În data de 23 iunie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a finalizat implementarea proiectului POCU/380/6/13/123623 „Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii!”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, O.S.6.13. – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, și domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

Proiectul a fost implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Camera de Comerț și Industrie a Județului Iași și SC Danke Consulting SRL Iași și a vizat, în principal, crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a 118 doctoranzi și 38 cercetători postdoctorali, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 23 de luni, respectiv între 23.05.2019 și 23.06.2021, cu o perioadă de suspendare între 24.07.2019 și 23.09.2019, principalele rezultate atinse fiind: acordarea, timp de 12 luni, de burse lunare beneficiarilor proiectului (bursă doctorand antreprenor – 1.861 lei/lună, bursă cercetător postdoctorat antreprenor – 2.791,50 lei/lună; finanțarea a 10 luni de stagiu în instituții de învățământ superior sau de cercetare din străinătate, precum și a 15 stagii naționale; prezentarea a 94 lucrări la conferințe științifice, din care, pentru 41, taxele de participare au fost finanțate prin proiect; organizarea unei conferințe științifice în cadrul proiectului și editarea unui volum cuprinzând lucrările susținute în cadrul acesteia; publicarea a 71 articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale, din care, pentru 29, taxele de publicare au fost finanțate prin proiect (până la un nivel maxim de 2.000 EUR/articol); derularea a 40 stagii practice în laboratoare sau institute de cercetare, precum și a altor 95 stagii practice la companii sau alți potențiali angajatori ai absolvenților de studii doctorale sau postdoctorale; derularea unor programe de formare antreprenorială pentru membrii grupului țintă, finalizate prin elaborarea a peste 150 de planuri de afaceri, precum și organizarea unei competiții de planuri de afaceri și acordarea a 37 premii în valoare totală de 260.000 lei; derularea de sesiuni de consiliere și orientare profesională pentru fiecare dintre cele 11 grupe de beneficiari; organizarea unor module complementare vizând dezvoltarea competențelor transversale și a unui program de formare pedagogică bazat pe specificul procesului de predare-învățare din mediul universitar sub aspect curricular, procesual și didactic; sprijinirea financiară a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali în ceea ce privește accesarea a 51 programe de formare profesională.

Chiar și în condițiile în care pandemia a restricționat semnificativ deplasările beneficiarilor proiectului la universități partenere din țară și din străinătate, precum și participarea acestora la manifestări științifice de referință pentru domeniul de specializare, valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate a fost de 6.460.476,23 lei, reprezentând aproximativ 95% din bugetul aprobat prin contractul de finanțare. Proiectul a fost implementat de o echipă formată din experți provenind de la toți partenerii implicați, manager al proiectului fiind prof. univ. dr. habil. Liviu-George MAHA (mlg@uaic.ro), conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor.