HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
din data de 23 iunie 2022

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: Conf. dr. Cezar Honceriu
Stud. Patriciu Roșață
Stud. Alexandra Ioana Popa

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2022-2023 (studii universitare de licență și master – IF, IFR, ID).

3. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii consiliilor școlilor doctorale și numirea directorilor școlilor doctorale pentru mandatul 2022 – 2027.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2022 – 2023, anul I de studii.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, care se aplică studenţilor înscrişi începând cu anul universitar 2022 – 2023, anul I de studii.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar 2022 – 2023, a următoarelor cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic:

• Prof. univ. dr. pr Emil Dumea – Facultatea de Teologie Romano – Catolică
• Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar – Facultatea de Geografie și Geologie
• Prof. univ. dr. Constantin Cucoș – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
• Prof. univ. dr. Gheorghe Durac – Facultatea de Drept
• Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2022-2023, a domnului prof. univ. dr. Henri Luchian, de la Facultatea de Informatică.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2022-2023, a domnului prof. univ. dr. Dorel Lucanu, de la Facultatea de Informatică.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea, având în vedere Nota de fundamentare privind structura orgnizatorică – Casa Universitarilor Iași a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:
• Înființării Biroului Casa Universitarilor Iași, în structura Direcției Cămine Cantine – Serviciul Schimburi Internaționale, coordonat de un șef de birou;
• Înființării următoarelor posturi, ca parte componentă a schemei de personal pentru asigurarea funcționării structurii Casa Universitarilor Iași:
o Șef birou Casa Universitarilor Iași – 1 post
o Administrator Financiar (S) – 1 post
o Muncitor calificat – bucătar – 6 posturi
o Muncitor calificat – ospătar – 4 posturi
o Muncitor calificat – brutar – 1 post
o Casier – 4 posturi
o Îngrijitor – 3 posturi

11. Hotărâre cu privire la aprobarea bilanțului SC Conventus SRL, pentru anul 2021.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Organizarea, atribuțiile și funcționarea celulei de urgență.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitarea de amânare a susținerii tezei de doctorat, a doamnei Boșca (căs. Gheorghe) Daniela Maria, din cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea alocării unui număr de 25 de locuri la taxă pentru programele de master ale Facultății de Informatică, în sesiunea de admitere iulie 2022.

15. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. Claudiu Costin, la Școala Doctorală de Fizică, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică.

16. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Prof. univ. dr. Dan Mihai Chițoiu, la Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social Politice, în domeniul de studii universitare de doctorat Filosofie.