HOTĂRÂRILE SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
din data de 14 aprilie 2022

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Rada Cornea
– Stud. Daniel Rusu

2. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Centrului Research as a Service – Iași, acronim RaaS-IS, ca entitate în subordinea Direcției Comunicații Digitale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fără personalitate juridică, în baza contractului de finanțare nr. 236/ 21.04.2020.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului RaaS-IS, ca entitate în subordinea Direcției Comunicații Digitale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fără personalitate juridică.

4. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, poziția nr. 2, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare „Research as a Service Iași”, (RaaS-IS), contract de finanțare POC/398/1/124759, pe perioadă determinată de 3 ani, în intervalul 18.04.2022 – 17.04.2025.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Managementul Calității.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării Facultății de Teologie Ortodoxă privind modificarea titulaturii Centrului de Cercetare în Teologie Ortodoxă „Filaret Scriban”, având noua denumire Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință (CCI-RFS.)

7. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Statutului Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință (CCI-RFS).

8. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. Monica Paulina Pătruț, la Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social – Politice, în domeniul de studii universitare de doctorat Științe ale Comunicării.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, până la finalul anului universitar 2021 – 2022, a domnului șef de lucrări Vasile Sîrbu, de la Facultatea de Biologie.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării statutului de cadru didactic asociat, în anul universitar 2021-2022, pentru domnul conf. univ. dr. Marius Tiberiu Alexianu.

11. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, domnului lector univ. dr. Adrian Sorin Mihalache, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, în semestrul II al anului universitar 2021-2022.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor ARACIS în vederea obținerii autorizării provizorii de funcționare a programului de studii universitare de licență Planificare Teritorială, în domeniul de acreditat Geografie, la forma de învățământ cu frecvență, pentru filiala Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor ARACIS în vederea încadrării programului de masterat Riscuri naturale, SIG și teledetecție, în domeniul de acreditat Geografie, la forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru filiala Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master LIFELINE – Lifelong Well-Being and Healthy Aging, Healthcare track, în limba engleză, la forma de învăţământ cu frecvenţă, 120 de credite, care va funcţiona începând cu anul universitar 2022 – 2023 în cadrul Facultăţii de Fizică.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), a calificării LIFELINE – Lifelong Well-Being and Healthy Aging, Healthcare track, aferentă programului de studii universitare de master LIFELINE – Lifelong Well-Being and Healthy Aging, Healthcare track, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite de studii transferabile.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitării de actualizare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificării Studii Europene și vecinătatea estică a UE, aferentă programului de studii universitare de master Studii Europene și vecinătatea estică a UE (în limba engleză), la forma de învăţământ cu frecvenţă, 120 de credite de studii transferabile.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea lichidării programului de studii universitare de licență Biofizică, la forma de învățământ cu frecvență, 180 de credite, începând cu anul universitar 2022 – 2023.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea lichidării programului de studii universitare de master Activități sportive de timp liber și sporturi extreme, începând cu anul universitar 2022 – 2023.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei pentru desfășurarea cursului de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar Prevenirea comportamentelor agresive de tip bullying și cyberbullying la nivelul comunităților școlare, în cuantum de 750 de lei.