1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu

Membri:           – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu

– Stud. Dumitru Daniel Badea

– Stud. Andruţa Diana Maria Bocîncă

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii unor membri ai Senatului, pentru ședința din data de 23 mai 2019, cu persoane care au candidat şi au obţinut cele mai multe voturi de la aceleaşi structuri, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, după cum urmează:
 • univ. dr. Renato Gabriel Petrea, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – va fi înlocuit de conf. univ. dr. Veronica Popescu, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;
 • univ. dr. George Virgil Bondor, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – va fi înlocuit de prof. univ. dr. Daniela Şoitu, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice;
 • univ. dr. pr. Emil Dumea, Facultatea de Teologie Romano-Catolică– va fi înlocuit de conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii articolelor 50, 51 şi 134 din Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, adoptată în şedinţa Senatului din 27 septembrie 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale.

Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, adoptată în şedinţa Senatului din 27 septembrie 2018, astfel cum a fost revizuită în şedinţa Senatului din 23 mai 2019, se anexează prezentei hotărâri.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Codului de Etică al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – parte integrantă a Cartei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar, șef de lucrări şi asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare ştiinţific, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de contestații la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare științifică, la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Președinte:      – prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Facultatea de Drept;

Membri: – prof. univ. dr. Doina Humelnicu, Facultatea de Chimie;

– prof. univ. dr. Ovidiu Stoica, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;

– prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie

– conf. univ. dr. Ionuţ Minea, Facultatea de Geografie şi Geologie

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţifică (echivalent Early Stage Researcher – ESR), perioadă determinată, în cadrul proiectului de cercetare H2020-MSCA-ITN-2018, Grant Agreement number 813644, cu titlul STURDUST – RELOADED, acronim STARDUST – R.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, perioadă determinată, în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376, contract de finanţare nr. 56/2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific III, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-TE-2016-1210, cu titlul Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compuşi neuro-protectivi, acronim ArthroBioTech. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 iunie 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific I, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare cu titlul Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al României, acronim EthnosalRo3, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0759. Numirea pe post se va face după validarea concursului de către Ministerul Cercetării şi Inovării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific I.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2019-2020 (studii universitare de licență și master – IF, ID, IFR).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă, disertaţie şi absolvire.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie, în domeniul de studii universitare de master Psihologie, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite transferabile, în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, începând cu anul universitar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Achiziţii publice în cadrul Departamentului interdisciplinar Centrul de Studii Europene de la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului „Şcoală după şcoală” şi a Regulamentului intern de organizare a Programului „Şcoală după şcoală” din cadrul Școlii Primare ,,Junior”, pentru anul şcolar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 18. alin.1, lit. a, teza a II-a din Statutul Fundaţiei Alumni – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care va avea următorul cuprins: Membrii Consiliului Director sunt nominal aceeaşi cu membrii Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, mai puţin reprezentantul studenţilor, pe toată perioada pe care aceştia îşi exercită mandatul şi se modifică implicit la încetarea mandatului, precum şi modificarea componenţei nominale a Consiliului Director al Fundaţiei Alumni – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

Preşedinte:      Rector, Prof. univ. dr. Tudorel Toader

Membri:           Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei

Prof. univ. dr. Lucica Cifor

Prof. univ. dr. Cătălin Tănase

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu

Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu

Prof. univ. dr. Henri Luchian

Ec. Costel Palade

Persoana împuternicită să asigure îndeplinirea procedurii legale necesare înscrierii Hotărârii Universităţii de modificare a Statutului Fundaţiei şi a componenţei Consiliului Director al Fundaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Iaşi, precum şi realizarea demersurilor notariale aferente acestei proceduri este GIOSAN FIRUŢA LOREDANA, identificată cu C.I. seria XX nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX.

 

22.   Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Lenuţa Alboaie, în domeniul Informatică, la Școala Doctorală de Informatică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultăţii de Drept de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2018-2019, următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Loïc Grard, Universitatea din Bordeaux, Franţa;
 • univ. dr. Jean – Christophe Sain – Pau, Universitatea din Bordeaux, Franţa.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării, în perioada mai – iunie 2019, a unor cursuri de pregătire în domeniul utilizării noilor platforme de e-learning a personalului didactic care desfăşoară activităţi didactice la programele de studii organizate la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice şi al Facultăţii de Istorie. Se vor organiza două serii de curs, câte una pentru fiecare dintre facultăţi, durata unui curs urmând a fi de 10 ore. Activităţile de formare vor fi susţinute de domnul Lucian Daniel Berechet, urmând ca pentru aceste activităţi să fie plătit prin contract de colaborare, de către fiecare dintre facultăţi, cu suma de 600 lei/curs.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului taxelor percepute pentru cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi în calitate de centru de formare/perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, după cum urmează:
 • taxa pentru parcurgerea completă a cursului (metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de specialitate şi pedagogie) – 200 lei;
 • taxa pentru parcurgerea parţială a cursului (pedagogie) – 100 lei.

 

26.   Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Eco – antreprenoriat, aferentă programului de studii universitare de master Eco – antreprenoriat, IF, 120 de credite de studii transferabile,  în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

 

27.   Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie, aferentă programului de studii universitare de master Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Motfai D. Maria, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, promoția 2011, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în sesiunea iulie 2019.

 

 

 

Președintele Senatului,

 

Profesor univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU