Contact

Adresă: B-dul Carol I , nr. 18 , Iași , Corp J
Telefon: 0232 20 1048

Prezentare

Serviciul Investiții și Monitorizare Lucrări îndeplineşte atribuţii, sarcini, responsabilităţi în domeniul construirii, extinderii și modernizării bazei tehnico-materiale specifice activităţilor din cadrul Universității „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi are următoarele atribuţii:

 • Centralizează şi întocmeşte Lista obiectivelor de investiţii și Programul de investiții publice pe surse de finanțare;
 • Supune aprobării  Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget şi alte fonduri legal constituite;
 • Asigură etapele de promovare a investiţiilor din cadrul biroului conform legislaţiei în vigoare: întocmirea proiectelor, aprobarea investiţiilor, autorizarea lucrărilor, organizarea procedurilor de achiziţie;
 • Urmăreşte execuţia, verificarea şi decontarea lucrărilor de investiţii până la recepţionarea acestora;
 • Verifică documentaţiile din punct de vedere tehnic, economic şi încadrarea în termenul din contract, se preocupă de obţinerea avizelor necesare autorizării acestora;
 • Analizează și recepţionează  proiectele / documentațiile tehnice aferente obiectivelor de investiţii ( plan urbanistic zonal-PUZ, studiu de fezabilitate-SF, proiect tehnic – PT) ;
 • Asigură prin proiectant, proiectele şi detaliile de execuţie, urmăreşte respectarea soluţiilor tehnice avizate şi aprobate;
 • Urmăreşte întocmirea Cărţii Construcţiei la obiectivele de investiţii proprii conform legislaţiei;
 • Asigură realizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepțiile finale pentru obiectivele de investiții gestionate de birou;
 • Se preocupă să ţină evidenţa pentru fiecare lucrare de investiţie în parte şi asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în reţeaua informatică a datelor tehnice, fizice şi financiare pentru investiţiile proprii;
 • Actualizează, aprobă  devizele generale ale obiectivelor de investiţii proprii;
 • Asigură întocmirea programului anual al achiziţiilor publice pentru investiții după aprobarea bugetului, respectând reglementările în vigoare;
 • Asigură pregătirea documentaţiilor necesare organizării achiziţiilor publice de prestări servicii de proiectare și de execuție a lucrărilor pentru investiţiile publice precum și desfășurarea acestora în condițiile legii cu reglementările în vigoare.
 • Monitorizează contractele de investiţii – asigurarea derulării componentelor legale şi administrative a acestora;
 • Asigură întocmirea şi comunicarea lunară  a stadiilor de realizare a obiectivelor de investiţii  către MEN;
 • Asigură promovarea, susţinerea şi punerea în aplicare a Hotărârilor BECA privind obiectivele de investiţii;
 • Asigură arhivarea documentelor din cadrul biroului  în conformitate cu legislaţia în vigoare;