Hotărârile Senatului UAIC din data de 15 aprilie 2024

H O T Ă R Â R I L E

SENATULUI ORDINAR

AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:

  • Lect. univ. dr. Ionuț Onose
  • Stud. Andreea Maria Coteață
  • Stud. Sebastian Moldovan
 1. Hotărâre cu privire la validarea, în urma consultării Senatului de către Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. univ. dr. Liviu – George MAHA, a echipei de prorectori, în următoarea componență:
 • Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR– Prorector pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal;
 • Prof. univ. dr. Romeo Iulian OLARIU– Prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe;
 • Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA– Prorector pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională;
 • Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA– Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
 • Prof. univ. dr. Adrian IFTENE– Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții, mediul economico-social și comunitatea Alumni;
 • Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi ȘOITU– Prorector pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale;
 • Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU– Prorector pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar.
 1. Hotărâre cu privire la validarea propunerilor venite din partea studenţilor membri în Senatul UAIC, pentru reprezentanţii studenţilor astfel:
 • Student Lavinia Cîrdei – reprezentantul studenţilor în Biroul Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Student Sebastian Moldovan – reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi în Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea numărului comisiilor Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi a denumirii acestora, în acord cu noua structură a prorectoratelor, după cum urmează:
 • Comisia pentru pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal;
 • Comisia pentru pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe;
 • Comisia pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională;
 • Comisia pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
 • Comisia pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții, mediul economico-social și comunitatea Alumni;
 • Comisia pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale;
 • Comisia pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar.
 • Comisia pentru studii universitare de doctorat
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2024 – 2029, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 27 din StatutulInstitutului de Cercetări Interdisciplinare (ICI) UAIC, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 15, art. 16, art. 17 şi art. 32, alin. 12, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Institutului de Cercetări Interdisciplinare (ICI) UAIC, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursului pentru funcțiile de Director General al Institutului de Cercetări Interdisciplinare și de Directori ai Centrelor de Cercetare RAMTECH și ARHEOINVEST din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2024 – 2029, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de concurs pentru funcțiile de Director General al Institutului de Cercetări Interdisciplinare și de Directori ai Centrelor de Cercetare RAMTECH și ARHEOINVEST din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2024 – 2029, după cum urmează:
 • Președinte: Prof. univ. dr. Liviu – George Maha – Rector;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Romeo Iulian Olariu – Prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe;
  • Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu – Prorector pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de contestaţii pentru funcțiile de Director General al Institutului de Cercetări Interdisciplinare și de Directori ai Centrelor de Cercetare RAMTECH și ARHEOINVEST din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2024 – 2029, după cum urmează:
 • Președinte: Prof. univ. dr. Ioana Maria Costea – Prorector pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională;
 • Membri:
  • Conf. univ. dr. Lilian Niacșu – Prorector pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar;
  • Conf. univ. dr. Ionuț Nistor – Prorector pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului concursului de ocupare a postului de asistent universitar, poziţia nr. 56, perioadă nedeterminată, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021 – 2022, ca urmare a hotărârii civile a Curţii de Apel Iaşi nr. 615/06.11.2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului concursului din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, de acordare a unui spor de performanţă academică începând cu 01.04.2024, doamnei asist. univ. dr. Emilia Alexandra Pascal, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Comisiei de Laudatio pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași domnului profesor univ. dr. Nadji Rahmania, din cadrul Universității Lille, Franţa, după cum urmează:
 • Prof. univ. dr. Liviu – George Maha, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Președintele Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru, Facultatea de Filosofie și Științe Social -Politice
 • Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu, Prorector pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale;
 • Prof. univ. dr. Petru Bejan, Directorul Departamentului de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social -Politice
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Comisiei de Laudatio pentru decernarea titlului de Profesor de Onoare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași domnului Prof. univ. dr. Cristian Focșa, din cadrul Universității Lille, Franţa, după cum urmează:
 • Prof. univ. dr. Liviu – George Maha, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu, Decanul Facultății de Fizică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. habil. Ionuț Topală, Prodecan al Facultății de Fizică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ. dr. habil. Dan-Gheorghe Dimitriu, Facultatea de Fizică, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Conf. univ. dr. Valentin Pohoață, Facultatea de Fizică, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Lector univ. dr. Cătălin Agheorghiesei, Facultatea de Fizică, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de contestații la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, după cum urmează:
 • Președinte:
  • Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu – Facultatea de Drept
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Doina Humelnicu – Facultatea de Chimie
  • Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
  • Prof. univ. dr. Nelu Zugravu – Facultatea de Istorie
  • Conf. univ. dr. Ionuț Minea – Facultatea de Geografie și Geologie
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților și Institutului de Cercetări Interdisciplinare (ICI-UAIC) privind componența comisiilor de contestații pentru analiza și soluționarea contestațiilor privind nerespectarea procedurii de evaluare de către comisia de concurs pe baza criteriilor prevăzute în Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Matematică privind componența comisiei de contestații pentru postul de conferențiar, poziția nr. 28, după cum urmează:
 • Președinte: Prof. univ. dr. Cezar Oniciuc
 • Membri:
  • Conf. univ. dr. Anca Croitoru
  • Prof. univ. dr. Dorel Fetcu
  • Prof. univ. dr. Dumitrel Ghiba
  • Prof. univ. dr. Marius Tărnăuceanu
 • Membru supleant:
  • Prof. univ. dr. Cătălin Galeș
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, până la finele anului universitar 2023-2024, doamnei Conf. univ. dr. Smaranda Vântu, din cadrul Facultății de Biologie.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursurilor pentru funcțiile de Director al Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar și Director al Departamentului de Formare Continuă, Învățământ la Fistanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului concursului organizat pentru ocuparea postului de cercetător cu experiență (CS I), poziția nr. 2, în cadrul proiectului „Jean Monnet Centrul de Excelență European Financial Resilience and Regulation, acronim EUFIRE-RE, Cod Proiect ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EUFIRE-RE – 101085352, Contract de finanțare nr. 101085352/2022, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de selecție a grupului țintă a proiectului Acces la învățământul universitar online pentru toți. E-educație pentru toți!, cod MySMIS: 146058, nr. contract de finanțare: 296/233t/30.07.2021, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării condițiilor de admitere pentru sesiunea iulie/septembrie 2024, pentru studii de master în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, după cum urmează:
  • 60% media obținută la examenul de licență;
  • 40% nota la interviu, susținută în limba de predare a programului, pe baza scrisorii de motivație depuse de candidat la dosarul de înscriere
 1. Hotărâre cu privire la validarea, în calitate de reprezentant al studenților în Consiliul Școlii Doctorale de Teologie, domnul doctorand Florinel – Cristian Brădățan.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de acordare a calității de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2023-2024, doamnei Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, din cadrul Facultății de Litere a Universității din București.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Drept de acordare a calității de cadru didactic asociat, pentru semestrul II al anului universitar 2023-2024, doamnei judecător Georgiana – Livia Ștefan.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de acordare a calității de cadru didactic asociat, pentru pentru semestrul II al anului universitar 2023-2024, domnului Prof. univ. dr. Portugal Duarte António Manuel, din cadrul Facultății de Economie a Universității din Coimbra, Portugalia.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, începând cu data de 01.04.2024, pe o perioadă de 1 an și 6 luni, până la 30.09.2025, a domnului Achirei M. Emanuel, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Informatică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, începând cu data de 01.04.2024, pe o perioadă de 1 an și 6 luni, până la 30.09.2025, a domnului Arvinte Rareș, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Informatică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, începând cu data de 01.04.2024, pe o perioadă de 2 ani, până la 31.03.2026, a domnului Sebastian Tiberiu Chendrean, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social – Politice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, începând cu data de 01.10.2024, pe o perioadă de 1 an, până la 01.10.2025, a doamnei Ana-Maria Plumb, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Studii Filologice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, începând cu data de 13.05.2024, pe o perioadă de 1 an, a domnului Silvian-Emanuel Man, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Istorie.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, începând cu data de 01.10.2024, pe o perioadă de 1 an, a domnului Ichim – Codrin Sîrcu, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, fără alocare de finanțare, până la data de 30.09.2025, a doamnei Carmen Lorena Vlăduț, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Drept.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către doamna Ecaterina Anton, absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, la Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, specializarea Psihologie, în sesiunea iulie 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către doamna Laura-Roxana Mocanu (căs. Struluciuc) , absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, la Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, specializarea Psihologie, în sesiunea iulie 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către doamna Bianca Elena Munteanu, absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, la Universitatea „Spiru Haret” din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihologie, în sesiunea iulie 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către domnul Claudiu – Daniel Zahariuc, absolvent al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Facultatea de Psihologie, specializarea Psihologie, în sesiunea iulie 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către domnul Andrei Ciprian Zamfir, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, secția Pastorală, la Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală, în sesiunea iulie 2024.