Programul Erasmus+ – Proiecte de cooperare (KA2, KA3, Jean Monnet)

Dezvoltarea de proiecte de cooperare în domeniul învățământului superior sub umbrela programului Erasmus+, altele decât cele de mobilități.

Pentru anul 2024, informațiile specifice privind fiecare linie de finanțare pot fi găsite în Ghidul Erasmus+ 2024. Acesta este disponibil și în limba română pe site-ul Agenției Naționale Erasmus, aici. La acesta se adaugă informațiile detaliate din cadrul Apelului european la proiecte și din Apelul național la proiecte (care pot fi găsite pe website-ul Agenției Naționale la secțiunea “Candidatură”, unde sunt publicate toate documentele esențiale (https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura) sub umbrela Programului Erasmus+. Aceste documente includ prioritățile de la nivel european și național, care vor trebui să se regăsească în proiectele depuse în vederea finanțării.

Formularele de candidatură pot fi accesate la următoarea adresă: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

În anul 2024, pentru parteneriate pentru cooperare, ANPCDEFP va urmări:

▪ Încurajarea sustenabilității proiectelor și a transferabilității rezultatelor și practicilor inovatoare;

▪ Participarea în proiecte a persoanelor cu nevoi speciale, a persoanelor cu oportunități reduse și încurajarea proiectelor de includere socială (inclusiv refugiați, solicitanți de azil, migrați);

▪ Implicarea în proiecte a școlilor, autorităților locale, ONG-urilor, IMM-urilor, întreprinderilor sociale situate în zone rurale.

Această acțiune permite organizațiilor participante să dobândească experiență în materie de cooperare internațională și să își consolideze capacitățile, dar și să producă rezultate inovatoare, de înaltă calitate. În funcție de obiectivele proiectului, de organizațiile participante implicate sau de impactul preconizat, printre altele, parteneriatele pentru cooperare pot fi de diferite dimensiuni și își adaptează activitățile în consecință. Evaluarea calitativă a acestor proiecte va fi proporțională cu obiectivele cooperării și cu natura organizațiilor implicate.

Obiectivul principal al parteneriatelor de cooperare este de a permite organizațiilor să își îmbunătățească relevanța și calitatea activităților, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își sporească capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, prin stimularea internaționalizării activităților lor și prin schimburi sau prin elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor.

Aceste parteneriate au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european. Rezultatele trebuie să fie reutilizabile, transferabile, actualizabile și, dacă este posibil, să aibă o puternică dimensiune transdisciplinară.

Apelurile la proiecte finanțate la nivel național, prin Agenția Națională din România, se găsesc pe pagina de internet a Agenției Naționale Erasmus, cât și în Apelul Național Erasmus 2024.

Termene limită:

Parteneriate de cooperare în domeniile educație, formare și tineret05.03.2024.

Parteneriate de cooperare în domeniul sportului05.03.2024.

Modelul de finanțare propus pentru parteneriatele de cooperare în cadrul apelului 2024 constă într-un set de trei sume forfetare unice, care corespund valorii totale a grantului pentru un proiect:

 • 120 000 EUR
 • 250 000 EUR
 • 400 000 EUR.

Pentru o candidatură de proiect ce va fi depusă se va alege una dintre cele trei sume predefinite, în funcție de activitățile propuse spre implementare și de rezultatele dorite. In cazul în care candidatura este selectată pentru finanțare, suma forfetară solicitată devine valoarea totală a grantului alocat.

Depunerea candidaturilor Erasmus+ se face strict în format online prin intermediul Platformei Erasmus+ and ESC a Comisiei Europene (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home) care poate fi accesată pe baza contului de înregistrare deschis de solicitant, după depunerea  la Serviciul Relații Internaționale a UAIC, și aprobarea prealabilă în BECA, a fișei de candidatură.

