HOTĂRÂRILE SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 28 ianuarie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Dan Lesenciuc
– Stud. Beniamin Vlăduț Faraonel
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de cinci ani.

• Facultatea de Biologie – 2 gradaţii de merit

• Facultatea de Chimie – 3 gradaţii de merit

• Facultatea de Drept – 6 gradaţii de merit

• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 7 gradaţii de merit
o Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 5 gradaţii de merit
o Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 1 gradaţie de merit

• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 6 gradaţii de merit
o Şcoala Doctorală în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice – 1 gradație de merit
o Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport – 5 gradaţii de merit

• Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice – 12 gradații de merit
o Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice – 1 gradație de merit
o Departamentul de Filosofie – 2 gradații de merit
o Departamentul de Sociologie și Asistență Socială – 7 gradații de merit
o Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 2 gradații de merit

• Facultatea de Fizică – 3 gradații de merit

• Facultatea de Geografie și Geologie – 11 gradații de merit
o Departamentul de Geografie – 8 gradații de merit
o Departamentul de Geologie – 2 gradații de merit
o Școala Doctorală de Geoștiințe – 1 gradație de merit

• Facultatea de Informatică – 2 gradaţii de merit

• Facultatea de Istorie – 1 gradaţie de merit

• Facultatea de Litere – 5 gradații de merit
o Şcoala Doctorală – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 4 gradaţii de merit

• Facultatea de Matematică – 3 gradații de merit

• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 8 gradaţii de merit
o Departamentul de Psihologie – 4 gradaţii de merit
o Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 1 gradaţie de merit
o Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic – 3 gradaţii de merit

• Facultatea de Teologie Romano – Catolică – 1 gradaţie de merit
(53 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 3 abţineri, 57 membri au votat pe platforma Zoom)

3. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării sporului de performanţă academică pentru personalul didactic de predare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de un an.

• Facultatea de Chimie – 2 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Drept – 4 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 15 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 5 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 4 sporuri de perfomanță academică
o Departamentul de Economie și Relații Internaționale – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 3 sporuri de performanță academică

• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 3 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – 7 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice – 1 spor de performanţă academică
o Departamentul de Filosofie – 2 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială – 2 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 2 sporuri de performanță academică

• Facultatea de Fizică – 3 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Geografie şi Geologie – 5 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Geografie – 4 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Geologie – 1 sporuri de performanță academică

• Facultatea de Informatică – 4 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Istorie – 3 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Litere – 4 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată – 2 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 2 sporuri de performanță academică

• Facultatea de Matematică – 2 sporuri de performanţă academică

• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 8 sporuri de performanţă academică
o Departamentul de Psihologie – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 3 sporuri de performanță academică
o Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2 sporuri de performanță academică

• Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 1 spor de performanţă academică

4. Hotărâre cu privire la validarea domnului prof. univ. dr. Nicu Gavriluță în funcția de Director al Departamentului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții. Numirea se va face începând cu data de 1.02.2021.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2021-2022 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).

7. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2021-2022 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă).

8. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor Operaţionale pentru anul 2021 pentru următoarele structuri:
• Facultatea de Biologie
• Facultatea de Chimie
• Facultatea de Drept
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
• Facultatea de Fizică
• Facultatea de Geografie şi Geologie
• Facultatea de Informatică
• Facultatea de Istorie
• Facultatea de Litere
• Facultatea de Matematică
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Teologie Romano – Catolică
• Facultatea de Teologie Ortodoxă
• Institutul de Cercetări Interdisciplinare

9. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor Strategice pentru anii 2020 – 2024, pentru următoarele structuri:
• Facultatea de Biologie
• Facultatea de Chimie
• Facultatea de Drept
• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
• Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
• Facultatea de Fizică
• Facultatea de Geografie şi Geologie
• Facultatea de Informatică
• Facultatea de Istorie
• Facultatea de Litere
• Facultatea de Matematică
• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Teologie Romano – Catolică
• Facultatea de Teologie Ortodoxă
• Institutul de Cercetări Interdisciplinare

10. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei de evaluare a candidaturii pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare științifică de la Facultatea de Biologie, formată din:

Președinte:
Prof. univ. dr. habil. Marius Mihăișan
Membri:
Conf. univ. dr. habil. Naela Costică
Prof. univ. dr. habil. Marius Ștefan
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. habil. Lucian Hrițcu
Prof. univ. dr. habil. Mircea Nicușor Nicoară

11. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, la Facultatea de Istorie, formată din:

Președinte:
Prof. univ. dr. Lucrețiu – Ion Bîrliba
Membri:
Prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan
Conf, univ. dr. Ionuț Nistor

12. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei permanente de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, din cadrul Facultăţii de Drept, formată din:
Președinte:
Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea
Membri:
Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Lect. Univ. dr. Nicolae Horia Țiț
Membri supleanți:
Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

13. Hotărâre cu privire la aprobarea scenariului de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2020 – 2021, semestrul al II lea, în format mixt, care presupune atât activități online cât și „față în față”, avizat de Consiliul de Administrație la propunerea facultăților, pe baza prevederilor cuprinse în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 din anexa nr. 2 a Ordinului nr. 5.487/1.494/2020.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comitetului de urgență pentru prevenirea infecției cu COVID-19, după cum urmează:

Echipa de coordonare:

• Rector: Prof. univ. dr. Tudorel Toader
• Prorector: Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei
• Prorector: Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru
• Prorector: Conf. univ. dr. Constantin – Iulian Damian
• Prorector Conf. univ. dr. Florin Brînză
• Prorector: Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
• Prorector: Prof. univ. dr. Cornel Iațu

Echipa de monitorizare:
• Director general administrativ: Costel Palade
• Șef serviciu SIPP: Ing. Simona Stroescu
• Medic primar medicina muncii: dr. Cristina Ivan
• Medic primar medicină generală: dr. Carmen Cărare
• Medic primar medicină generală: dr. Paraschiva Gâscă
• Secretar Șef Universitate: Mariana Petcu
• Șef Serviciu Administrare Cămine și Cantine: Manuela Amariei
• Șef Serviciu Relații Internaționale: Ioana Andreea Serafinceanu

15. Hotărâre cu privire la validarea domnului Lector univ. dr. Cezar Paul Hârlăoanu în funcția de Director al Departamentului Teologie, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, pe baza alegerilor organizate pentru ocuparea acestei funcții.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs propusă de Facultatea de Fizică, pentru ocuparea posturilor de Asistent cercetare științifică (poziția 6) și Asistent cercetare științifică (poziția 7) în cadrul proiectului de cercetare “Accelerarea ionică intensificată prin iradiere cu laser a straturilor speciale de polimeri subțiri care conțin nanoparticule”, acronim ENIAN, contract nr. FAIR_09/2020, formată din:
Președinte:
Conf. univ. dr. habil Silviu – Octavian Gurlui, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:
Conf. univ. dr. Dan – Gheorghe Dimitriu, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Nicanor Cimpoeșu, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;
Prof. univ. dr. habil. Emilia – Dorina Creangă, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Lect. univ. dr. Silvestru – Bogdănel Munteanu, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri supleanți:
Prof. univ. dr. Marina – Aura Dariescu, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Lect. univ. dr. Paul Gasner, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a UAIC.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. habil. Ioana Maria Costea, la Școala Doctorală de Drept, în domeniul de studii universitare de doctorat Drept.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. habil. Sorin – Grigore Guia, la Școala Doctorală de Studii Filologice, în domeniul de studii universitare de doctorat Filologie.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Conf. univ. dr. habil. Ionuț Topală, la Școala Doctorală de Fizică, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. habil. Claudiu Lucian Topor, la Școala Doctorală de Istorie, în domeniul de studii universitare de doctorat Istorie.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului lect. univ. dr. habil. Lavinia – Petronela Curecheriu, la Școala Doctorală de Fizică, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei pentru Asigurarea Calității la Facultatea de Geografie și Geologie, pentru perioada 2020-2024, formată din:
• Lect. univ. dr. Mihai Bulai – Prodecan Relații Internaționale și Programe de studii;
• Conf. univ. dr. habil. Lilian Niacșu – Directorul Departamentului de Geografie;
• Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar – Directorul Departamentului de Geologie;
• Ing. Maria Rebegea – Secretar șef facultate;
• Drd. Dumitru Daniel Badea – Doctorand domeniul Geologie, anul 1

24. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studentului Alexandru – Ioan Lungu, din anul I, program de studii de masterat “Studii avansate în informatică” în funcția de membru al Consiliului Facultății de Informatică, începând cu data de 1.01.2021.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea stagiilor de practică la Facultatea de Educație Fizică și Sport în cadrul studiilor universitare de licență și master.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării JASSY Summer School, în legătură cu:

• Derularea Școlii de Vară a Jassy în intervalul 5 – 16 iulie 2021
• Pregătirea cadrului de derulare a JASSY în format față-în-față, cu posibilitatea trecerii la format online, dacă evoluția pandemiei o va impune
• Extinderea ofertei academice prin reorganizarea JASSY Hard Sciences în două module distincte, unul în domeniul științelor exacte Fizică-Informatică-Matematică, și altul din sfera Biologie-Chimie-Geografie și Geologie
• Menținerea taxei JASSY la cuantumul de 300 de euro, pe care participanții o pot achita în două tranșe.

27. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării domnului lect. univ. dr. Ionuț Cristian Pistol, din cadrul Facultății de Informatică, pentru colaborarea cu Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova, pentru semestrul al II – lea al anului universitar 2020-2021.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Elena – Ionela Simionescu, absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Administrație Publică, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative, în sesiunea iulie 2021