Cum se realizează programarea ?  

Programările se fac la adresele de e-mail indicate mai jos, în funcție de facultatea absolvită.

Nicoleta CĂUNEAC
E-mail: nicoleta.cauneac@uaic.ro

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: DREPT; ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR.
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii
 • Eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare.

Alexandra-Andreea FERARIU
E-mail: alexandra.ferariu@uaic.ro

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT; LITERE; MATEMATICĂ; PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI; TEOLOGIE ORTODOXĂ; TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ:

Dana-Mihaela PĂDURARIU
E-mail: dana.padurariu@uaic.ro

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: BIOLOGIE; CHIMIE; FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE-SOCIAL POLITICE; FIZICĂ; GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE; INFORMATICĂ; ISTORIE; CENTRUL DE STUDII EUROPENE (promoții până în 2017, inclusiv):

Mesajul de e-mail trebuie să conțină:

  • Numele complet din certificatul de naștere.
  • Tipul actului de studii solicitat (diploma de licență/master/studii postuniversitare/inginer).
  • Facultatea, specializarea absolvită și sesiunea când ați promovat examenul de licență/disertație (luna și anul).
  • Motivul solicitării (exemple: înscriere concurs titularizare învățământ preuniversitar la Inspectoratul Școlar jud. _______, susținere examen de disertație la Facultatea de _____; alte situații).
  • Dacă se va ridica personal sau prin procură.

După preluarea mesajului vom verifica disponibilitatea eliberării actelor de studii și vă trimitem un e-mail prin care vă comunicăm ziua și ora la care sunteți programat, precum și alte informații utile.

Important! Absolvenții din promoții mai vechi de 7 ani vor trebui să achite o taxă de arhivare. Vezi taxele aici!

 1. Carte de identitate (în original), pentru cetățenii români, sau paşaport (în original), plus certificat de naștere (în copie), pentru cetăţenii străini. După caz, mai este necesar certificatul de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui.
 2. Aviz SSA – Serviciul pentru Studenți și Absolvenți –obținut on-line în urma completării chestionarului: http://www.alumni.uaic.ro/chestionar/index.php/915556/lang-ro. Email-ul de confirmare poate fi prezentat direct pe telefonul mobil. ATENȚIE! Avizul SSA nu constituie programare pentru eliberarea diplomei.
 3. Două fotografii (3 / 4 cm), color, realizate recent. Fotografiile trebuie să fie făcute la un centru foto profesional, pe hârtie fotografică mată (de exmplu Agfa, Kodak, Konica, Fuji). În fotografie, purtaţi haine deschise la culoare (pentru cazul aplicării ștampilei). Fotografiile necorespunzătoare nu sunt acceptate și conduc la reprogramarea eliberării actelor de studii.
 4. Procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul, în original și va avea copii după documentul său de identitate și după documentele de identitate ale absolventului. Procura notarială va fi redactată conform cerințelor și trebuie să fie verificată în prealabil de către un membru al biroului nostru.
 5. Taxă de arhivare. Absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani vor plăti o taxă de arhivare a actelor de studii, care se va achita la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J (corpul administrativ), pe baza unui bon primit de la Biroul Acte de Studii, la data prezentării conform programării. Vezi taxele aici.

RECOMANDĂRI

  • Păstraţi în bune condiţii actele de studii!
  • Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!
  • Nu plastifiaţi actele de studii!

La Biroul Acte de Studii se eliberează următoarele acte:

  • Diplome de licență, diplome de master, diplome de inginer, însoţite de suplimente la diplomă. Pentru absolvenții din promoții mai vechi se eliberează diplomele corespunzătoare studiilor de licență, master, studii aprofundate etc. efectuate, însoțite de anexe (foi matricole sau suplimente la diplomă*).
  • Duplicate ale actelor de studii. Duplicatele se eliberează numai în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii – vezi informaţiile din secțiunea aferentă.
  • Adeverinţe de confirmare a studiilor /adeverinţe de autenticitate (adeverinţele se pot elibera în limbile română, engleză, franceză).
  • Traduceri ale actelor de studii (în limbile engleză şi/sau franceză). Traducerile au antetul şi ştampila UAIC şi sînt semnate de Rectorul universităţii.
  • Foi matricole la cerere (foile matricole, la cerere, se eliberează doar absolvenţilor care nu au primit foaia matricolă odată cu diploma, respectiv, absolvenţilor care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994).

*Ce este suplimentul la diplomă?

