1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Izabela Raluca Munteanu

– Stud. Alexandra Maria Chiper

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului Rectorului privind starea universității pentru anul 2018, prezentat de doamna Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, potrivit articolului 10, alineatul (2), punctul (a) din Contractul de Management.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea numărului birourilor secţiilor de votare şi a locului organizării Referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:
  • Un Birou Electoral al secţiei de votare (secţie de votare unică), a cărui componenţă este identică cu cea a Biroului Electoral al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  • Secţia de votare pentru desfăşurarea Referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024 va fi amplasată în Sala Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studenţilor în Biroul Electoral al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea Referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:
 • Tudor Mugurel Aursulesei – membru titular;
 • Costel Marian Dalban – membru titular;
 • Izabela Raluca Munteanu – membru supleant.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea lansării spre dezbatere publică a Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară precum și a articolelor 50, 51 şi 134 din Proiectul Cartei Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru care Ministerul Educaţiei Naţionale a formulat obiecții prin adresa nr. 3232/DGJ din 23.10.2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii pentru transmiterea de propuneri privind Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară al UAIC și articolele revizuite din Proiectul Cartei Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru care Ministerul Educaţiei Naţionale a formulat obiecții prin adresa nr. 3232/DGJ din 23.10.2018, aflate în dezbatere publică.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării sporului de performanţă academică pentru personalul didactic de predare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de un an, după cum urmează:

 

 • Facultatea de Biologie: Şef lucrări dr. Gabriel Ionuţ Plăvan;

Şef lucrări dr. Margareta Simina Stanc;

Şef lucrări dr. Anca Narcisa Neagu.

 • Facultatea de Matematică: Conf. univ. dr. Anca Croitoru;

Lect. univ. dr. Alina Gavriluţ.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţifică – ACS Membru – Masterand, perioadă determinată, în cadrul proiectului de cercetare nr. 62/02.05.2018, PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314, cu titlul Analiza matematică a sistemelor mecanice neliniare.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Chimie de acordare a titlului de Membru de Onoare al Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului DS. Nelu Grinberg, cercetător ştiinţific emerit în cadrul Departamentului de Dezvoltare Chimică de la Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:       Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:          Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Preşedintele Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Andrei Medvedovici, Decan al Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti;

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Aurel Pui, Decan al Facultăţii de Chimie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. habil. Cecilia Arsene, Director al Şcolii Doctorale de Chimie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

11.   Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 şi a Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31. 12. 2018 (Bilanţul prescurtat, Contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar, Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial) ale Fundaţiei „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

12.   Hotărâre cu privire la avizarea modificării componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin înlocuirea doamnei Ioana Păştinaru cu domnul Iulian Clain ca membru titular. Noua componență a Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este următoarea:

Președinte:      Conf. univ. dr. habil. Ovidiu Gavrilovici

Membri:          Prof. univ. dr. Liliana Foșalău, Membru

Conf. univ. dr. Ionela Corina Chersan, Membru

Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Membru

Lector univ. dr. Daniel Atasiei, Membru

Lector univ. dr. pr. Paul Cezar Hârlăoanu, Membru

Iulian Clain, Membru

Stud. Silvian – Emanuel Man, Membru

Prof. univ. dr. Carmen Cozma, Membru supleant

Liliana Graţiela Tienhoven, Membru supleant

Stud. Izabela Raluca Munteanu, Membru supleant

13.   Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei prof. univ. dr. Daniela Tatiana Şoitu, în domeniul Asistenţă Socială, la Școala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

 

14.   Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. Cătălin Galeş, în domeniul Matematică, la Școala Doctorală de Matematică.

 

15.   Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, domnului prof. univ. dr. Alin Gavreliuc, decan al Facultăţii de Psihologie şi Sociologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

 

16.   Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Asistenţă socială, aferentă programului de studii universitare de licenţă Asistenţă socială, IFR, 180 de credite de studiu transferabile,  în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

 

17.   Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Comunicare şi Relaţii Publice, aferentă programului de studii universitare de licenţă Comunicare şi Relaţii Publice, IFR, 180 de credite de studiu transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

 

18.   Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Sociologia organizaţiilor şi a resurselor umane, aferentă programului de studii universitare de master Sociologia organizaţiilor şi a resurselor umane, IF, 120 de credite de studiu transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

 

19.   Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a următoarelor calificări:

 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura latină B – aferentă programului de studii universitare de licenţă Limba şi literatura română A – Limba şi literatura latină B, IF, 180 de credite de studiu transferabile;
 • Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura latină B – aferentă programului de studii universitare de licenţă Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura latină B, IF, 180 de credite de studiu transferabile.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea utilizării sumelor încasate pentru categoria cheltuieli indirecte (regie) aferente tuturor tipurilor de proiecte de cercetare (naţionale, internaţionale, cu terţi), după cum urmează:
 2. Sumele încasate pentru categoria cheltuieli indirecte (regie) pentru toate tipurile de proiecte de cercetare (naţionale, internaţionale, cu terţi) să fie virate, în zona DCMP (1004.03 – Regie contracte cercetare). Virarea sumelor se va efectua, cel mai târziu, după fiecare etapă de raportare, în termen de 30 zile de la încasarea sumelor.
 3. 25% din cheltuielile indirecte (regie) se constituie în Fondul special de susținere a cercetării (FSSC), în conformitate cu HS nr.41 din 22.11.2018. Gestionarea FSSC se va realiza prin intermediul SAPCS, cu avizul prorectorului de resort. Cheltuielile din acest fond vor putea fi efectuate şi în cursul anului, pe baza estimărilor din devizele antecalcul, în limita procentului stabilit.
 4. Actualizarea coeficienților aferenți criteriilor de repartizare a cheltuielilor indirecte, după cum urmează:

 

Elemente de  cheltuieli Cota Observații
Cheltuieli de personal (salarii ale personalului implicat în derularea proiectelor de cercetare pentru activitățile suport, indemnizații delegare/diurna deplasări, etc) 30% Cheltuielile sunt utilizate strict pentru activitățile proiectelor
Cheltuieli asociate activității de cercetare privind  serviciile: utilități; servicii poștale; taxe de obținere și menținere a brevetelor; taxe pentru servicii de editare/publicare a revistelor; taxe de membru în diverse entități de cercetare (clustere, asociații, etc); Abonamente la publicații de specialitate; cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări științifice; servicii de întreținere și reparare a echipamentelor şi a spaţiilor; altele utilizate în cadrul proiectelor 35%
Cheltuieli asociate activității de cercetare privind stocurile: materiale consumabile, obiecte de inventar 20%
Cheltuieli asociate activității de cercetare privind cheltuielile de capital, inclusiv amortizare mijloace fixe utilizate în cadrul proiectelor 15%

 

 1. Din fondul FSSC nu se vor acorda salarii.
 2. La contractele la care autoritatea contractantă decontează cheltuielile indirecte pe baza documentelor justificative prezentate de către contractor, directorul de proiect va efectua cheltuieli din regie, în limita sumelor disponibile, fără respectarea coeficienților propuși în prezenta hotărâre, pct.b).

Raportarea regiei se va face pe baza documentelor justificative.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, în cadrul Şcolii Doctorale în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului taxei de înscriere în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, şi a cuantumului taxei de şcolarizare pentru Şcoala Doctorală în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, după cum urmează:
  • Taxa de admitere – 300 lei;
  • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 – 2020 – 5000 lei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic şi de cercetare din cadrul Facultăţii de Biologie, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. habil. Lucian Hriţcu;

Membri:       Prof. univ. dr. habil. Marius Ştefan;

Conf. univ. dr. habil. Mircea – Dan Mitroiu;

Reprezentant Sindicat – Şef lucrări dr. Irinel – Eugen Popescu;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar si administrativ din cadrul Staţiunii Biologice „Petre Jitariu” Potoci, după cum urmează:

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector;

Membri:       Costel Palade, Director General Administrativ;

Reprezentant Sindicat – prof. univ. dr. Mihaela Tofan;

Andreea Strugariu, Şef Serviciul Schimburi Internaţionale;

Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională;

Secretar:       o persoană din cadrul Serviciului Personal şi Dezvoltare Profesională.

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Biroului Electoral al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea Referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024, după cum urmează:

 

Prof. univ. dr. Adriana Prodan, Membru

Conf. univ. dr. Cezar Honceriu, Membru

Conf. univ. dr. Dănuţ Rusu, Membru

Lector univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ, Membru

Lector univ. dr. Vlad Tudor Rădulescu, Membru

Stud. Tudor Mugurel Aursulesei, Membru

Stud. Costel Marian Dalban, Membru

Prof. univ. dr. Laurenţiu Stoleriu, Membru supleant

Conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan, Membru supleant

Stud. Izabela Raluca Munteanu, Membru supleant

Conform Hotărârii Senatului nr. 4 din 28 martie 2019, Biroul Electoral al secţiei de votare nr. 1 are aceeaşi componenţă cu cea a Biroului Electoral al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi