată de Regulamentul Biroului de informare publică, redactat având la bază Legea 544/2001HG 123/2002 și Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016.

Cum pot obţine o informaţie de interes public?

Informaţii publicate din oficiu

Universitatea comunică anumite informaţii, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Acestea pot fi accesate direct de pe site-ul universităţii, accesând următoarele link-uri:

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 (consultați Buletinul Informativ pentru lista actualizată)

 

Informaţii oferite la cerere

Cererile de informare se primesc:

 • de către angajaţii Biroului de Informare Publică, dacă solicitarea de informaţie este formulată verbal;
 • la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, dacă solicitarea de informaţie este formulată în scris;

În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris, în contextul în care complexitatea informaţiilor de comunicat reclamă acest lucru.

Pentru cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), solicitantul va primi o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii. Formularul pentru solicitarea unei informaţii de interes public poate fi descărcat aici.

La cât timp veţi primi răspunsul?

Reprezentanţii mass-media care au solicitat o informaţie verbal vor primi răspunsul în maximum 24 de ore, în cazul în care solicitantul nu a fost îndrumat să redacteze o cerere în scris.

În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

Dacă informaţia solicitată este de interes public, veţi primi un răspuns, pe suportul specificat de dumneavoastră (e-mail, fax sau scris) în 10 zile.

Dacă prin complexitatea documentării, informarea angajează o perioadă mai mare pentru redactare, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect, comunicarea informaţiei putând interveni cel mai târziu la 30 de zile de la data solicitării, cu informarea soclicitantului.

În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Biroul de Informare Publică informarea solicitantului despre acest lucru.

Cum poate fi contestată decizia biroului?

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Regulamentului Biroului de Informare Publica, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducerii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştină a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

Formularul de reclamaţie administrativă poate fi descărcat aici

Care sunt datele exceptate de la liberul acces al cetăţenilor?

Conform art.12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

 1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
 4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informații privind mediul

Modele de cerere şi reclamaţii

Documentele pot fi descărcate, tipărite, completate şi depuse la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

 1. Modelul de solicitare a unei informaţii de interes public
 2. Modelul de reclamaţie administrativă
 3. Modelul de reclamaţie administrativă 2