  • În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4968 din 7.08.2006, absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2006 primesc Suplimentul la Diplomă. Acest supliment se eliberează ca anexă pentru diplomele de: licenţă, absolvire, inginer, master, studii aprofundate. Documentul nou introdus a fost dezvoltat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO, fiind redactat bilingv (română/engleză), cu un conţinut bogat în informaţii. Printre altele, se face referire la: domeniul, specializarea, titlul acordat, statutul instituţiei, limba de studiu, nivelul studiilor, cerinţele programului de studii, descrierea programului, sistemul de notare şi clasamentul absolventului în raport cu media minimă şi maximă de promovare a anilor de studii pentru promoţia respectivă; accesul privind continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare. Ultima pagină conţine informaţii privind sistemul naţional de învăţământ şi o diagramă privind sistemul de învăţământ din România, inclusiv o descriere a sistemului de învăţământ superior.

La Biroul Acte de Studii NU se eliberează:

  • Diplome de bacalaureat – se eliberează din dosarele aflate la sediul facultăților, la finalizarea studiilor.
  • Situații școlare – se solicită și se eliberează la secretariatele facultăților.
  • Programe analitice – se solicită și se eliberează la secretariatele facultăților.
  • Certificate de absolvire a modulului psihopedagogic, Certificate de acordare a definitivării în învăţământ, Certificate de acordare a gradului didactic 2 şi gradului didactic 1, Atestate de echivalare şi Diplome de conversie. Pentru aceste documente accesați secţiunea Perfecţionare Preuniversitară.

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri, în original, autentificată de un notar public din România.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura va fi emisă de serviciul consular român din țara respectivă.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi denumirea actului de studii care se solicită de la biroul de resort (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

Procura nu este necesară în cazul solicitării traducerilor şi/sau al adeverinţelor de confirmare /autenticitate a actelor de studii.

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parțiale ale unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia. Solicitarea se face contactând prin e-mail persoana de contact.

Persoana de contact:

Nicoleta CĂUNEAC
E-mail:
 nicoleta.cauneac@uaic.ro
Telefon: 0232-201120

Acte necesare pentru obținerea unui duplicat:

 • Monitorul Oficial al României* – exemplar integral și original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat parţial. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita, de la biroul nostru, o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
 • Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial, de asemenea în original.
 • Certificat de naştere în xerocopie.
 • Două fotografii (3/4 cm) color, realizate recent, pe hârtie fotografică, la un studio foto profesional. În fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise. Fotografiile sunt necesare numai în cazul duplicatului diplomei.
 • Chitanţă reprezentînd taxa de 100 lei pentru fiecare act de studii pierdut (taxa se va achita la Casieria centrală a UAIC, din corpul J, pe baza unui bon emis de biroul nostru).
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii. Pentru a descărca cererea faceţi click aici.

Aceste acte se depun la Biroul Acte de Studii personal sau prin împuternicit.

*Publicarea în Monitorul Oficial este obligatorie pentru toate tipurile de diplome, dar nu și pentru anexele acestora (foi matricole, suplimente la diplomă).

Se eliberează numai pe bază de programare strictă confirmată pe email.

Persoana de contact:

Daniela CONSTANTIN
E-mail:
 daniela@uaic.ro
Telefon: 0232-201125

Accesul în biroul nostru (corp A, etaj 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii) este permis NUMAI persoanelor programate. Însoțitorii vor aștepta în afara clădirii.

RESPECTAȚI condițiile impuse de normele în vigoare:

  • masca de protecție care să acopere nasul și gură;
  • dezinfectarea riguroasă a mâinilor la intrarea în birou.

Accesul spre Biroul Acte de studii se va face pe intrarea de la Registratură, pe scări.

Persoanele programate vor aștepta în zonele din afara biroului, cu respectarea distanței de 1,5 m, evitând aglomerarea spațiilor și lăsând un culoar de trecere.

Accesul acestora se va face strict în ordinea programării pe intervale orare din ziua respectivă.

Program cu publicul față în față: Luni – Joi, orele 11:00-14:00

Obținerea unei adeverințe de autenticitate/confirmare.

PASUL 1

Trimiteți următoarele documente (scanate, în format .pdf), pe mail:

  • Cerere adresată rectorului universității (se poate descărca de pe site-ul biroului) link.
  • Copie a actelor de studii pentru care se solicită adeverința.

PASUL 2

Veți primi, pe mail un mesaj de confirmare și o programare posibilă ( ziua/ora) pentru ridicarea adeverinței și achitarea taxei aferente acesteia (taxa vi se va comunica pe mail).

PASUL 3

Dacă vă puteți prezenta să ridicați adeverința la data și ora stabilite, confirmați acest lucru pe mail.

Dacă veți delega pe altcineva să ridice adeverința și să achite taxa la data și ora stabilite de comun acord, trimiteți pe email numele și prenumele persoanei care se va ocupa de acest demers.

PASUL 4

Vă prezentați la data și ora stabilite de comun acord, în corpul A, etajul 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii.

Veți primi un bon cu care veți merge la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, pentru a achita taxa.

Reveniți la biroul nostru (cu chitanța de la casiere) și ridicați adeverința.

Vezi taxele aici.

Se eliberează numai pe bază de programare strictă confirmată pe email.

Persoana de contact:

Daniela CONSTANTIN
E-mail:
 daniela@uaic.ro
Telefon: 0232-201125

Accesul în biroul nostru (corp A, etaj 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii) este permis NUMAI persoanelor programate. Însoțitorii vor aștepta în afara clădirii.

RESPECTAȚI condițiile impuse de normele în vigoare:

  • masca de protecție care să acopere nasul și gură;
  • dezinfectarea riguroasă a mâinilor la intrarea în birou.

Accesul spre Biroul Acte de studii se va face pe intrarea de la Registratură, pe scări.

Persoanele programate vor aștepta în zonele din afara biroului, cu respectarea distanței de 1,5 m, evitând aglomerarea spațiilor și lăsând un culoar de trecere.

Accesul acestora se va face strict în ordinea programării pe intervale orare din ziua respectivă.

Program cu publicul față în față: Luni – Joi, orele 11:00-14:00

Pentru obținerea unei traduceri

PASUL 1

Trimiteți documentul de tradus (scanat, în format .pdf), pe mail împreună cu solicitarea dvs. Menționați dacă doriți ca traducerea să fie pusă într-un plic sigilat.

PASUL 2

Veți primi, pe mail un mesaj de confirmare și o programare posibilă ( ziua/ora) pentru ridicarea traducerii și achitarea taxei aferente acesteia (taxa vi se va comunica pe mail).

PASUL 3

Dacă vă puteți prezenta să ridicați traducerea la data și ora stabilite, confirmați acest lucru pe mail.

Dacă nu, solicitați o altă programare (zi, oră) și așteptați confirmarea.

Dacă veți delega pe altcineva să ridice traducerea și să achite taxa la data și ora stabilite de comun acord, trimiteți pe email numele și prenumele persoanei care se va ocupa de acest demers.

PASUL 4

Vă prezentați la data și ora stabilite de comun acord, în corpul A, etajul 2, Rectorat – Biroul Acte de Studii.

Veți primi un bon cu care veți merge la Casieria Centrală a UAIC, din corpul J, pentru a achita taxa.

Reveniți la biroul nostru (cu chitanța de la casiere) și ridicați traducerea.

Vezi taxele pentru traduceri aici.

Întrucât diplomele eliberate absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sunt prevăzute cu anexă, deci cu foaie matricolă, aceştia pot solicita eliberarea unei foi matricole, la cerere.

Pentru obţinerea foii matricole este nevoie de:

 1. Cerere (vezi formularul). Se poate trimite prin e-mail (adresa de e-mail este în funcție de facultatea absolvită și se poate găsi în secțiunea „Programare pentru eliberarea diplomelor de licență / master / inginer”), prin fax (0232-201121) sau prin poştă (vezi adresa de la CONTACT). La cerere se va anexa o copie după diploma de absolvire.
 2. Taxă de 50 lei (taxa se achită la Casieria centrală a UAIC, pe baza unui bon primit de la biroul nostru în momentul ridicării foii matricole).

Eliberarea foii matricole la cerere se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice act de studii (vezi informaţiile de mai sus).

Nicoleta CĂUNEAC
Telefon: 0232-201120
E-mail: nicoleta.cauneac@uaic.ro

  • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii
  • Eliberarea duplicatelor actelor de studii
  • Eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare.

Alexandra-Andreea FERARIU
Telefon: 0232-201822
E-mail: alexandra.ferariu@uaic.ro

  • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii

Dana-Mihaela PĂDURARIU
Telefon: 0232-201102 interior 2383
E-mail: dana.padurariu@uaic.ro

  • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii

Daniela CONSTANTIN
Telefon: 0232-201125
E-mail: daniela@uaic.ro

  • Traduceri (engleză, franceză)
  • Adeverinţe de autenticitate /confirmare a studiilor (în limbile română, engleză, franceză)

Cristina IRIMIOAIA
Telefon: 0232-201102 interior 2382
E-mail: cristina.irimioaia@uaic.ro

  • Gestionarea bazelor de date în vederea completării actelor de studii
  • Întocmirea actelor de studii pe formulare tipizate pentru toate facultăţile universităţii