HOTĂRÂRILE SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 21 martie  2020 conform articolului 8, alin. (9) din Regulamentul de organizare  şi funcţionare a senatului universitar, prin procedura votului electronic

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:      – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu

– Stud. Cătălina Balla

– Stud. Roxana Bălteanu

 1. Hotărâre cu privire la memoriul cu cele cinci anexe aferente, ȋnregistrat cu nr. 4743/16.03.2020, ȋnaintat de către domnul Conferenţiar universitar dr. Adrian MURARU, prin care s-a solicitat Senatului sǎ analizeze și sǎ rǎspundǎ cu privire la „neregularitǎțile procesului de alegere a rectorului UAIC, mandat 2020-2024”. Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a adoptat, în data de 21 martie 2020, prin procedura de vot electronic prevăzută la art. 8 alin (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului universitar, următoarea rezoluție:

Plenul Senatului a constatat, raportat la dispozițiile art. 40 din Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academicǎ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza‟ din Iași, pentru mandatul 2020 – 2024, potrivit cǎrora, citǎm: „Orice contestație privind desfǎșurarea alegerilor se depune la Registratura UAIC (ȋn atenția BEC-UAIC) ȋn maximum 24 de ore de la evenimentul care a generat contestația sau de la data cȃnd aceasta a fost adusǎ la cunoștiințǎ/fǎcutǎ public și poate viza doar aspecte de procedurǎ”, cǎ Senatul Universitar nu este competent ȋn a analiza și rǎspunde aspectelor semnalate de cǎtre domnul Conferenţiar universitar dr. Adrian MURARU, competența de soluționare revenind Comisiei de Contestații la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere academică, mandatul 2020 – 2024, sens ȋn care memoriul ȋnregistrat cu nr. 4743/16.03.2020 va fi direcționat cǎtre aceasta spre rezolvare.

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER în funcția de Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2020 – 2024, pe baza rezultatelor alegerilor din data de 11 martie 2020, înaintate de Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, raportat la dispozițiile Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, pentru mandatul 2020-2024.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii Președinților comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar, potrivit dispozițiilor art. 12 alin (8) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului universitar, după cum urmează:
 • Prof. univ. dr. habil. Liviu George Maha, Președintele Comisiei pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 • Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu, Președintele Comisiei pentru programe de masterat și studii doctorale;
 • CS II dr. Sorin Tașcu, Președintele Comisiei pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe;
 • Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea, Președintele Comisiei pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;
 • Prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu, Președintele pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare;
 • Prof. univ. dr. habil. Daniela Tatiana Agheorghiesei, Președintele Comisiei pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Standardelor minimale necesare ocupării posturile didactice și de cercetare de asistent/asistent cercetare, lector/cercetător științific (perioadă nedeterminată și determinată) pentru Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, din Metodologiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar 2019 – 2020, a următoarelor cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic în curs:
 • Prof. univ. dr. Elena Bîcu, Facultatea de Chimie;
 • Conf. univ. dr. Valeriu Emil Gherghel, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice;
 • Prof. univ. dr. Eugen Rusu, Facultatea de Geografie și Geologie;
 • Prof. univ. dr. Dorin Popa, Facultatea de Litere.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii reprezentanților studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, Biroul Senatului, Comisia de Etică și în Comisia pentru Managementul Calității, după cum urmează:
 • Alexandra Maria Chiper – reprezentantul studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație;
 • Bianca Pavel – reprezentantul studenților în Biroul Senatului;
 • Alexandra Săvucă – membru în Comisia de Etică;
 • Iustin Gheorghe Jalaboi – reprezentantul studenților în Comisia pentru Managementul Calității.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului universitar (ROFS), prin introducerea unui nou alineat, alin. (91), care va avea următorul cuprins:

 Art. 8 alin. (91) Prin excepție de la prevederile alin. 9, ȋn situații de forțǎ majorǎ, ședințele ordinare sau extraordinare ale Senatului se pot desfǎșura prin sistemul de teleconferințǎ audio/video.

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului universitar adoptat la data de 24 mai 2012, și revizuit în ședințele Senatului UAIC din datele de 27.07.2017, 31.10.2019, 27.02.2020, respectiv 21.03.2020 se anexează prezentei hotărâri.

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, doamnei lect. univ. dr. Sorina Chiper, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Facultatea de Horticultură, doamnei lect. univ. dr. Mirela Goanță, de la Facultatea de Chimie, în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Ioana Alexandra Horodnic, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Marketing.