Depunerea proiectului  pe platforma europeană se face în numele Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care deja deține un cod PIC, respectiv OID (necesar în vederea creării formularelor de candidatură), prin urmare vă rugăm să contactați persoana de contact din cadrul Serviciului Relații Internaționale – dna. Petronela SPIRIDON-URSU (petronela.spiridon@uaic.ro) pentru obținerea acestuia și a altor informații utile, dar și pentru evitarea oricăror probleme în demararea procesului de scriere și transmitere/depunere a proiectului. În cele din urmă, vă rugam să:

 • Descărcați formularele necesare candidaturii de la secțiunile specifice dedicate fiecărui sub-program în parte (Description, Budget, Declaration of Honour, E-form);
 • țineți cont de faptul că primele trei formulare trebuie atașate la cel de-al patrulea (E-form), iar depunerea proiectului se face numai online. În cazul în care aveți probleme în a obține documentele și formularele relevante, vă stăm la dispoziție pentru sprijin.
 • luați în considerare că pentru a depune o candidatură este recomandată contactarea Compartimentului Erasmus+ pentru a ne asigura împreună că datele cu caracter obligatoriu privind Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași din candidatura pe care intenționați să o depuneți sunt cele corecte (codul PIC/OID, codul Erasmus+, documentul „Declaration of Honour” cu semnăturile aferente, Anexele la Application Form, etc), cât și pentru a primi sprijin în crearea contului de utilizator necesar transmiterii online a candidaturii, dacă e necesar.

Parteneriatele pentru excelență susțin proiecte cu o perspectivă durabilă pe termen lung. Acest tip de parteneriate susține următoarele acțiuni:

 • Centre de excelență profesională (CEP) – Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresivă a platformelor europene ale centrelor de excelență profesională, contribuind la strategiile de dezvoltare regională, la inovare și la specializarea inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare. Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la data de 7 mai 2024, 17:00 (Brussels Time)
  pe platforma Funding Tender Opportunities Portal (Centres of Vocational Excellence, ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE| Type of action: ERASMUS Lump Sum Grants);
 • Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies) – Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației. Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 6 iunie 2024, 17:00 (Brussels Time) pe platforma Funding Tender Opportunities Portal (Erasmus+ Teacher Academies, ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA | Type of action: ERASMUS Lump Sum Grants)
 • Acțiunea Erasmus Mundus: Programe de masterat comun Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters) și Măsuri de proiectare Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)– solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 15 februarie 2024.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) urmăresc să îmbunătățească atractivitatea și excelența învățământului superior european la nivel mondial și să atragă talente în Europa, printr-o combinație de:

 • (i) cooperare academică instituțională pentru a evidenția excelența europeană din învățământul superior și
 • (ii) mobilitate individuală pentru toți studenții care participă la programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM), cu burse finanțate de UE pentru cei mai buni studenți care se înscriu.

Principalul obiectiv al măsurilor de proiectare Erasmus Mundus este de a încuraja dezvoltarea la nivel de masterat a unor programe de studii transnaționale integrate noi, inovatoare și de nivel înalt. Aceste măsuri de proiectare trebuie să implice (a) țările participante la programul Erasmus+, (b) instituțiile și/sau (c) domeniile tematice care sunt subreprezentate în programul Erasmus Mundus (a se vedea Catalogul Erasmus Mundus).

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile pentru fiecare tip de proiect în parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Depunerea candidaturilor Erasmus+ pentru aceste proiecte se face strict în format online prin intermediul Platformei Funding Tender Opportunities Portal a Comisiei Europene care poate fi accesată pe baza contului de înregistrare deschis de solicitant.

În cazul in care nu aveti un cont, puteti crea unul aici: Create your profile.

Depunerea proiectului pe platforma europeană se face în numele Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Condițiile de eligibilitate, Ghidul Programului Erasmus+, Formularul de candidatură și Ghidul candidaților sunt disponibile aici.

Alianțele pentru inovare își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue), și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării. De asemenea, aceste alianțe își propun să stimuleze dobândirea de noi competențe și să abordeze decalajul dintre competențe și cererea pieței prin proiectarea și crearea unor noi programe de studii pentru învățământul superior (ÎS) și pentru educația și formarea profesională (EFP), sprijinind astfel dezvoltarea unui spirit de inițiativă și a unor mentalități antreprenoriale în UE.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 martie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Proiectele orientate spre viitor sunt proiecte la scară largă care vizează identificarea, dezvoltarea, testarea și/sau evaluarea abordărilor (de politică) inovatoare care au potențialul de a deveni integrate, îmbunătățind astfel sistemele de educație și formare. Ele vor sprijini ideile orientate spre viitor care răspund priorităților-cheie europene și care au potențialul de a fi difuzate la scară largă și de a contribui la îmbunătățirea sistemelor din domeniul educației, al formării și al tineretului, precum și de a exercita un efect inovator semnificativ, în ceea ce privește metodele și practicile, asupra tuturor tipurilor de învățare și asupra cadrelor de participare activă pentru coeziunea socială a Europei.

Obiectivul este de a sprijini proiectele de cooperare transnațională care pun în aplicare un set coerent și cuprinzător de activități sectoriale sau transsectoriale care:

 • (a) să încurajeze inovarea în ceea ce privește domeniul de aplicare, metodele și practicile revoluționare și/sau
 • (b) să asigure transferul inovării (între țări, sectoare de politică sau grupuri-țintă), asigurând astfel, la nivel european, exploatarea durabilă a rezultatelor proiectelor inovatoare și/sau transferabilitatea în diferite contexte și în rândul unor categorii de public diferite.

Parteneriatele ar trebui să fie alcătuite dintr-o combinație de organizații publice și private care să reunească cercetători, practicieni și parteneri cu capacitatea de a ajunge la factorii de decizie politică. Prin urmare, proiectele orientate spre viitor ar trebui puse în aplicare printr-un parteneriat mixt între diverse tipuri de organizații.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 15 martie 2023.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Aceasta sprijină relevanța, calitatea, modernizarea și capacitatea de adaptare a învățământului superior din țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+ pentru redresare socioeconomică, creștere și prosperitate și pentru a reacționa la tendințele recente, în special la globalizarea economică, dar și la declinul recent al dezvoltării umane, la fragilitatea și inegalitățile sociale, economice și de mediu în creștere, exacerbate de pandemia de COVID-19.

Se așteaptă ca acțiunea să contribuie la prioritățile generale ale Comisiei Europene: Pactul verde european (inclusiv schimbările climatice, mediul și energia), transformarea digitală și tehnologiile de date, alianțele pentru creștere durabilă și locuri de muncă, parteneriatele în domeniul migrației și guvernanța, pacea și securitatea, precum și dimensiunea externă a politicilor interne ale UE în domeniul educației. Acțiunea va sprijini o redresare economică globală ecologică și durabilă de succes în țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+, legată de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și de Acordul de la Paris. Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de învățământ superior.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 8 februarie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding Tender Opportunities Portal, unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul EFP din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 29 februarie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile  pentru fiecare tip de proiect în parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul sportului din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Aceste proiecte urmăresc să sprijine activități și politici în domeniul sportului în țări terțe care nu sunt asociate la program, ca mijloc de promovare a valorilor, precum și ca instrument educațional pentru promovarea dezvoltării personale și sociale a persoanelor și pentru crearea unor comunități cu un nivel mai mare de coeziune.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 martie 2023.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

Această acțiune își propune să sprijine organizarea de evenimente sportive cu dimensiune europeană în următoarele domenii:

 • voluntariatul în domeniul sportului;
 • incluziunea socială prin sport;
 • combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen;
 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, inclusiv:
  • (a) punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică de îmbunătățire a stării de sănătate, a Orientărilor UE privind activitatea fizică și a Apelului de la Tartu pentru un stil de viață sănătos;
  • (b) sprijinirea punerii în aplicare a Săptămânii europene a sportului;
  • (c) promovarea sportului și a activității fizice ca instrument pentru sănătate;
  • (d) promovarea tuturor activităților care încurajează practicarea sportului și a activității fizice, inclusiv sporturile și jocurile tradiționale și sportul intergenerațional. Proiectul trebuie să se concentreze asupra unuia dintre aceste obiective. Se poate concentra și asupra obiectivelor rămase, dar obiectivul principal trebuie să fie clar identificabil și să prevaleze în propunere. În cadrul proiectului se oferă sprijin financiar pentru organizarea unui eveniment sportiv la nivel european într-o țară participantă la program sau pentru organizarea de evenimente locale europene în mai multe țări participante la program.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 5 martie 2024.

Notă!!! Aceste acțiuni sunt coordonate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Candidaturile pentru proiecte centralizate gestionate de EACEA necesită accesarea platformei Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP), unde se găsesc publicate apelurile pentru fiecare tip de proiect in parte. Majoritatea formularelor de candidaturi sunt deja disponibile (cele marcate „Open for submission”).

TIP PROGRAM Cod proiect (reference number) Titlu proiect Coordonator proiect Parteneri  COORD./ ANUL APROBĂRII PROIECTULUI DURATA/ PERIOADA PROIECTULUI BUGET APROBAT
Acronim (în afară de UAIC) RESPONSABIL UAIC
Erasmus+ Jean Monnet – Module 101127556-ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH EuReDiSkills -European Integration Digital Skills UAIC Conf.dr. Silviu Mihail Tiță 2023 36 months (2023-2026) 30.000 euro
UAIC co-financing: 10.000 euro
Erasmus+ Jean Monnet – Centre of Excellence Project: 101085352 — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EUFIRE-RE – EUropean FInancial REsilience and REgulation UAIC Prof.dr. Mihaela TOFAN, FEAA 2022 36 months EU GRANT: 99.938 euro
15.09.2022 – 14.09.2025 UAIC co-financing: 25.163 euro
Erasmus+ Jean Monnet – CHAIR Project: 101085838 — DO RE BIZ — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH DO RE BIZ  Doing Resilient Business on the European Market UAIC Prof.dr. habil. Liviu MAHA, FEAA 2022 36 mths EU GRANT: 46.000 euro
01.10.2022 – 30.09.2025 UAIC co-financing: 16.038 euro
Erasmus+ Jean Monnet – Module Project: 101085160 — NextStepEU — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH NextStepEU – Guiding Steps for the Next Generation of Smarter and More Engaged Citizens in a Sustainable European Union  UAIC Lector dr. Marius APOSTOAIE, FEAA 2022 36 months EU GRANT: 30.000 euro
01.09.2022 – 31.08.2025 UAIC co-financing: 10.000 euro
Erasmus+ Jean Monnet – Module GA 1011048262-EUFACT EUFACT-Implementation of Fraudulent Financial Reporting course in EU universities University of Konstanz, Germany Prof.dr. Mihaela TOFAN, FEAA 2022 36 months EU GRANT: 30.000 euro
01.01.2022 – 31.12.2024 UAIC co-financing: 2143 euro
Erasmus+ Jean Monnet – CHAIR Project 101047526-EU-PAIR EU-PAIR – EU Public Administration Integration and Resilience Studies UAIC Prof.dr. Anamaria BERCU, FEAA 2021 36 mths EU GRANT: 50.000 euro
01.12.2021 – 30.11.2024 UAIC co-financing: 16.825 euro
Erasmus+ Jean Monnet  620415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE SmartEU – European Smart Cities for Sustainable Development UAIC CS.dr. Ana-Iolanda VODĂ, FEAA 2020 36 mths EU GRANT: 30.000 euro
UAIC co-financing: 10.824 euro
11.09.2020 – 10.09.2023
Erasmus+ Jean Monnet 620297-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE EUCONOMICS – Towards New Paradigms of EU Economics: Financial and Monetary Milestones UAIC Conf.dr. Irina BILAN, FEAA 2020 36 mths EU GRANT: 30.000 euro
UAIC co-financing: 10.824 euro
23.09.2020 – 22.09.2023
Erasmus+ Jean Monnet  621262-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE EURES – (inițial JM Chair) EU Interdisciplinary Studies: Widening Knowledge for a more Resilient Union UAIC CS.dr. Ramona ȚIGĂNAȘU, CSE Drept 2020 36 mths EU GRANT: 30.000 euro
02.10.2020 – 01.10.2023 UAIC co-financing: 16.372 euro
Erasmus+ Jean Monnet  620541-EPP-1-2020-1-UK-EPPJMO-NETWORK EUCTER – EU Counter Terrorism Network University of South Wales University of West England, UK Conf.dr. Bogdan ȘTEFANACHI Filosofie și Științe Social-Politice 2020 15.08.2020 – 14.08.2023 25.000 euro
Cardiff University, UK
Egmont Institute Brussels, Belgium
CIDOB Barcelona, Spain
University of Deusto Bilbao
Maastricht University, The Netherlands
Augsburg University, Germany
Prague Metropolitan University, Czech Republic
Jandouba University Tunisia
IDC Herzliya Israel
University of Pisa, Italy
Erasmus+ Jean Monnet 587848-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO JMO-NETWORKEuropean Union and its Neighbourhood. Network for Enhancing EU’s Actorness in the Eastern Borderlands UAIC Prof.dr. Gabriela PASCARIU, Centrul de Studii Europene 2017 01.09.2017 – 31.08.2021 EU GRANT
294.052 EUR
Erasmus+ Jean Monnet 587908-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO JMO-MODULE Culture, creativity and human capital: pillars for European Union’s prosperity UAIC CS dr. Sorin MAZILU, Centrul de Studii Europene 2017 01.09.2017 – 31.08.2021 EU GRANT
39.236,40 Euro
Erasmus+ Jean Monnet 587359-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO JMO-MODULE SESYR: Sustainable education through European Studies for Young Researchers UAIC Prof.dr. Adriana PRODAN, FEAA 2017 01.09.2017 – 31.08.2020 EU GRANT
28.576,80 EUR
Erasmus+ Jean Monnet 575254-EPP-1-2016-RO-EPP JMO-Project SCIENVIR-Scientific Convergence And Interdisciplinarity In Eu Environmental Research UAIC Prof.dr. Costică MIHAI 2016 01.09.2016-31.08.2019 58.923 euro
CERNESIM
Erasmus+ Jean Monnet 575182-EPP-1-2016-1-RO-EPP JMO-CHAIR European Political Economy UAIC Prof.dr. Diego VARELA, Filosofie și Științe Social-Politice 2016 01.09.2016-31.08.2019 EU GRANT
44505 EUR
Erasmus+ Jean Monnet  574702-EPP-1-2016-1-RO-EPP JMO-CHAIR EU Financial Regulation – EUFIRE UAIC Prof.dr. Mihaela TOFAN, FEAA 2016 01.09.2016-31.08.2019 EU GRANT
49717 EUR
Erasmus+ Jean Monnet Academic Modules 565092-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-MODULE Think Green, Act Green: Environmental Protection in a United Europe UAIC Dr. Costică MIHAI, CERNESIM 2015
Erasmus+ Jean Monnet Academic Modules 565466-EPP-1-2015-1-RO-EPPJMO-PROJECT The Eastern Partnership under strain – time for a rethink? UAIC Dr. Teodor Lucian MOGA, Centrul de Studii Europene 2015
Erasmus + Jean Monnet Academic Module 553361-EPP-1-2014-1-RO-EPPJMO- MODULE – European Regional Competitiveness and Human Resource Development UAIC Conf. dr. Ana-Maria BERCU, FEAA 2014
Erasmus + Jean Monnet Academic Module 553009-EPP-1-2014-1-RO-EPPJMO MODULE – Population and human capital policy in the European Union UAIC Conf. dr. Diego VARELA, Filosofie și Științe Social-Politice 2014
Tip program Cod proiect (reference number)

Titlu proiect

Acronim

Coordonator proiect COORD./Responsabil UAIC Anul aprobării proiectului
”Ad personam” Jean Monnet Chair 542962_2013 EU sustainable development, regional cohesion and European policies UAIC Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU, Centrul de Studii Europene 2013
Erasmus + Jean Monnet Academic Module 542943_2013 European Integration and Banking Union Studies UAIC Conf. dr. Dan CHIRLEȘAN, FEAA 2013
Jean Monnet Program, KA1 542830_2013 Monetary, Banking and Financial Issues in Central and Eastern EU member countries UAIC Conf. dr. Angela ROMAN, FEAA 2013
ERASMUS MUNDUS 2013-2524/001-001EMA2 IANUS II – Inter-Academic Network Erasmus Mundus II UAIC Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2013
ERASMUS MUNDUS 2013-2401/001-001 AL ILDRISI II- scholarship scheme for exchange and cooperation between Europe and the Maghreb University of Granada, Spain Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2013
ERASMUS MUNDUS 545765-EM-1-2013-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21 – SILKROUTE- Silkroad Universities Towards Europe University of Padova, Italy Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2013
Erasmus+ 518362-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ENW EUPRHA – European Universities on Professionalization on Humanitarian Action University of Bilbao, Spain Prof.dr.Daniela ȘOITU, Filosofie și Științe Social-Politice 2012
Jean Monnet Module 529655_2012 The EU as regional player. Cooperation and integration in Eastern neighbourhood UAIC CS II dr. Ramona FRUNZĂ (ȚIGĂNAȘU), Centrul de Studii Europene 2012
Jean Monnet Module 529534_2012 Euro and the Banking Integration Process in an Enlarged EU UAIC Conf. dr. Angela ROMAN, FEAA 2012
Leonardo da Vinci LLP LdV/PAR 2012/RO/133; LLP-02696 72012-1-TR1-LEO04- 35828 9 Integration Program for School Dropouts UAIC Prof. dr. Laurențiu ȘOITU, Psihologie și Științe ale Educației 2012
LLP, Erasmus – mobility programme UAIC Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2012
ERASMUS MUNDUS – Lot 5 (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) 372311-1-2012-1RO-ERA MUNDUS-EMA21 I A N U S (INTER-ACADEMIC NETWORK ERASMUS MUNDUS) UAIC Prof. dr. Conţiu ŞOITU, Filosofie și Științe Social-Politice 2012
ERASMUS MUNDUS – Lot 3 Israel 372308-1-2012-RO-ERA MUNDUS-EMA21 E D E N – Erasmus Mundus AcaDemic Network UAIC Prof. dr. Alexandru Florin PLATON, Istorie 2012
LLP Erasmus IP 2011-1IT2-ERA10-27095 FORMation à l’InterCompréhension Appliquée (FORMICA) partener Prof. dr. Doina SPIŢĂ, Litere 2011
Leonardo da Vinci LLP-LdV/PAR/2011/RO/007; 2011-1-RO1- LEO-04-14630 Méthodes et stratégies innovantes d’enseignement-apprentissage pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l’école primaire partener Prof. dr. Constantin CUCOȘ, Psihologie și Științe ale Educației 2011
LLP, Erasmus – mobility programme UAIC Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2011
ERASMUS MUNDUS 2011-2576/001-001-EMA2 EMERGE (Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East) UAIC Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2011
ERASMUS MUNDUS, Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1, Lot 1: Algeria, Maroc, Tunisia) 2011-2480/001-001-EMA2-AL ILDRISI A scholarship scheme for exchange and cooperation between Europe and the Maghreb University of Granada, Spain Prof. dr. Aurel RĂŞCANU, Matematică 2011
LLP Erasmus IP 1-SE-ERASMUS-EUC-2 Ecological management of catchments in Europe-ECOCATCH partener Prof. dr. Ionel MIRON, Biologie 2010
LLP Erasmus IP 2010-1-PL-1-ERA-10-12401 Summer School – Ecological state of Lake Durowskie during restoration measures partener Prof. dr. Mircea NICOARĂ, Biologie 2010
LLP_Erasmus IP 2010-1-BE2-ERA 10-01145 Summer School, – Quelles politiques d’activation dans les pays Europeens, quelles specifites pour les travailleurs sociaux charges d’accompagner les usagers dans ces politiques? UAIC Prof. dr. Ion IONESCU, Filosofie și Științe Social-Politice 2010
LLP Erasmus IP 2010-1-AT1-ERA 10-03168 International Summer School on the Americas partener Conf. dr. Dana BĂDULESCU, Litere 2010
LLP, Erasmus – mobility programme UAIC Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2010
Jean Monnet 09/154529 2009-2756/001-001 Centre d’Excellence en Etudes Européennes UAIC Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU, Centrul de Studii Europene 2009
Jean Monnet Modul 09/154604 2009 – 2769/001-001 Regional Programme of Development and Management in the European Union UAIC Lect. dr. Sînziana BĂLŢĂTESCU, Centrul de Studii Europene 2009
ERASMUS MUNDUS 503754-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS ECDSP – Master in International Sport Tourism Management (MISTOUR) partener Conf. dr. Oana RUSU, FEFS 2009
Jean Monnet 176282_2009 La fonction publique et le fonctionnaire publiques europeens UAIC Lect. dr. Mihaela TOFAN, FEAA 2009
Jean Monnet Chair 154240/ 2009 Human Rights and the European Social Policies UAIC Prof. dr. Doina BALAHUR, Filosofie și Științe Social-Politice 2009
Leonardo da Vinci 2009 – 1BG1 – LEO05 – 01643 Transfer of the French Certification Family Assistant partener Prof. dr. Conţiu ŞOITU, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 2009
Leonardo da Vinci 2009-1-GR1-LEO 05-01855 Transfert d’innovation pour développer la relation d’aide aux publics en situation d’abandon (enfants, adolescents, personnes âgées) en Europe – RELAIS PLUS partener Prof. dr. Conţiu ŞOITU, Filosofie și Științe Social-Politice 2009
Erasmus 502452-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS-ECUE Joint European PhD between Academia and Enterprises on Social Representations and Communication partener Prof. dr. Adrian NECULAU, Psihologie și Științe ale Educației 2009
Erasmus Networks 155977-LLP-1-IT-ERASMUS-ENWS Erasmus Mobility Quality Tools partener Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2009
LLP, Erasmus – mobility programme UAIC Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2009
LLP Erasmus IP 1-SE-ERASMUS-EUC-1 Ecological management of catchments in Europe-ECOCATCH partener Prof. dr. Ionel MIRON, Biologie 2008
Leonardo da Vinci LLP –LDV / PLM/2008/RO/101 Developing the Competencies of the Recent Romanian Graduates in the Economic Area, by European Mobility coordonator Conf. dr. Angelica-Nicoleta NECULĂESEI, FEAA 2008
Erasmus Networks 142418-LLP-1-2008-GR-ERASMUS-ENW Women’s career as Academics, Researchers and Professionals in Engineering, Computers and Science partener Prof. dr. Doina BALAHUR, Filosofie și Științe Social-Politice 2008
Erasmus Networks 2008 – 3525/001 – 001, 142371 – LLP – 1 – 2008 – 1 – BE – ERASMUS – ENW Stakeholders Tune European Physics Studies – Two (STEPS2) partener Prof. dr. Ovidiu CĂLȚUN, Fizică 2008
Languages KA2 143339-2008-PT-KA2NW “Rede Europiea de Intercompreensão“ (REDINTER) partener Prof. dr. Doina SPIŢĂ, Litere 2008
Leonardo da Vinci LLP – LDV / TOI / 08 / IT / 536 Quality Early Childhood Education and Care partener Conf. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Psihologie și Științe ale Educației 2008
Erasmus Structural Networks 142650- LLP-1-2008-1-IT-ERASMUS-ENW – JOIMAN Joint Degree Management and Administrative Network: Tackling current issue and facing future challenges partener Șef dept. Livia DIMITRIU, Relații Internaționale 2008
LLP, Erasmus – mobility programme partener Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2008
Jean Monnet C/2007-1551 / 001-001 JEA-JECHA European banking and financial integration in the EU-27 contractor Conf. dr. Dan CHIRLEŞAN, Prof. dr. Gabriel ȘTEFURA, FEAA 2007
Jean Monnet 07/0201 (2007-2010) European Business Environment contractor Conf. dr. Liviu MAHA, FEAA 2007
Multilateral Projects – Languages KA2 135459-LLP-1-2007-1-GR-KA2 – KA2MP/2007-3634 USGA – You Speak Greek Already partener Prof. dr. Mihaela PARASCHIV, Litere 2007
Leonardo da Vinci LLP-LDV/TOI/07/BE/503 (2007-2009) Développement de ressources pédagogiques partagées et adaptables pour l’enseignement professionnalisant de la localisation de contenus électroniques multimédias (eCoLoMedia) contractor Prof. dr. Rodica DIMITRIU, Litere 2007
Multilateral Projects – Languages KA2 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2-KA2MP – KA 2 Langues “Formation de formateurs à l’intercompréhension en Langues Romanes“ (Galapro) partener Prof. dr. Doina SPIŢĂ, Litere 2007
Leonardo da Vinci LLP-LdV-TOI-2007-[ES]-[149.001] (2007-2009) E-learning systemic education to improve the interaction between work, health and organization partener Prof. dr. Ana CONSTANTIN, Psihologie și Științe ale Educației 2007
LLP, Erasmus – mobility programme partener Prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector 2007
Leonardo da Vinci – student mobility RO/2006/PL/97213/S Consolidarea abilităților studenților la psihologie în domeniul educației timpurii partener Adm. fin. Irina ȘUBREDU, CIPO 2006
Leonardo da Vinci – student mobility RO/2006/PL/97136/S Improving the skills and competences of the last year students in Law by European Experience partener Lect. dr. Mariana TĂTĂRUȘANU, FEAA 2006
Jean Monnet C06/0043 The European Administrative Area contractor Prof. dr. Ovidiu STOICA, FEAA 2006
Jean Monnet 2295-001-001 CEN CENRE Romania’s Integration in European Union – Costs and benefits contractor Conf. dr. Livu MAHA, FEAA 2006
Leonardo da Vinci RO/2006/PL97207/S (2006-2007) Young Graduate’s Professional Training in Euromarketing partener Conf. dr. Liviu MAHA, FEAA 2006
Leonardo da Vinci 2006-FR/06/B/P/PP-152572 (2006-2008) Practising Sustainable Development through E-Learning – PASDEL contractor Prof. dr. Carmen PINTILESCU, FEAA 2006
Leonardo da Vinci – student mobility RO/2006/PL/97207/S Young Graduate’s Professional Training in Euromarketing contractor Conf. dr. Liviu MAHA, FEAA 2006
Leonardo da Vinci – student mobility RO/2006/PL/97209/S Dezvoltarea entreprenoriatului în IMM-uri și facilitarea accesului studenților la formare europeană contractor Prof. dr. Mircea GEORGESCU, Facultatea de FEAA 2006
Leonardo da Vinci – student mobility RO2006/PL/97211/S High-Tech and High-Toungh for the public administration institutes in Romania contractor Conf. dr. Dan CHIRLEŞAN, FEAA 2006
Jean Monnet C / 2006 / 06 0038 European Public Policies for regional Sustainable Development contractor Conf. dr. Dan CHIRLEŞAN, FEAA 2006
LLP Intensive Programme 45820-IP-1-RO-Erasmus-IPUC-2-PCO Children’s European Citizenship: Information and Participation -CeCiP partener Prof. dr. Doina BALAHUR, Filosofie și Științe Social-Politice 2006
Leonardo da Vinci FR/06/B/P/PP – 152570 Pilot projects Transfert des profiles metiers-formation pour developper la relation d’aide aux pulics en situation d’abandon RELAIS II contractor Conf. dr. Cristina NEAMȚU, Psihologie și Științe ale Educației 2006
Leonardo da Vinci RO/05/B/P/PP 175010 European Curriculum for Methodological Training in the Field of Environmental Education Curriculum contractor Prof. dr. Dumitru OPREA, FEAA 2005
Leonardo da Vinci 2005-DE-05-B-F-PP-146263 Developing Innovative eContent Localization Training Teachers in Professional Translation (eCoLoTrain) partener Prof. dr. Rodica DIMITRIU, Litere 2005
Leonardo da Vinci E/02/B/F/PP-115.809 Formesport partener Prof. dr. Adrian NECULAU, Psihologie și Științe ale Educației 2003
Leonardo da Vinci F/99/1/65760/PI/III.3.a Insertion des Tsiganes par la formation et le travail partener Prof. dr. Adrian NECULAU, Psihologie și Științe ale Educației 1999
AGROECOINN
OUTDOC
EDE
TELESPA
ICMED
Reflect Lab
DiTEMP
GIFT
UNISAFE
MIECAT
MobiAbility
EFFORT
NICE
ENABLES
CORETEV
More than Gold
MIENAT
EDMEDIA
Anthropocene
ECI: From A to Z
GLOBDIVES
CoTalent
FINANCEn_LAB
CONFIDENT
e-InnoEduCO2

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.