HOTĂRÂRILE SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 24 martie 2022

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Diana Maria Crețu
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru anul 2021, potrivit art. 10, alin. (2), pct. a) din Contractul de Management.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 12 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului Universitar, prin introducerea unui nou aliniat, având următorul conținut:

Art. 12, alin. (12): Comisiile permanente se întrunesc, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe de lucru care pot fi organizate și online, în condițiile respectării cvorumului de minimum două treimi din numărul membrilor acestora.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei permanente de evaluare a candidaturilor posturile didactice și de cercetare, din cadrul Facultăţii de Filosofie și Științe Social – Politice, formată din:

Președinte:
Prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Membri:
Conf. univ. dr. Silviu Grecu, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Lect.univ. dr. Lucian Sfetcu, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Membru supleant:
Lect.univ. dr. Rareș Obadă, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

5. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Etica Cercetării Științifice, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, formată din:
Președinte:
Conf. univ. dr. Marius Neculăeș (Prodecan);
Prof. univ. dr. Beatrice – Aurelia Abalașei (Decan);
Conf. univ. dr. Lucian Popescu (Director de Departament).

6. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței Consiliului Școlii Doctorale de Filosofie și Științe Social – Politice, prin validarea noului membru, în persoana domnului prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței Consiliului Școlii Doctorale de Istorie, prin validarea noului membru, în persoana domnului prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței Consiliului Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă, după cum urmează:
Director:
Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava

Membri:
Prof. univ. dr. Florin Mitu
Prof. univ. dr. Constantin Cocoș
Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Petraru
Drd. Pr. Marius Ciprian Babiuc
Drd. Andrei Irina

9. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză pentru concursurile de ocupare a posturilor de asistent de cercetare științifică, în cadrul proiectului „Centrul de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România”, acronim RECENT AIR, cod MYSMIS 127324, pe perioadă determinată de 3 ani, în intervalul 01.04.2022 – 31.03.2025, după cum urmează:

• Asistent de cercetare științifică, poziția 1, 8 ore/zi, în cadrul Stațiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ioan Borcea”, Agigea, Constanța – Laborator interdisciplinar de cercetare a mediului marin şi a atmosferei terestre marine (RA-09, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 3, 8 ore/zi, în cadrul Stațiunii de cercetări geografice și de monitorizare a calității mediului Mădârjac, Iași, Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale (RA-07, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 6, 8 ore/zi, la Facultatea de Fizică – Laborator de meteorologie aplicată şi climatologie (RA-05, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 7, 8 ore/zi, la Facultatea de Fizică – Laborator de meteorologie aplicată şi climatologie (RA-05, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 11, 4 ore/zi, Facultatea de Chimie- Laboratorul de chimie aplicată în ştiinţa aerosolilor atmosferici (RA-01, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 11, (RA-02), 4 ore/zi, Facultatea de Chimie – Laborator de testarea şi monitorizarea calităţii aerului urban, Air Quality Monitoring Station(RA-02, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 12 (RA-01), 4 ore/zi, Facultatea de Chimie – Laboratorul de chimie aplicată în ştiinţa aerosolilor atmosferici (RA-01, RECENT AIR);
• Asistent de cercetare științifică, poziția 12 (RA-03), 4 ore/zi, Facultatea de Chimie – Laboratorul de investigare a proceselor fizico-chimice din fază gazoasă cu implicaţii în formarea aerosolilor organici secundari (RA-03, RECENT AIR);

10. Hotărâre cu privire la aprobarea Ofertei de servicii de cercetare dezvoltare de specialitate a Institutului de Cercetări Interdisciplinare.

11. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. Ștefan Andrei Neștian, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Management.

12. Hotărâre cu privire la la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. Nelu Cristian Ploscaru, la Școala Doctorală de Istorie, în domeniul de studii universitare de doctorat Istorie.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea lichidării specializării Teologie Ortodoxă Didactică, începând cu anul universitar 2021 – 2022.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), a calificării Inginerie Geologică, aferentă programului de studii universitare de licență Inginerie Geologică, la forma de învățământ cu frecvență, 240 de credite de studii transferabile, la Extensiunea Bălți, Republica Moldova.