Hotărârile Senatului UAIC din data de 16 noiembrie 2023

 

 H O T Ă R Â R I L E

SENATULUI ORDINAR

AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 16 noiembrie 2023

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  •  Conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc
  • Stud. Andrei Alexandru Solomon
  • Stud. Roxana Ciorteanu
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea lansării spre dezbatere publică a Cartei Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a procedurii pentru transmiterea de propuneri din partea membrilor comunității UAIC privind Carta aflată în dezbatere, conform anexelor.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2024-2029, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la revalidarea Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere în mandatul 2024 – 2029, astfel cum a fost numit prin H.S. 34/25.05.2023, conform art. 3, alin. (1) din Metodologia de organizare a Referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului, după cum urmează:
 • Președinte: Lect. univ. dr. Olga Andreea URDA
 • Locțiitorul Președintelui: Conf.  univ. dr. Irina BILAN
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Anca – Maria NICA
  • Lect. univ. dr. Ovidiu AVĂDĂNEI
  • Asist. univ. dr. Andrei CUZUB
  • Stud. Iustin – Gheorghe JALABOI
  • Stud. Andrei – Alexandru SOLOMON
 • Membri supleanți:
  • Lect. dr. Lucian – Mihael BĂLĂNUȚĂ
  • Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE
  • Stud. Andreea Diana CRĂCIUN
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master înmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor privind cuantumurile burselor studenţeşti, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, de cercetare şi personalul didactic-auxiliar din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul de cercetare şi personalul didactic-auxiliar din cadrul ICI-UAIC, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea încadrării unui nou program de master profesional,  Alimentaţie şi Sport, în domeniul de studii universitare de masterat acreditat Chimie, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în limba română, 120 credite de studii transferabile, în cadrul Facultăţii de Chimie.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii unui nou membru, în persoana domnului Conf. univ. dr. Paul Ţibuleac, al Consiliului Departamentului de Geologie, cu următoarea componență:
 • Șef lucrări dr. Ciprian Chelariu – Director de departament
 • Prof. univ. dr. Dan Stumbea
 • Prof. univ. dr. Traian Gavriloaiei
 • Prof. univ. dr. Paul Țibuleac
 • Prof. univ. dr. Andrei Buzatu
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii domnului CS II dr. habil. Vasile Tiron la Școala Doctorală a Facultății de Fizică, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice domnului Conf. univ. dr. Emilian – Iustinian Roman la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în anul universitar 2023 – 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revenirii la studiile doctorale, începând cu data de 01.11.2023, a doamnei Gabriela Vrîncianu (căs. Stanciu – Șerban), în cadrul Școlii Doctorale de Litere, ca urmare a întreuperii studiilor cu scopul îngrijirii și creșterii copilului.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către doamna Ana – Maria Mihăilă (căs. Frai), absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, la Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, specializarea Psihologie, în sesiunea februarie 2024.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea începerii demersurilor pentru intrarea în lichidare a specializării de master aparținând Facultății de Fizică, denumit Științe(interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie), învățământ cu frecvență, în limba română, începând cu anul universitar 2024 – 2025.