HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 20 ianuarie 2022 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Alexandra Ioana Popa
– Stud. Mădălin Florea

2. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Biologie, următorii studenți:

• Reprezentant al studenților din anul I: Simona Enișor
• Reprezentant al studenților din anul II : Cosmin Dumitru Horaicu
• Reprezentant al studenților din ciclul de master și doctorat : Mălina Atodiresei

3. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerii studentei Andra – Maria Dimitriu, din anul III, program de studii de licență Kinetoterapie și Motricitate specială, precum și a studentei Lucia – Teona Cornea, din anul I, program de studii de master Kinetoterapie în Traumatologia Sportivă, în funcția de membru al Consiliului Facultății de Educație Fizică și Sport.

4. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății de Geografie și Geologie, următorii studenți:

• Reprezentant al studenților din ciclul de licență – domeniul Geografie: Gabriel Florin Domnica
• Reprezentant al studenților din ciclul de licență – domeniul Geologie: Cristina Muraru
• Reprezentant al studenților din ciclul de licență – domeniul Știința Mediului: Ruxandra – Miruna Gîmbuță

5. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerii studentului Robert L. Antohi , din anul III, program de studii de licență Informatică, în funcția de membru al Consiliului Facultății de Informatică.

6. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerii studentei Sanda A. Belinschi, anul II, program de studii de licență Pedagogie, precum și a studentei Alis – Mary C. Pîntea, anul I, program de studii de master în funcția de membru al Consiliului Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani, începând de la data de 1.02.2022.
• Facultatea de Biologie – 9 gradaţii de merit
• Facultatea de Chimie – 4 gradaţii de merit
• Facultatea de Drept – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 21 gradaţii de merit
o Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică și Statistică – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 7 gradaţii de merit
o Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale – 6 gradaţii de merit
o Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 7 gradaţii de merit
• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice – 9 gradații de merit
o Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice – 4 gradații de merit
o Departamentul de Filosofie – 1 gradație de merit
o Departamentul de Sociologie și Asistență Socială – 1 gradație de merit
o Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 3 gradații de merit
• Facultatea de Fizică – 3 gradații de merit
• Facultatea de Geografie și Geologie – 9 gradații de merit
o Departamentul de Geografie – 6 gradații de merit
o Departamentul de Geologie – 3 gradații de merit
• Facultatea de Informatică – 4 gradaţii de merit
• Facultatea de Litere – 4 gradații de merit
o Departamentul de Românistică, Jurnalism și Științe ale Comunicării și Literatură Comparată – 3 gradaţii de merit
o Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Matematică – 3 gradații de merit
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de TeologieOrtodoxă – 4 gradaţii de merit
• Facultatea de Teologie Romano – Catolică – 1 gradaţie de merit

8. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul de cercetare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani, începând de la data de 1.01.2022.

• Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii – 8 gradații de merit
o Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii – 4 gradații de merit
o Centrul ARHEOINVEST – 2 gradații de merit
o Centrul RAMTECH – 2 gradații de merit
• Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Departamentul de Științe Socio Umane – 5 gradații de merit
• Facultatea de Drept – 1 gradație de merit

9. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării sporului de performanţă academică pentru personalul didactic de predare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de un an, începând de la data de 1.02.2022.

• Facultatea de Biologie – 3 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Chimie – 2 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Drept – 4 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 15 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 6 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 3 sporuri de perfomanță academică
o Departamentul de Economie și Relații Internaționale – 2 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 4 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 3 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – 5 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice – 1 spor de performanţă academică
o Departamentul de Filosofie – 1 spor de performanță academică
o Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială – 3 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Fizică – 3 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Geografie şi Geologie – 5 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Geografie – 4 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Geologie – 1 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Informatică – 4 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Istorie – 2 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Litere – 4 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată – 1 spor de performanță academică
o Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 3 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Matematică – 2 sporuri de performanţă academică
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 8 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Psihologie – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2 sporuri de performanță academică
• Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 1 spor de performanţă academică

10. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic – auxiliar, din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani, începând de la data de 1.01.2022.

• Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică – 2 gradaţii de merit
• Biroul Managementul Calității – 1 gradaţie de merit
• Serviciu Relații Internaționale – 2 gradaţii de merit
• Serviciul pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni – 1 gradaţie de merit
• Cancelarie Rector – 1 gradaţie de merit
• Secretariatul General al Universității – 1 gradaţie de merit
• Biroul Programe Didactice Universitare și Postuniversitare – 1 gradaţie de merit
• Biroul Acte de Studii – 2 gradaţii de merit
• Serviciul Marketing Educațional, Evenimente și Imagine academică – 2 gradații de merit
• Biroul Audit Public Intern – 1 gradaţie de merit
• Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi – 1 gradaţie de merit
• Muzeul de Istorie Naturală – 1 gradaţie de merit
• Editura Universității – 5 gradaţii de merit
• Grădina Botanică – 5 gradaţii de merit
• Biroul Proiecte de Dezvoltare – 3 gradaţii de merit
• Direcția Economică și Resurse Umane – 1 gradaţie de merit
• Serviciul Contabilitate – 5 gradaţii de merit
• Serviciul Financiar – 3 gradații de merit
• Biroul Bugete și Venituri Proprii – 2 gradaţii de merit
• Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională – 3 gradații de merit
• Serviciul Salarizare – 3 gradații de merit
• Facultatea de Biologie – Personal Didactic Auxiliar – 3 gradaţii de merit
• Facultatea de Chimie – Personal Didactic Auxiliar – 3 gradaţii de merit
• Facultatea de Drept – Personal Didactic Auxiliar – 4 gradaţii de merit
• Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Personal Didactic Auxiliar – 7 gradaţii de merit
• Facultatea de Educație Fizică și Sport – Personal Didactic Auxiliar – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Fizică – Personal Didactic Auxiliar – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice – Personal Didactic Auxiliar – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Geografie şi Geologie – Personal Didactic Auxiliar – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Informatică – Personal Didactic Auxiliar – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Istorie – Personal Didactic Auxiliar – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Litere – Personal Didactic Auxiliar – 3 gradaţii de merit
• Facultatea de Matematică – Personal Didactic Auxiliar – 1 gradaţie de merit
• Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Personal Didactic Auxiliar – 3 gradaţii de merit
• Facultatea de Teologie Ortodoxă – Personal Didactic Auxiliar – 2 gradaţii de merit
• Facultatea de Teologie Romano – Catolică – Personal Didactic Auxiliar – 1 gradaţie de merit
• Direcția Generală Administrativă – 1 gradaţie de merit
• Direcția Comunicații Digitale, Statistică și Informatizare – 2 gradaţii de merit
• Birou Investiții și Monitorizare Lucrări – 1 gradaţie de merit
• Serviciul Achiziții Publice – 3 gradaţii de merit

11. Hotărâre cu privire la validarea domnului prof. univ. dr. Nicu Gavriluță în funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, de la IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții. Numirea se va face începând cu data de 21.01.2021.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul proiectul de cercetare RECENT AIR, MySMIS – 127324.
• ACS, poziția 1, perioadă determinată, normă întreagă de 8 ore/zi (RA – 09 Laborator interdisciplinar de cercetare a mediului marin și a atmosferei terestre marine);
• ACS, poziția 3, perioadă determinată, normă întreagă de 8 ore/zi (RA – 07 Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale ;
• ACS, poziția 6, perioadă determinată, normă întreagă de 8 ore/zi (RA – 05 Laborator de meteorologie aplicată și climatologie);
• ACS, poziția 7, perioadă determinată, normă întreagă de 8 ore/zi (RA – 05 Laborator de meteorologie aplicată și climatologie) ;
• ACS, poziția 11, perioadă determinată, normă parțială de 4 ore/zi (RA – 01 Laborator de chimie aplicată în știința aerosolilor atmsferici) ;
• ACS, poziția 11, perioadă determinată, normă parțială de 4 ore/zi (RA – 02 Laborator de testarea și monitorizarea calității aerului urban);
• ACS, poziția 12, perioadă determinată, normă parțială de 4 ore/zi (RA – 01 Laborator de chimie aplicată în știința aerosolilor atmsferici);
• ACS, poziția 11, perioadă determinată, normă parțială de 4 ore/zi (RA – 01 Laborator de investigarre a proceselor fizico – chimice din fază gazoasă cu implicații în formarea aerosolilor organici secundari).

13. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul proiectul de cercetare RaaS-IS, SMIS 124759:

• ACS, poziția 1, perioadă determinată, normă întreagă de 8 ore/zi
• ACS, poziția 2, perioadă determinată, normă întreagă de 8 ore/zi.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență / diplomă, disertație și absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023).

15. Supunerea spre aprobare a revizuirii denumirii comisiilor de specialitate ale Senatului:
• Comisia 1 își va schimba denumirea în Comisia pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
• Comisia 2 își va schimba denumirea în Comisia pentru studii doctorale, managementul calității, Filialele și Extensiunile UAIC.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetător cu experiență (CS III), poziția nr. 2, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare „Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor – O analiză Socio-Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a autorităților de Reglementare”, cu acronim SAVEBEHAVE, cod Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Drept, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Drept, domeniul Drept, în anul calendaristic 2022.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Sport și performanță motrică, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, domeniul Educație fizică și sport, în anul calendaristic 2022.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Management, la forma de învățământ la distanță, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, domeniul Management, în anul calendaristic 2022.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Administrație publică, la forma de învățământ la distanță, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, domeniul Științe administrative, în anul calendaristic 2022.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor (Bălți – Republica Moldova), la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, domeniul Administrarea afacerilor, în anul calendaristic 2022.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Relații internaționale și studii europene, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice, domeniul Relații internaționale și studii europene, în anul calendaristic 2022.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Biofizică, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Fizică, domeniul Fizică, în anul calendaristic 2022.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Fizică medicală, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Fizică, domeniul Fizică, în anul calendaristic 2022.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Fizică tehnologică, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Fizică, domeniul Științe inginerești aplicate, în anul calendaristic 2022.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Istorie, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Istorie, domeniul Istorie, în anul calendaristic 2022.

27. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Filologie clasică (Limba latină -Limba greacă veche), la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Litere, domeniul Limbă și literatură, în anul calendaristic 2022.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Matematică informatică, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Matematică, domeniul Matematică, în anul calendaristic 2022.

29. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Psihologie, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Psihologie și științe ale educației, domeniul Psihologie, în anul calendaristic 2022.

30. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Psihologie și științe ale educației, domeniul Științe ale educației, în anul calendaristic 2022.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Psihopedagogie specială, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Psihologie și științe ale educației, domeniul Științe ale educației, în anul calendaristic 2022.

32. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – DPPD, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Psihologie și științe ale educației, domeniul Științe ale educației, în anul calendaristic 2022.

33. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Artă sacră, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Teologie ortodoxă, domeniul Arte vizuale, în anul calendaristic 2022.

34. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Teologie ortodoxă didactică, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Teologie ortodoxă, domeniul Teologie, în anul calendaristic 2022.

35. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Teologie ortodoxă pastorală, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba română, din cadrul Facultății de Teologie ortodoxă, domeniul Teologie, în anul calendaristic 2022.

36. Hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a domeniului de studii universitare de master Studii europene și vecinătatea estică a UE – în limba engleză, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba engleză din cadrul Facultății de Drept – Centrul de Studii Europene, domeniul Relații internaționale și studii europene, în anul calendaristic 2022.

37. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților pentru perioadele de efectuare a concediilor din anul 2022, pentru personalul didactic din universitate.

38. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării taxei de școlarizare a Facultății de Litere, de la 3000 de lei/ an, la 3500 de lei/ an, care se aplică pentru studenții înscriși la studii universtare de licență și master, începând cu anul universitar 2022-2023, anul I de studii.

39. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master, Joint Master Program: Lifelong Well – Being and Healthy Ageing / Starea de bine pe parcursul vieții și îmbătrânirea sănătoasă, în domeniul de studii universitare de master acreditat Asistență Socială, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, cu predare în limba engleză, începând cu anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

40. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor de evaluare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), a programului de studii universitare de master, Joint Master Program: Lifelong Well – Being and Healthy Ageing / Starea de bine pe parcursul vieții și îmbătrânirea sănătoasă, în domeniul de studii universitare de master acreditat Asistență Socială, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, cu predare în limba engleză, începând cu anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

41. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Joint Master Program: Lifelong Well – Being and Healthy Ageing / Starea de bine pe parcursul vieții și îmbătrânirea sănătoasă, în domeniul de studii universitare de master acreditat Asistență Socială, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, cu predare în limba engleză, începând cu anul universitar 2022 – 2023, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

42. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.01.2022 pe o perioadă de un an, până la data de 31.12.2022, a domnului Yu Hak Je, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor.