HOTĂRÂRILE  SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
din data de 18 martie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Roxana Bălteanu
– Stud. Andrei – Alexandru Solomon

2. Hotărâre cu privire la validarea domnului CS II dr. Aurelian – Petruș Plopeanu în funcția de Director al Departamentului Interdisciplinar Științe Socio – Umane din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții. Numirea se va face cu data de 1 aprilie 2021.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență / diplomă, disertație și absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022).

4. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii art. 8, din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin adăugarea unui nou aliniat având următorul conținut:

Art. 8, alin. (4): “Pentru studenții postdoctoranzi care nu au beneficiat de finanțare din partea UAIC sau altă entitate, durata programelor postodoctorale poate fi prelungită cu 12 luni, fără taxă.”

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Secretariatului General al Universității.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 9, alin. (4) și art. 10, alin (1) din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având următorul conținut:

Art. 9, alin. (4): “Pentru funcţia de profesor universitar:
a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează;
b) deținerea calității de conducător de doctorat;
c) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 2.
Art. 10, alin. (1): “În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere (conform Anexei 3), semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
c) Curriculum vitae tipărit şi în format electronic;
d) listă de lucrări tipărită şi în format electronic;
e) fişă de autoevaluare, alcătuită în conformitate cu prevederile fişei de evaluare generală a standardelor universităţii, din Anexa 1.
f) fişă privind standarde minimale pe domenii ale universităţii, pentru posturile de asistent universitar şi lector universitar/şef lucrări, conform Anexei 2;
g) fişă privind standarde minimale pe domenii ale universităţii, pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar, conform Anexei 2;
h) copie legalizată a diplomei de doctor, obţinută în domeniul postului la care candidează; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaşterea acesteia;
h1) copie după atestatul de abilitare, pentru posturile de profesor universitar;
i) rezumat de maximum o pagină, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat;
j) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexei 4) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011;
k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
l) copie după certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic;
m) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
n) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, atunci când este cazul;
o) binecuvântarea ierarhului locului, pentru candidaţii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Teologie Romano-Catolică;
p) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 9, alin. (1) și art. 10, alin (1) din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având următorul conținut:

Art. 9 alin. (1) Pentru funcția de CS I:
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul ştiințific arondat postului, sau în domenii conexe in cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile ştiințifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul ştiințific pentru care candidează;
b) deținerea calității de conducător de doctorat;
c) îndeplinirea standardelor Universității pe domenii, prevăzute în Anexa 2.
d) vechime de cel puțin 9 ani in învățământul superior sau în cercetare-dezvoltare în specialitate sau vechime de 15 ani în profilul postului pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării ştiințifice.

Art. 10, alin. (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conține, următoarele documente:
a) cerere de înscriere (conform Anexei 3), semnată de candidat;
b) declarație pe proprie răspundere, privind veridicitatea informațiilor prezentate in dosar;
c) propunere-plan de dezvoltare a carierei universitare, pe maximum 10 pagini;
d) Curriculum vitae, tipărit şi electronic;
e) listă de lucrări, în format tipărit şi electronic
f) fișă de autoevaluare, alcătuitã în conformitate cu prevederile fişei de evaluare generală a standardelor universității (Anexa 1)
g) fişă privind raportarea la standardele minimale pe domenii ale Universității (conform Anexei 2)

h) copie legalizată a diplomei de doctor, obținută în domeniul postului la care candidează. În cazul in care diploma de doctor a fost obținută într-o instituție academică din străinătate, se ataşează atestatul de recunoaştere a1 acesteia;
h1) copie după atestatul de abilitare, pentru posturile de CS I;
i) rezumatul de maxim o pagină in limba română şi într-o limbă de circulație internațională a tezei de doctorat;
j) declarație pe propria răspundere a candidatului (conform Anexei 4), privind situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
l) copia cărții de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într- un scop echivalent cărții de identitate;
m) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
n) binecuvântarea ierarhului locului, pentru candidații de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Teologie Romano-Catolică;
o) maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
p) copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;
q) adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională – perioadele şi funcțiile profesionale ale candidatului în învățământul superior/cercetare ştiințifică/alte activități, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în țară ori în străinătate (în original; adeverințele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).

8. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, în anul universitar 2020 – 2021, după împlinirea vârstei de 65 de ani, a domnului prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru , de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, în anul universitar 2020 – 2021, după împlinirea vârstei de 65 de ani, a domnului prof. univ. dr. Doru – Toader Juravle , de la Facultatea de Geografie și Geologie.

10. Hotărâre cu privire la avizarea modificării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin înlocuirea domnului lector univ. dr. pr. Paul – Cezar Hârlăoanu, ca urmare a validării acestuia în funcția de director de department al Facultății de Teologie Ortodoxă și renunțarea domniei sale la calitatea de membru în Comisia de Etică, cu domnul lector univ. dr. pr. Roger Coresciuc.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii componenței Comisiei de evaluare a candidaturilor pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante din cadrul Departamentului de Științe Socio-Umane al Institutului de Cercetări Interdiscplinare, începând cu semestrul al II – lea al anului universitar 2020 – 2021, după cum urmează:

Președinte: CS II dr. Gînsac Ana – Maria
Membri titulari: CS II dr. Rusu Diana Valentina
CS II dr. Grădinaru Camelia
Membri supleanți: CS II dr. Ungureanu Mădălina
CS III dr. Mihai Constantin Ionuț

12. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiei de contestații, propuse de Facultatea de Chimie pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante din cadrul Proiectului de cercetare “Dezvoltarea unei noi generații de agenți antimicrobieni cu schelet hybrid azaheterociclic prin metode ecologic prietenoase”.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Organigramei Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor din Facultatea de Drept pentru studiile de licenţă şi masterat, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform anexei.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate efectuate de studenţii Facultății de Chimie, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, aferentă programului universitar de studii de master Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, filiala Botoșani, în limba română, în domeniul Filologie, IF, 4 semestre, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

17. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de autorizare a următoarelor programe de formare profesională:

o Program de specializare pentru ocupația Competențe cheie comune mai multor ocupații – Comunicare în limba engleză pentru afaceri europene (autorizat anterior prin decizia 001305/21.02.2014);
o Program de specializare pentru ocupația Manager proiect – cod COR 241919 (autorizat anterior prin decizia 001178/29.10.2013)
o Program de specializare pentru ocupația Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – cod COR 241948 (autorizat anterior prin decizia 001304/21.08.2014);
o Program de specializare pentru ocupația Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – cod COR 242231.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea Anexei IV – Lista olimpiadelor școlare și a concursurilor de nivel național și internațional ai căror laureați, absolvenți cu Diplomă de Bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru anul universitar 2021 – 2022 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).

19. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. habil Dan – Gheorghe Dimitriu, la Școala Doctorală a Facultății de Fizică, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, în domeniul de studii universitare de masterat acreditat Geografie, la forma de învățământ cu frecvență redusă, 120 de credite de studii transferabile, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:
o Geografia turismului în limba engleză, aferentă programului de studii universitare de licență Geografia turismului în limba engleză, în domeniul Geografie, IF, 180 de credite de studii transferabile, începând cu anul universitar 2021-2022.
o Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, aferentă programului de studii universitare de master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, în cadrul filialei Focșani, în domeniul Geografie, IFR, 120 de credite de studii transferabile, începând cu anul universitar 2021-2022.
o Planificare teritorială aferentă programului de studii universitare de licență Planificare teritorială, în cadrul filialei Focșani, în domeniul Geografie, IF, 180 de credite de studii transferabile, începând cu anul universitar 2021-2022.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat Matematici fundamentale pentru învățământ, în domeniul Matematică, la forma de învățământ cu frecvență redusă, cu durata de 4 semestre, în limba română, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul filialei Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă, aferentă programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă, filiala Focșani, IF, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

24. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Studii avansate în chimie, aferentă programului de studii universitare de master de cercetare Studii avansate în chimie, în limba engleză, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

25. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor Consiliilor Școlilor Doctorale, cu privire la criteriile pentru echivalarea participărilor la conferințe sau manifestări științifice internaționale (care nu au fost efectuate pe perioada pandemiei de COVID-19) cu lucrări cotate ISI, indexate BDI sau cărți, prevăzute la art. 9 din cadrul Metodologiei privind finalizarea studiilor postodoctorale de cercetare avansată, în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.